Barnehageforum - Stengt - men litt åpent

Barnehagene er stengt. Men ifølge helsemyndighetene og Utdanningsdirektoratet skal det gjøres unntak for enkelte grupper. Hvordan fungerer dette i praksis?

Barnehagene skal gi et tilbud til to grupper barn: Barn der begge foreldre har kritiske samfunnsfunksjoner, og barn som har særskilte omsorgsbehov.

I tillegg er det gitt retningslinjer for «barn og unge som trenger det mest». Utdanningsdirektoratet har avklart med Barne-, ungdoms og familiedirektoratet og Helsedirektoratet at dette også handler om barn og unge som barnevernet gir hjelpetiltak til, er i fosterhjem eller de som kommunen av andre årsaker mener har et særskilt behov. «Det er viktig at skole, barnehager og barnevern gjør konkrete og individuelle vurderinger av hvilke barn og unge som bør få dette tilbudet», heter det.

Vi har stilt følgende spørsmål til et utvalg kommuner:

Ifølge helsemyndighetenes retningslinjer skal barnehagene i disse dager gi et omsorgstilbud for a) barn av foresatte med kritiske samfunnsfunksjoner og b) for barn med særskilte omsorgsbehov.

  1. Hvordan praktiserer din kommune dette?
  2. Hvor mange barn/hvor stor andel er det som får et tilbud i barnehagene nå?
  3. Hva gjør dere hvis det oppstår diskusjon om hvorvidt barnet kommer inn under disse unntakene? Hvem avgjør om barnet skal være i barnehagen eller ikke?

Oslo kommune, byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap

Hege Sevatdal , Seksjonssjef for barnehager og fungerende seksjonssjef for barnevern og helse

Hvordan praktiserer din kommune dette?

Bydelene i Oslo følger føringene fra Regjeringen på hvilke ansatte innenfor de ulike kategoriene som kan ha behov for barnehageplass. Oslo har selv definert at begge foresatte må ha en slik samfunnskritisk funksjon for at de skal få plass i barnehage. Nærmere spesifisering av Oslo kommunes føringer finnes her:  https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/skoler-og-barnehager/#toc-3

Hvor mange barn/hvor stor andel er det som får et tilbud i barnehagene nå?

Når det gjelder hvor mange som får et tilbud, varierer dette fra dag til dag, men har de siste dagene ligget på 750-800 barn. Tallet kan være noe høyere, siden det er bare ca 80 prosent av barnehagene som rapporterer i dette systemet.

Hva gjør dere hvis det oppstår diskusjon om hvorvidt barnet kommer inn under disse unntakene?
Hvem avgjør om barnet skal være i barnehagen eller ikke?

Bydelene melder at de i stor grad opplever at foreldre og deres arbeidsgivere har en god tilnærming til hvorvidt de har behov for barnehageplass. Det er selvfølgelig enkeltsaker der det ikke er like klart at den funksjonen man har er samfunnskritisk, og vi åpner nå for at barnehagen kan be om dokumentasjon fra arbeidsgiver hvis det oppstår tvil. Listen over hvilke funksjoner som er samfunnskritisk endrer seg også, og det betyr at vi kan oppleve at flere familier vil ha behov for plass i barnehage i tiden fremover

Bergen kommune

Etatsdirektør Mimi Bjerkestrand

Hvordan praktiserer din kommune dette?

I Bergen er det 30 % kommunale barnehager som vi i Etat for barnehage har ansvaret for. Vi har lagt til rette for omsorgstilbud i alle våre 73 kommunale barnehager, og alle barnehage har laget plan for bemanning og beredskap slik at alle er forberedt på endinger i behov for omsorgstilbud.

Vi har etablert Skype-møter og daglig informasjon til våre barnehager om eventuelle endringer og ny informasjon, forteller etatsdirektør Mimi Bjerkestrand.

Her ligger informasjonen som Bergen kommune har sendt ut

Hvor mange barn/hvor stor andel er det som får et tilbud i barnehagene nå?

I Bergen var det mellom 110-120 barn som benyttet slike omsorgstilbud forrige uke.  Dette utgjør ca 2,5 % av barnehagebarna i kommunen. Kommunen forventer at dette øker noe i løpet av denne uken.

Hva gjør dere hvis det oppstår diskusjon om hvorvidt barnet kommer inn under disse unntakene?
Hvem avgjør om barnet skal være i barnehagen eller ikke?

