Samlingsstunden er ikke passé, men lever i beste velgående i barnehagene

Til tross for at samlingsstund ikke er nevnt i barnehagens rammeplaner siden 1996, er samlingsstund en aktivitet som i stor grad inngår i barnehagens hverdag. Barn og voksne samles for å synge, fortelle, lære, være sammen, og oppleve noe sammen. Dette er en lang tradisjon i nordiske barnehager, og samlingsstundene kan ha ulikt formål, struktur og betydning for ansatte og barn, og deres muligheter for medvirkning. 
 

Bakgrunn for boka 

Etter flere år som lærere i musikk og drama ved barnehagelærerutdanningen ved UiT Norges arktiske universitet, har vi erfart at barnehagelærerstudenter som ville skrive sin bachelor-oppgave om samlingsstund, ofte opplevde utfordringer med å finne faglitteratur som de kunne bruke i oppgavene sine. Det finnes en rekke fine bøker, slik som Trude Anette Brendelands «Magiske samlingsstunder» (2009), Nuria Oliu Moes «Samlingsstund som sentrum i barnehagen» (2014) og ikke minst «Modig som Mitwa» (2016) av Tiri Bergesen Schei og Adele Duus. Disse viser at samlingsstund på ingen måte er en gammeldags metode eller aktivitet i barnehagen, men derimot et spennende element for barns læring, utvikling og opplevelser i barnehagehverdagen. Mye av den litteraturen som eksisterte før 2020 var metodisk orientert, og nyttige bøker for praktisk bruk. Siden studentene hadde problemer med å finne litteratur som problematiserte, utfordret og reflekterte rundt samlingsstunden, ble målet vårt med «Kunsten å samles» å fylle dette faglitterære hullet. Ved å spørre oss hva samlingsstund er og hva det kan være, ønsket vi å bidra med tekster til barnehagelærerutdanninger og barnehagefeltet. Boken har en særlig vekt på estetiske fag og pedagogikk og er spesielt relevant som litteratur i barnehagelærerutdanningen og i arbeidet med samlingsstund i barnehagene. 
 

Kunstfokus 

Tittelen «Kunsten å samles» henspiller på at det kreves en bevissthet og faglighet for å lage og gjennomføre gode samlingsstunder i barnehagen. Når man samles i samlingsstunden, møtes man rundt en felles aktivitet, et felles fokus. Dette fokuset kan skape opplevelser og erkjennelser og bidra til at barn får uttrykke seg gjennom ulike estetiske former. Tittelen kan også peke mot kunstfagenes sentrale rolle i barnehagen, og spesielt i samlingsstunden, hvor f.eks. fortelling, dramatisering, sang, spill, visuell kunst og lek er naturlige bestanddeler. 

 

Når man samles i samlingsstunden, møtes man rundt en felles aktivitet, et felles fokus.

 

Tips til samlingsstunden 

«Kunsten å samles» er ikke en oppskriftsbok på samlingsstunder, men består av ni kapitler skrevet av faglærere i musikk, drama, forming, pedagogikk og logopedi ved UiT Norges arktiske universitet, samt av en pedagogisk leder i en barnehage i Tromsø. Vi håper boken kan utvide forståelsen av hva samlingsstund kan være, hvor den kan foregå, hva man kan gjøre og hvordan den kan ledes og utformes. Her presenterer vi noen av temaene som dere kan lese om i «Kunsten å samles». 


Sted 

Har du tenkt over hvor samlingsstunden holdes, og hva den fysiske rammen har å si for barns og voksnes opplevelser av den? Flere av kapitlene i «Kunsten å samles» berører nettopp plassering av samlingsstunden. Vi kan lese om samlingsstund på museet, på kunstutstilling eller med land-art i fjæra. Det fysiske (ute-)rommet har betydning for barns tilnærming og estetisk opplevelse. Rom utenfor det hverdagslige kan bidra til eksistensielle og grenseoverskridende opplevelser. Det trenger ikke være så voldsomt, men en samlingsstund utenfor det vante kan være spennende for store og små. 
 

Planlegging eller ikke? 

