Barnehageforum - Gode ledere kjenner svarene på fire viktige spørsmål

Medarbeidere motiveres ofte av at de selv kan ta beslutninger, og at de har frihet til å velge hvordan de vil løse oppgavene.

Dette krever at du som leder er tydelig omkring rammene for arbeidet, og at du kan gi klare svar på fire spørsmål.

 

1. Medarbeider: Hva er min rolle?

Medarbeiderne må ikke være i tvil om hva deres rolle er, og hva de skal levere på arbeidsplassen. Det er derfor din oppgave å være tydelig på hva den enkelte medarbeiders rolle og oppgaver er, og hva som forventes av dem.Det er en god ide å sette seg sammen med medarbeiderne og avklare oppgaver og roller. Det må presiseres for medarbeiderne hvilke oppgaver som skal prioriteres og hvor lang tid de har på å løse disse.

 

2. Medarbeider: Hvordan henger min rolle sammen med kjerneoppgavene i organisasjonen?

For at medarbeiderne skal kunne se sammenhengen mellom deres funksjon og kjerneoppgavene er det viktig at du skaper en rød tråd mellom medarbeidernes prioriteringer og arbeidet i den øvrige organisasjonen.

Medarbeiderne må ikke være i tvil om de skal velge løsning A eller B. Derfor må de kjenne til strategien og kunne se den røde tråden i forhold til hvordan deres oppgaveløsning bidrar til organisasjonens mål. Det gir også medarbeiderne større tilfredshet i arbeidet når de kan se de nødvendige sammenheng.

 

3. Medarbeider: Hva forventes av min adferd?

Du har sikkert noen klare forventninger til dine medarbeidere? Ofte er det dessverre slik at disse ikke blir satt ord på. Mange ledere har en tendens til å se på sine forventninger som en selvfølge, men det som kjent ikke noen som kan lese andres tanker. 

For at medarbeiderne skal være i stand til å utføre arbeidet på en god måte, må du helt eksplisitt beskrive og forklare hva du forventer av den enkelte medarbeider. Det vil skape tydelighet og tillit mellom deg og dine medarbeidere.

Forventningene skal være enkle og samtidig så dekkende at medarbeiderne kan forholde seg til dem og rette inn sin adferd etter dem. 

Forventninger bør være et tema som tas opp etter en stund, slik at dere stadig har en dialog og får avstemt forventningene til eventuelle nye situasjoner.

 

4. Medarbeider: Hvor skal jeg utvikle meg for å bli bedre?

Medarbeidere og ledere har forskjellige perspektiver på sin arbeidsplass. Medarbeiderne er inne i detaljene, mens lederne har mer overblikk.  Det overblikk og den innsikt du som leder har skal du bruke til å identifisere hva medarbeiderne skal gjøre mer eller mindre av i forhold til retningen organisasjonen beveger seg.

Du må kommunisere og sikre at medarbeiderne utvikler den rette adferd og kompetanse slik at de forblir relevante for organisasjonen. Selv om medarbeiderne stadig bærer det største ansvaret for egen utvikling, skal du guide og gi de innsikt i hvor de står og hvordan de bør utvikle seg.   

Ny som leder i barnehagen-del 3

Sjefskap og lederskap som lederstiler i en barnehagesektor med mye vennskap

Les mer >>

Effektiv eller effektfull ledelse?

En kolibri gjør 80 vingeslag i sekundet, en svale gjør bare 5. Så hvem er best til å fly?

Les mer >>

Mye trivsel trenger ikke gi jobbtilfredshet og kan sluke din tid til ledelse

Nyere forskning viser at for høyt fokus på trivsel på arbeidsplassen, faktisk kan virke mot sin hensikt.

Les mer >>

Lederobservasjonsverktøy

For å utvikle seg som leder er det viktig å motta objektiv tilbakemelding på sin lederatferd. De beste til å uttale seg kan være de man er satt til å lede.

Les mer >>

Barnehagen trenger modige ledere

I vanskelige tider trenger barnehagene kloke ledere med varme hjerter og stort mot, sier Björn Olsson. Men hva er en modig barnehageleder?

Les mer >>

Lederadferd som motiverer mer enn lønn og bonus

Mange medarbeidere motiveres ikke av lønnsforhøyelse og bonusordninger. De vil har meningsfulle oppgaver og medbestemmelse.

Les mer >>

Ledelse i en livskraftig organisasjon

Hva er en sterk og livskraftig organisasjon? Er virkelig utviklingspotensialet uendelig stort eller er det begrenset av rammene i organisasjonen?

Les mer >>

Hva er viktig å spørre om når du innhenter referanser?

Hvordan stiller du de riktige spørsmålene slik at du får ansatt rett person når du skal innhente referanser?

Les mer >>

Tilstedeværelse og nærværende lederskap - tilgjengelig i passe doser

Personalet krever lederens tilstedeværelse, både fysisk og psykisk. Her finner du et verktøy for å jobbe med nettopp dette.

Les mer >>