Barnehageforum - Fremtidens ledere må være faglige ledere

Det er mange som vil mene noe om barnehagens innhold og arbeidsmåter. Dette krever barnehageledere som er faglig sterke, mener professor Dion Sommer.

Den nordiske barndommen er i endring, og det går fort. Barnehagens ledere må bidra til at vi utdanner barn til det samfunnet som kommer, ikke det vi har i dag, sier Dion Sommer.
 
Dion Sommer er psykolog og professor ph.d. ved Aarhus Universitet. Under Lederforum 2017 delte han sin visjon om en fremtidsrettet barnehage. Han tror det er viktigere enn noen gang at barnehagelederne er faglige ledere.
 
– Utfordringene står i kø. Samfunnet endrer seg, barndommen endrer seg, og det er mange som vil påvirke det barnehager og skoler driver med. Da er det særlig viktig at barnehagene har en visjon om hva de vil, og hva som er fremtidsrettet, sier Sommer.
 
Papegøyepedagogikken, der man for eksempel arbeider med systematisk språktrening av småbarn, innebærer en mistillit til profesjonen og er helt på kollisjonskurs med den livslange læringen jeg mener er nødvendig for å kunne mestre det nye samfunnet.
 

Kvalifisering av en ny generasjon

Når dagens barnehagebarn er blitt voksne, vil de leve i en helt annen verden enn i dag. Utviklingen går så utrolig raskt. Et eksempel er utviklingen av humanoider, de sosiale robotene, sier Sommer, som snu opp-ned på store deler av arbeidslivet. I løpet av et par tiår vil en lang rekke fag- og ufaglærte jobbtyper være utradert, og også kunnskapsarbeid vil bli utsatt for robotisering.
 
– I en slik situasjon er det helt nødvendig å ha oppmerksomheten rettet mot hva en kvalifisering av neste generasjon faktisk handler om. Det 21. århundrets krav og visjoner for læring må være styrende. Det innebærer for eksempel at barn må lære mer enn fakta. De må kunne engasjere seg, kunne søke kunnskap, være aktive og kunne løse problemer, fastslår Sommer.
 
Men det innebærer også at den politiserte pedagogikken vi ser sterke tendenser til i dag, er et feilsteg. En pedagogikk bygd på "PISA-tenkning", med målstyrt læring, tester og skoleforberedende aktiviteter i barnehagen, er en helt feil retning å gå i, mener han.
 

Papegøyepedagogikk

– Papegøyepedagogikken, der man for eksempel arbeider med systematisk språktrening av småbarn, innebærer en mistillit til profesjonen og er helt på kollisjonskurs med den livslange læringen jeg mener er nødvendig for å kunne mestre det nye samfunnet. Evnen til å være kreativ og fleksibel, og til å generere løsninger, er det som blir viktig for morgendagens voksne. Derfor bør en god, faglig barnehageleder forkaste den målstyrte PISA-tenkningen, sier Sommer.
 
En fremtidsrettet pedagogikk må bygge på et grunnsyn som blant annet handler om det primært sosiale og samarbeidende mennesket, det nysgjerrige og undrende mennesket, og ikke minst: det lekende mennesket, mener Dion Sommer.
 
Gi politikerne din visjon for en fremtidsrettet barnehage, er Dion Sommers råd til barnehagelederen. – Bygg denne visjonen på et faglig grunnlag. Og husk: Lederen går alltid foran!
 

Må velge side

– Som faglige ledere må dere velge side; målstyrt eller barnesentrert pedagogikk. Vektlegging på mål-middel-didaktikk og instruksjonspedagogikk, eller lekende læring med pedagogen som aktiv deltaker og guide.
 
Faglige barnehagelede må samtidig forkaste tanken om at "tidlig start" gir senere gevinst, mener Sommer.
 
– Basert på omfattende evidens kan vi slå fast at didaktisk, målstyrt instruksjonspedagogikk ikke fører til senere gevinst. Det er dypt ironisk at den typen tidlig innsats man tror vil gi en bedre skolestart senere, fører til helt motsatt resultat: Man svekker fremtidige ferdigheter i matematikk, naturfag og språkforståelse. I tillegg kommer prestasjonsangst, dårligere selv- og impulskontroll, aggresjon og urolig atferd. Denne formen for pedagogikk har mislyktes fullstendig, den resultere i "tidlig start – senere tap".
 
Gevinster på både kort og lang sikt oppnår man derimot med en pedagogikk som tar utgangspunkt i hele barnet og lekende læring. Barns aktiviteter og perspektiver står i sentrum, og det skapes gode betingelser for både fri og veiledet lek. – Gevinstene ser man ikke bare i form av selvkontroll og sosial atferd, men også i form av "hardcore" faglige ferdigheter, for eksempel i grunnleggende matematikk, naturfag og språkforståelse. Det er dette som er "tidlig start – senere gevinst", sier Dion Sommer.
 

Lederen går foran

– Gi politikerne din visjon for en fremtidsrettet barnehage, er Dion Sommers råd til barnehagelederen. – Bygg denne visjonen på et faglig grunnlag. Og husk: Lederen går alltid foran!

Samlingsstunden - til glede eller besvær?

De yngste barna blir ofte introdusert for samlingsstunden slik den gjennomføres med de eldre barna i barnehagen. Barna blir dermed utsatt for en kroppslig disiplinering og barns medvirkning kommer i bakgrunnen av dette.

Les mer >>

Følelsesskolen: Flere verktøy til følelsen Redd

Morsomme leker og øvelser for å bli kjent med redselen og usikkerheten hos seg selv

Les mer >>

Snakk om bildet 4 - Samlingsstund

Disse to fotografiene danner grunnlag for en diskusjon om et viktig element i barnehagen: Samlingsstunden.

Les mer >>

Å se sammen med barn

Å sette ord på det vi gjør er ikke bare en måte å fortelle andre hva vi har gjort. Det er også en måte å klargjøre egne tanker, og det hjelper oss å forstå.

Les mer >>

Fortell eventyr!

En eventyrfortelling i samlingsstuden blir så mye mer levende hvis du lærer deg eventyret utenat og lever deg inn i historien

Les mer >>

Barn og voksne i balanse - nøkler til livsmestring i barnehagen

Balanse mellom aktivitet og hvile er grunnleggende menneskelige behov. I vår tid fylles pauser og mellomrom opp med blant annet elektronisk aktivitet

Les mer >>

Begynnende regneferdigheter

Hvordan kan man støtte de yngste barnas gryende forståelse for matematiske begreper?

Les mer >>

Slik blir du en inneffektiv sjef

Å være effektiv er en dyd som den perfekte leder behersker. Hvis du er den perfekte leder trenger du ikke å lese mer.

Les mer >>

Samlingsstunden – fra kjedelig til magisk

"Kjedelig!" "Vi må sitte stille på benken i garderoben, selv om vi ikke vil det!"

Les mer >>