I hvilken grad planlegger du samlingsstunden? Samlingsstund kan være mer eller mindre planlagte. Noen ganger kan det å ikke planlegge, men være åpen overfor barna og de erfaringene de gjør i møtet med for eksempel musikk eller kunst, bidra til eksistensielle opplevelser som barna vil huske lenge. Evnen til å «fange øyeblikket» er en viktig egenskap å ha. Andre ganger kan det å bygge opp og planlegge en samlingsstund ut fra dramaturgiske prinsipper, gjøre at barna er engasjert og konsentrert. tema: magiske samlingsstunder Det handler både om bruk av stemningsskapende elementer, hvordan barnehagepersonalet bruker kropp og stemme i sin formidling og om hvordan barna plasseres i rommet. 
 

bok: Kunsten å samles
I denne boken utforsker forfatterne samlingsstunden i barnehagen. Gjennom ni artikler tematiseres og diskuteres ulike perspektiv på hva en samlingsstund er, hva den kan være, og barnehagelærerens rolle i denne. Antologien søker å skape en bro mellom teori og praksis, primært i en nordisk kontekst, og diskuterer blant annet følgende:

· Hva kan en samlingsstund være?
· Hvor og når kan samlingsstunden foregå?
· På hvilke måter kan man lede en samlingsstund?
· Hvordan kan samlingsstunden stimulere barns lyst til å leke, utforske, lære og mestre?


Deltakelse og styring 

Noen av kapitlene handler om barns deltakelse i samlingsstunden, for eksempel om hvordan barn rammesettes (altså tildeles roller) i en museumsteaterforestilling og hvordan dette medfører at barna lever seg inn i det som skjedde den gangen, f.eks. i viktingetiden. Et annet handler om styringsteknikker i samlingsstund, og om hvordan enkelte barn tar eller får mer oppmerksomhet enn andre. Holdninger personalet viser overfor enkelte barn, kopieres av de andre barna og kan dermed skape et hierarki mellom de sentrale og perifere deltakerne i samlingen. Når man samles, er det derfor viktig at personalet har et bevisst forhold til hvordan man styrer, kontrollerer og leder arbeidet. 
 

Utfoldelse og lytting 

Musikk inngår ofte i samlingsstunden. To av kapitlene i boka handler direkte om musikk, enten som innhold eller som metode. Det ene ser på hvordan man kan samlingsstunder hvor musikk både er viktig i seg selv og kan inkludere alle deltakere i en frisone for latter, likeverd og mestring. Det andre kapitelet diskuterer hvordan lytting til musikk kan skape grunnlag for språkstimulering og språkutvikling. Musikk kan være viktig i samlingene, men man må ha en bevisst bruk av sanger, rim og regler. Samlingsstunden er ikke passé, men lever i beste velgående i barnehagene. Det å jobbe aktivt med å skape fine, spennende, utfordrende og annerledes samlingsstunder, kan være med på løfte og berike barnehagens kulturliv. Vi håper at boken «Kunsten å samles» faller i smak for den nysgjerrige leser, som er opptatt av barns egenart og unike perspektiv, inne eller ute, planlagt eller spontant, i store eller små grupper. Det er mange muligheter for å samles. Når barnehagelæreren har kreativitets- og improvisasjonskompetanse, og åpenhet for det store i det lille, kan det store skje.

 

Gode tips å ta med til samlingsstunden

Vi har besøkt noen barnehager og bedt dem vise oss noe av det de bruker i samlingsstunden. Her finner du et knippe gode ideer til hjelpemidler.

Les mer >>

Syng og sans med kort

Unike kort som er egnet til bruk i barnehagen for å stimulere sanggleden og sansene.

Les mer >>

Fugl i barnehagen

Snodigheter ved perlebordet er en serie små og spennende historier du kan fortelle og undre deg over sammen med barna.

Les mer >>

Molly & Getty

Snodigheter ved perlebordet er en serie små og spennende historier du kan fortelle og undre deg over sammen med barna.

Les mer >>

Ellinger

Ellinger er fint å ha på lur i ulike situasjoner. Det gjør telling og utvelging til en lek

Les mer >>

Samlingsstunder med medvirkning og magi

I Stenbråttet barnehage på Røros brenner de ansatte for samlingsstundene. Her skal barna bli hørt og få ta aktivt del. Det skaper både lærdom, undring, entusiasme og fellesskap.

Les mer >>

Observasjonsskjema for samlingsstunden

Det er en lang vei frem til gode samlingsstunder. Og hva er egentlig en god samlingsstund? Et observasjonsskjema er et godt verktøy for utvikling.

Les mer >>

5 magiske ideer til samlingsstunden

Er du på jakt etter inspirasjon til samlingsstundene i barnehagen din? Her får du noen gode ideer fra Trude Anette Brendeland, også kjent som Fantasifantasten.

Les mer >>

Kugalskap

Snodigheter ved perlebordet er en serie små og spennende historier du kan fortelle og undre deg over sammen med barna.

Les mer >>