Barnehageforum - Planlegging til besvær

Bli med inn på et personalmøte i Vestvikheia barnehage, og få innsikt i hvordan de diskuterer prioritering av prosjektarbeid opp imot barnas egeninitierte lek.

Juleferien er over, og på årets første personalmøte legger vi vårens planer. Vi frisker opp våre tanker rundt hva et prosjekt er og kan være, og snakker om hvordan vi organiserer og strukturerer prosjektarbeid inn i hverdagen. 
 

praktisk taltDenne artikkelen er hentet fra tidsskriftet Barnehagefolk og den faste spalten "Praktisk talt".  Her deler ansatte i Vestvikheia barnehage  praksisfortellinger fra sitt arbeid og presenterer refleksjonsspørsmål leserne kan bruke på avdelingsmøter.  


Flere ting er med på å legge føringer for hvordan vi kan jobbe og organisere oss; for eksempel barnegruppas størrelse, antall ansatte og rommenes utførelse. Vi diskuterer om det er hensiktsmessig å legge opp til et felles prosjekt for hele barnegruppa, eller om det kan være like fint å jobbe med parallelle prosjekter med utgangspunkt i mindre inndelte grupper. Vår avdeling består av 15 toåringer, fem ansatte og en lærling. Vi bestemmer oss for å dele gruppa i tre, slik at to og to ansatte kan samarbeide om en mindre barnegruppes interesser, reflektere sammen og planlegge prosjektets videre gang. Sammen blir vi enige om å gjennomføre én prosjektdag hver, og at de to siste dagene av uka er «planfrie», der vi kan konsentrere oss om tilrettelegging for og berikelse av barnas egeninitierte, frie lek. Disse to dagene legger vi også opp til møtevirksomhet der vi kan dele erfaringer og refleksjoner fra prosjektarbeid og opplevelser med barna med hverandre.  

Da stiller en av de ansatte et spørsmål: Hvorfor kjører vi ikke heller prosjektene parallelt – da kunne vi fått plass til to eller tre prosjektøkter i hver gruppe i uka? Vi diskuterer hvordan dette eventuelt vil gå utover voksentettheten, da de ansatte vil ha mer for- og etterarbeid med flere prosjektøkter. Vil ikke dette få negative konsekvenser for vår evne til å gripe barnas lekende impulser, interesser og engasjement i øyeblikket? Vi bestemmer oss for å prøve den første organiseringen en stund og evaluere sammen etter litt tid.  

Samme uke har vi ledermøte i barnehagen. Der reflekterer vi rundt fordeler og ulemper med valg av prosjektorganisering. Hva vil det egentlig si å jobbe pedagogisk? Bruker vi bare vår pedagogiske kompetanse når vi jobber med prosjekt? Flere i lederteamet har lyttet til podcasten Tidligvakt og episoden «Hjernen trenger å leke», der hjerneforsker Per Brodal var gjest. Vi diskuterer barns behov for å leke og hvordan vi bør strukturere ukene våre for å kunne prioritere både lek og prosjekt.  

 

Tre spørsmål til refleksjon: 

  1. Lytt til Tidligvakt-episoden på et personalmøte. Hvilke tanker får dere av å høre diskusjonen om lekens plass i barnehage og skole? 
  2. Hvordan strukturerer dere uka for å få tid til både prosjekt- eller temaarbeid og barnas frie lek? 
  3. Er det mulig å organisere annerledes for å sørge for at alle ansatte får tid og kapasitet til å følge opp barnas lekende initiativer i hverdagen?  
     
P  Podcasten Tidligvakt finner dere der dere lytter til podcast. Lenke til episoden: https://open.spotify.com/episode/3MPCpA8VnbfMuRritIF6RD?si=Dy6Hu1_GTFut0R5bz3UJUA