De fleste spørsmålene og avklaringene tar styrer sammen med sin områdeleder, og de finner løsninger. Bergen kommune har praktisert at begge foreldre må være i samfunnskritisk funksjon. Når det gjelder den andre kategorien, barn som har særlige omsorgsbehov, har vi et godt samarbeid med Etat for barn og familie, som identifiserer barn/familier som har tiltak innunder barnevern/barne- og familiehjelpen eller helse.

Hvis det er klager som skal behandles, etter avslag fra styrer, sendes klagen til det sentrale beredskapsprosjekt i Bergen kommune, og de avgjør saken, sier Bjerkestrand.

Jeg kan også fortelle at vi har laget «hjemmekontorpakker» med tips om faglige oppgaver som ansatte på hjemmekontor kan gjøre. Styrere i våre barnehager planlegger og legger til rette for dette, utfra deres prioriteringer og satsninger.

Se her

Steinkjer kommune

Rådgiver Trude Austheim

Hvordan praktiserer din kommune dette?

Vi følger retningslinjene på nasjonalt plan, og det ser i all hovedsak ut til å gå greit rundt om i barnehagene.

Hvor mange barn/hvor stor andel er det som får et tilbud i barnehagene nå?

Antallet er ikke stort. Vi har i overkant av 1000 barnehageplasser, og de siste dagene er det mellom 20 og 30 barn som har vært i barnehagene

Hva gjør dere hvis det oppstår diskusjon om hvorvidt barnet kommer inn under disse unntakene?
Hvem avgjør om barnet skal være i barnehagen eller ikke?

Det er styrerne som tar avgjørelse om barn som ønsker plass kommer inn under unntakene eller ikke, og i tvilstilfeller diskuterer de med meg eller kommunelegen.

Hvilke tvilstilfeller har dere hatt?

Det har for eksempel handlet om to foreldre med viktige funksjoner, men med barn som er forkjølte, og de er usikre på om de kan komme i barnehagen da. I slike tilfeller kobler vi på kommunelegen.

Time kommune

Barnehagesjef Grethe Thu Skadberg

Hvordan praktiserer din kommune dette?

Alle barnehagene våre gir et tilbud til de som kommer inn under unntaksreglene. Jeg vet at noen kommuner har valgt å slå sammen barnehager, det har ikke vi gjort. Når det gjelder barn der barnevernet er koplet på, er det de som er i dialog med foreldrene og barnehagen. Ellers er det styrer som tar avgjørelsene

Hvor mange barn/hvor stor andel er det som får et tilbud i barnehagene nå?

Det har vært rundt 20 de siste dagene, men noen flere har meldt et kommende behov. Vi har vel 40 nå som vil ha en plass i «beredskap» vi situasjonen endrer seg. Det gjelder for eksempel foreldre som kan komme til å bli innkalt til oppdrag i Sivilforsvaret. Men det er en lav andel, vi har rundt 12000 barnehageplasser i kommunen.

Hva gjør dere hvis det oppstår diskusjon om hvorvidt barnet kommer inn under disse unntakene?
Hvem avgjør om barnet skal være i barnehagen eller ikke?

I utgangspunktet følger vi en restriktiv linje, og det oppstår jo noen dilemmaer. Da må vi bare ta en diskusjon og finne ut av det. Alt i alt synes jeg det går veldig fint.

Drammen kommune

Barnehagesjef Anne Gjemmestad Nilsen

Hvordan praktiserer din kommune dette?

Vi følger helsemyndighetens retningslinjer i alle barnehagene. Fra 18.mars ber vi om dokumentasjon fra foresatte hvis vi er i tvil om de kommer inn under helsemyndighetenes retningslinjer.

Hvor mange barn/hvor stor andel er det som får et tilbud i barnehagene nå?

Det er få barn som får et omsorgstilbud i barnehagene, og det varierer fra dag til dag.

Hva gjør dere hvis det oppstår diskusjon om hvorvidt barnet kommer inn under disse unntakene?
Hvem avgjør om barnet skal være i barnehagen eller ikke?

Hvis det oppstår diskusjon om hvorvidt barnet kommer inn under unntakene, så går vi i dialog med foresatte. Vi prøver å imøtekomme foresattes behov og tar en ny vurdering. Det er avdelingsleder/styrer som tar avgjørelsen. Oppstår det usikkerhet, diskuterer avdelingsleder/styrer med sin leder som er virksomhetsleder.

