Barnehageforum - Mobbing, vennskap og fellesskap

Med vårt samtaleverktøy får du innføringen du trenger for å komme i gang med spennende og utviklende filosoferende tanker omkring mobbing, vennskap og samhold.

Barnehagebutikken I Barnehagebutikken får du nå kjøpt samtaleverktøyet. 

Om plakatene og veiledningen

Til dette temaet er det laget åtte farvesprakende plakater som viser figurer som forestiller barn og voksne i forskjellige situasjoner. På baksiden av hver plakat finner du en tekst til bildet samt forslag til hvordan du kan arbeide med plakaten sammen med barna. Baksiden er delt inn i fire aktiviteter:
  • Teksten som bildet illustrerer
  • Samtale
  • Filosofisk samtale
  • Arbeide med ord
 
Under «Samtale» finner du spørsmål som er ment å få barna til å forstå og leve seg inn i situasjonen på bildet. «Filosofisk samtale» forklarer hvordan du ved å ta utgangspunkt i enkle påstander knyttet til bildet kan gjennomføre en filosofisk samtale med barna. I aktiviteten «Arbeide med ord» har vi samlet viktige begreper som tematiseres på bildet. Og under «Øvelse/lek» får du andre praktiske ideer til hvordan temaet kan gjøres levende i barnegruppen.
 
Beskrivelsen av aktivitetene på baksiden av plakaten må nødvendigvis bli noe kortfattet. Hensikten med denne veiledningen er derfor å gi utdypende råd og vink om hvordan disse aktivitetene kan gjennomføres. Vi skal bant annet se nærmere på de påstandene som fremsettes i «Filosofisk samtale».
 
Ellers minner vi om at du hverken under «Samtale», «Filosofisk samtale» eller «Arbeide med ord» skal komme med egne tolkninger eller synspunkter i samværet med barna. Hvis et barn ikke klarer å svare eller ikke har noen forslag, spør de andre barna. Og ikke la de andre barna sitte med armen opp mens en prøver å tenke ut et svar. Spør isteden barna etter tur. Si at de kan si «pass» hvis de ikke ønsker å si noe. Hvis det ikke kommer noe svar på et spørsmål, gå videre til neste. Så kan du heller ta opp det samme spørsmålet dagen etter eller senere.
 
Slik bruker du veiledningen
I denne veiledningen gir vi råd og vink om filosofisk samtaleledelse knyttet opp mot de tre første plakatene i dette temaet. Stoffet under hver plakat er delt i tre kapitler:
  • Hva ser vi på bildet?
  • Påstander til plakaten
  • Andre relevante temaer med spørsmål

Hva ser vi på bildet?

Om observasjon og tolkning

Når vi skal beskrive et bilde, skiller vi mellom det å observere og det å tolke. Det er ikke alltid et poeng å holde de to skarpt fra hverandre – det er ofte ganske vanskelig også – men det er viktig å være klar over forskjellen. Når vi observerer, forsøker vi å beskrive akkurat det vi ser og ikke noe annet. Hvis vi ser et ark med en gul sirkel, så er det det vi ser, ikke for eksempel en sol. Når vi tolker, derimot, gir vi en betydning til vi ser – en av mange mulige betydninger. Da kan den gule sirkelen bli til en sol eller kanskje et påskeegg. Da kan klær på en dyrekropp bli til en liten jente osv.
 
Barn har som kjent rik fantasi, og er raske med kreative tolkninger av det de ser og hører. Det er det ikke noe galt i. Men det er også viktig å kunne observere godt, å kunne beskrive hva noe er, ikke bare hva det kan være. Dette er en sentral ferdighet i den filosofiske samtalen hvor vi bestreber oss på å forstå hva som blir sagt, hva dette ordet egentlig betyr, hva som egentlig ligger i denne påstanden osv. Det er en ferdighet som ligger til grunn for evnen til å lytte – en ferdighet barna har svært god bruk for i alle utviklings- og læringsprosesser.

Instruksjoner

La barna se nøye på plakaten. Be barna fortelle hva de ser på bildet. Be dem så forklare hvorfor de ser det de ser: Kan de peke på noe i selve bildet som viser at det de sier er riktig? Dette er en fin startøvelse som hjelper barna til å komme i gang med refleksjonen over bakgrunnen for sine påstander.
 
Og for å hjelpe deg til å lede en slik samtale med barna, har vi laget en tolkning av bildet som vi stiller «observerende spørsmål» til. Spørsmålene kan du bruke direkte i samtalen med barna så langt de passer inn i sammenhengen, eller du kan bruke dem som din egen bevisstgjøring/forberedelse til temaet.
 
Les også teksten som står på baksiden av hver plakat. Dette er en mye friere tolkning av bildet enn den som står ovenfor. Hvis du bruker plakatteksten sammen med barna, forsøk å stille observerende spørsmål til den også.

Påstander til plakaten

På baksiden av plakaten, under «Filosofisk samtale», står det en rekke påstander til plakaten. I dette kapittelet ser vi nærmere på noen av disse påstandene og tenker oss forskjellige grunner til at barna kan være enige eller uenige. Vi foreslår også grunner, eksempler og innvendinger til disse grunnene. På denne måten får du et genuint innblikk i strukturen i en typisk filosofisk samtale, noe som gir deg en flott anledning til å tenke igjennom påstandene før du prøver dem ut med barna. Takket være alle argumentene og motargumentene i strukturen får du også en idé om hva som påstanden egentlig handler om. Også dette er veldig nyttig som en forberedelse til samtale.
 
Poenget er ikke at du skal gjennomføre samtalen etter akkurat dette mønsteret. Dette er ment som illustrasjon og inspirasjon for deg. Din jobb som samtaleleder er først og fremst å holde orden på innspillene fra barna, og å stille spørsmål som får barna til å komme frem med sine vurderinger, grunner og eksempler. Du vil da stille spørsmål som dette: «Er du enig?», «Har du et eksempel på det du sier?», «Er alle enige i det han/hun sier?», «Er det noen som kan tenke seg en annen grunn?» osv.
 
Vår erfaring er at det kan være svært nyttig for nye samtaleledere å studere strukturen i samtalen. Undersøk hva det er som skjer fra ledd til ledd, og tenk igjennom hvilke spørsmål som kan ha blitt stilt for å produsere disse svarene fra barna. Forsøk å formulere disse spørsmålene for deg selv. Noen av svarene kan også omformuleres til spørsmål. Forsøk det også.
 
Diskuter gjerne disse oppsettene med dine arbeidskolleger!

Andre relevante temaer med spørsmål

I denne delen foreslår vi temaer som er aktuelle i forbindelse med hver enkelt plakat. Til disse temaene finner du spørsmål som du kan stille til barna. Spørsmålene kan brukes til å sette i gang samtaler, eller de kan brukes som utdypende spørsmål i en samtale som allerede er i gang. Vi vil råde deg til ikke å prøve å dekke så mange temaer som mulig i løpet av en samtale. Forsøk heller å ta for deg noen få temaer grundig. Slik trener barna seg til å holde på tråden, og å tenke dypere gjennom hvert enkelt spørsmål.
 
Vær klar over at mange av de temaene og spørsmålene som tas opp under én plakat ofte vil være relevante for andre plakater også.