Barnehageforum - Hva er den viktigste utfordringen for ledere i dagens barnehager?

Gode voksne med fokus på barns beste

Hilde Smedsrud, daglig leder Rustadporten barnehage, Ås:

Godt tilbud og gode voksne

–   Den viktigste utfordringen for meg som leder i barnehagen er å lage et kvalitativt godt og forsvarlig barnehagetilbud innenfor de økonomiske rammene vi har. Økonomien er stram, og uforutsigbarheten fra år til år gjør det vanskelig å langtidsplanlegge.  Midt i barnehageåret, først når nytt budsjettår er i gang, får barnehagen vite gjeldende tilskuddsatser, sier Hilde Smedsrud.

Innenfor disse uforutsigbare rammene må hun sikre at barn, foreldre og ansatte får et forutsigbart tilbud. Dagens gode barnehagedekning gjør at barnehagene i større grad enn tidligere konkurrerer om de samme barna.  Det er en utfordring at barnehagen er attraktiv for de som søker barnehageplass.

–   Men barnehagen må også være et attraktivt arbeidssted. Det er mangel på førskolelærere, og utfordringen min som leder er å jobbe for at de ansatte i min barnehage velger å fortsette i jobben. Personalet den viktigste ressursen i barnehagen, ”barnehagen blir så god som de voksne er”. Det er viktig å jobbe aktivt med refleksjon over egen praksis og kontinuerlig faglig utvikling. Som leder må jeg støtte og styrke den enkelte ansatte, og samtidig stille tydelige krav.

–   Sammen må vi sørge for at det er en kultur for læring og utvikling i barnehagen. Samtidig ser jeg en utfordring i forhold til å holde på det gode i barnehagens egenart. Vi må våge å satse på kvalitet ut fra det vi vet om barnas behov og barns utvikling, ut fra det vi tror på. Vi må ikke ”blindt” hoppe på ulike trender og raske løsninger, sier Hilde Smedsrud.

Kari Hoås Moen, førstelelektor DMMH, Trondheim:

Trenger strategisk lederkompetanse

–   Barnehagesektoren har gjennomgått store forandringer i løpet av kort tid. Den er blitt en omfattende og kompleks sektor med mangfold i etterspørsel, kommunal tilrettelegging, eierforhold, organisering, pedagogdekning osv. Den raske veksten har også ført til variasjoner i barnehagers kvalitet, noe blant annet Barnehageutvalget har pekt på. Etter som sektoren har vokst, har kravene og forventningene fra ulike interessenter blitt mer komplekse, på samme tid som de kan være motstridende. Barnehageledere skal lede det ”lille fellesskapet” i barnehagen med blant annet oppfølging av den pedagogiske virksomheten, personalet og foreldresamarbeidet. De skal også være ledere for barnehagen i det ”store fellesskapet” hvor en annen beslutningslogikk kan gjelde. Disse utfordringene krever blant annet strategisk lederkompetanse. Min erfaring fra Styrerutdanningen i Midt-Norge er at styrerne uttrykker stort utbytte av undervisning om strategisk ledelse, sier Kari Hoås Moen. 

Ny forskning viser at styrerne gjennomgående bruker mest tid på personalledelse og personalarbeid. Dette gjenspeiler trolig at dette er en utfordrende del av lederjobben.

–   Jeg har snakket med en del ledere som opplever en hverdag hvor de ofte blir ”brannslukkere” som løser oppgaver fra dag til dag med å vurdere vikarbehov, rokere på personale og tilkalle vikarer for at barna skal få et forsvarlig og godt opphold. Langsiktige tanker og planer om pedagogisk virksomhet og kompetanseutvikling må kanskje settes på vent. Det kan være meget krevende å få snudd slike negative spiraler i barnehagen, fordi årsakskjedene kan være så sammensatte. Sterkere lovbasert styring slik Barnehagelovutvalget foreslår, kan gi noen bedre rammer for dette arbeidet.

Eva Skogen, førstelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus:

Fokus på barnets beste

–   Det er viktig å klare å forholde seg til alt som skjer i og rundt dagens barnehage, men den aller viktigste oppgaven er å holde fokus på barnets beste. God omsorg og utvikling er barnehagens hovedmål. For å greie dette, kreves det at lederne i barnehagene tilegner seg kunnskap om ledelse generelt, og om ledelse i barnehagen spesielt, sier Eva Skogen.

–   Dersom man ikke er skikkelig oppdatert og forstår organiseringen av barnehagen, og dermed kan ta gode valg, er det lett å bli forvirret. Når det kommer pålegg og innspill fra mange hold, krever det en fast og oppdatert leder.

Det skjer store endringer i norske barnehager for tiden. Og de skjer raskt. For å takle den virkeligheten man er i, blir det viktig for lederne å være en god organisator, og å sørge for at personalet er oppdatert på det som skjer på barnehagefronten. Lederne må finne system som gjør dette mulig, mener hun.

–   Jeg tror også det er viktig at lederne er flinke til å kartlegge og bruke de ansattes kompetanse. Det kan bidra til økt selvbilde og motivasjon. Og sist, men ikke minst, mener jeg lederne bør kunne noe om situasjonsbestemt ledelse. Det vil si å kunne analysere den situasjonen du som leder er leder for. Dette er nært knyttet til barn og personalets kompetanse, sier Eva Skogen.

Nina Lidahl, styrer Romolslia barnehage, Trondheim:

Pådriver og motivatør

 

–   Jeg tenker at den viktigste utfordringen for meg er å utøve god ledelse i forhold til kvalitet- og fagutvikling i barnehagen. Prioritering, ”å holde kursen”, samhandling og gode relasjoner er viktige stikkord for meg i denne sammenheng. Vi har vel aldri fått flere tilbud om kompetanseheving fra både eksterne og interne aktører, blant annet gjennom kommunens egen kvalitetsutviklingsplan. Vi må hele tiden gjøre valg, stoppe opp, bremse noen og motivere andre, se helheten og være sensitive for behov. Hva trenger dette barnet, familien av oss – hvordan og hva kan vi bidra med? Barnehagen er en forebyggende arena!

Hva trenger personalet for å utøve jobben? Hva skal/kan jeg som leder bidra med? Er jeg tydelig nok i forhold til forventninger og krav jeg har? Slike spørsmål er hele tiden viktige å stille, mener Nina Lidahl.

–   Man må like å være pådriver og ”motivatør” – ledelse i barnehagen er viktig. Stø kurs og langsiktige mål som vi kan enes om, er sentralt. Det motiverer å ha arbeidsoppgaver som oppleves meningsfylte, for alle. Vi er mange ledere i barnehagen – relasjonen mellom ulike nivå er viktig. Respekt for hverandre og mangfoldet er viktig når vi ”drar lasset” sammen for stadig å nå nye mål.