Ås kommune

Virksomhetsleder barnehage Jeanette Schou

Hvordan praktiserer din kommune dette?

Vi følger retningslinjene fra Udir om hvem som kommer inn under unntakene. Hittil har dette gått veldig greit, og vi har hatt få diskusjoner eller uklarheter om hvordan dette skal fungere. Foreldrene som har behov, tar kontakt, og barnehagene innretter seg etter dette. Er det noen vi stusser over, så ber vi om begrunnelse fra foreldrene for hvorfor de trenger å ha barna i barnehagen. Hittil har det gått veldig fint.

Hvor mange barn/hvor stor andel er det som får et tilbud i barnehagene nå?

Antallet svinger fra dag til dag, blant annet fordi noen foreldre jobber skift. Hittil er det rundt 20 som har meldt behov, men i praksis er det rundt 10 hver dag i de kommunale barnehagene. Til vanlig er det plass til nærmere 600 barn i disse barnehagene. Når det gjelder de private barnehagene har jeg ikke tall, men de følger de samme retningslinjene

Sortland kommune

Oppvekstsjef Erik Strand

Hvordan praktiserer din kommune dette?

Foresatte søker på bakgrunn av hvilken type stilling de har. Det vurderes da om det er samfunnskritiske funksjoner. Vi vurderer også om begge foresatte er i denne typen stillinger, forteller oppvekstsjef i Sortland kommune. Erik Strand.

Når det gjelder barn med særskilt omsorgsbehov kan det også søkes om plass. Her kan foresatte søke selv, eller foresatte og barnevern er i lag om å søke, eller at barnehager søker sammen med foresatte eller på vegne av foresatte

Hvor mange barn/hvor stor andel er det som får et tilbud i barnehagene nå?

Av ca. 500 barn i barnehage har ca. 40 barn plass per i dag.

Hva gjør dere hvis det oppstår diskusjon om hvorvidt barnet kommer inn under disse unntakene?
Hvem avgjør om barnet skal være i barnehagen eller ikke?

Det er jeg som kommunalsjef som avgjør hvem som får plass, og sånn sett fatter vedtaket. Det er klageadgang på vedtaket. Da er det kommunedirektør som avgjør. Skulle det fortsatt fremsettes klage vil det være naturlig at kommunens klageorgan (politisk) for barnehageplasser som avgjør.

Volda kommune

Avdelingsleiar barnehage Bodil Brautaset

Hvordan praktiserer din kommune dette?

Vi følgjer Helsedirektoratet sin definisjon av kva som er samfunnskritiske funksjonar. I tillegg har fleire departement kome med presiseringar av kva som er å sjå på som kritiske funksjonar innan matvare- og drivstofforsyning. Også nøkkelpersonell innan barnevernet må ivareta oppgåver knytt til sårbare og utsette barn.
For å sikre drift, herunder reinhald, vil også driftsteknikarar og reinhaldarar som i desse dagar har kritiske funksjonar få tilbod om tilsyn for sine barn. Men begge foreldra må ha ein samfunnskritisk funksjon for at det blir gitt tilsyn.

Hvor mange barn/hvor stor andel er det som får et tilbud i barnehagene nå?

I dag er det 6 barn som får tilsyn i barnehagane i Volda, og dei får tilbodet i den barnehagen dei går i til vanleg. Men talet endrar seg frå dag til dag.

Hva gjør dere hvis det oppstår diskusjon om hvorvidt barnet kommer inn under disse unntakene?
Hvem avgjør om barnet skal være i barnehagen eller ikke?

For dei som openbert har samfunnskritiske funksjonar, tek styrar sjølv stilling til førespurnaden. Styrar skal ta kontakt med kommunalsjef eller avdelingsleiar barnehage i dei sakene der det er tvil. Saker der det er tvil om begge dei føresette har samfunnskritiske funksjonar vil bli lagt fram for kriseleiinga, medan saker som gjeld omsynet til barnet vert vurdert av styrar og kommunalsjef/avdelingsleiar på fagleg grunnlag.

Vi gjennomfører elles daglege møter mellom kommunalsjefen og avdelingleiarane i sektoren, det vil seie helsestasjon, barnehage, skule, barnevern og læringssenteret, fortel Brautaset.