Hva tenker du om lekeslossing i barnehagen?

Har du sett hundevalper lekeslåss? Sett hvordan de jager hverandre, biter hverandre og ruller om hverandre mens de snerrer og knurrer? Lekeslåssing er en form for kroppslig lek som finnes blant mange arter i dyreriket. Også mennesket! For den som står utenfor og ser på, kan lekeslåssingen se både voldsom og dramatisk ut. Det er fordi måten lekeslåssingen foregår på kan være veldig lik ekte slåssing, sett bort fra leksignalene som sier at dette ikke er på alvor, -bare lek.

I Verktøykassa nummer 4, 2011 kunne du lese artikkelen ”Legg til rette for boltrelek!”. Artikkelen tar utgangspunkt i barns behov for kroppslig lek og hvordan dette behovet for mange barn, særlig gutter, utøves gjennom det som populært kalles vilter lek. Vilter lek er i all hovedsak grovmotorisk lek som sansemessig og kroppslig er voldsom i formen, kan medføre mye støy og foregår gjerne i samband med ulike typer ”late-som” lek (rollelek), også kalt sosial drama-lek. Dette skiller kanskje menneskets lekeslåssing fra andre arter, ved at vi kan gå inn i roller og late som vi er noe annet enn vi i virkeligheten er.

I barnehagen brukes begrepene lek og læring om hverandre. Det bygger på troen at barn lærer gjennom lek og at barn som leker sammen er en god innfallsvinkel til læring og utvikling av både kognitive, sosiale og emosjonelle egenskaper. Når det gjelder sosial dramalek eller late-som-lek (rollelek), finnes det mye kunnskap om denne i barnehagen. Dette gjenspeiler seg i omfanget av faglitteratur om emnet og plassen rolleleken har i førskolelærerutdanningen. Boltrelek og lekeslåssing derimot, finnes det knapt litteratur om på norsk og dette er en form for lek som heller ikke har fått særlig oppmerksomhet i utdanningen av førskolelærere og andre faggrupper som jobber med barn. Det er derfor grunn til å tro at boltrelek og lekeslåssing i særdeleshet, og ulike typer late-som-lek (rollelek) som innbefatter vilter lek og lekeslåssing, blir møtt med svært ulik praksis i norske barnehager.

Høgskolelektor Rune Storli ved Dronning Mauds Minne Høgskole har vært ute i flere barnehager og observert boltrelek og lekeslåssing. Han vil seinere presenter funn fra sin forskning i Barnehageforum. Nå skal han imidlertid sette i gang en spørreundersøkelse for å få bedre innsikt i personalets tanker rundt denne typen lek. Han håper flest mulig av Barnehageforums lesere som jobber i barnehagen, uansett fagbakgrunn, vil delta i denne undersøkelsen. Ved siden av å bidra til å øke kunnskapen om boltrelek og lekeslåssing i norske barnehager, kan det å delta i undersøkelsen være en fin måte å reflektere rundt egen praksis. I så måte kan deltakelse i undersøkelsen være med å øke fokus i hele personalgruppen på en type lek som for mange barn synes å være populær. Synes du dette høres spennende ut? Fortell dine kolleger om undersøkelsen så flest mulig deltar!

Svarfrist: Fredag 10. februar 2012

Her finner du spørreundersøkelsen

Barn vil gjerne leke med oss voksne

”Får vi leke nå?” spør barna når samlingsstunden er ferdig. Jeg tror mange barnehagelærere kjenner seg igjen i denne situasjonen. Barn vil leke, de slåss for å få leke og lek er nesten hele tiden aktuell og ønsket i deres verden og i deres hverdag. Kanskje er det dette vi kaller fri lek når barna får bestemme at nå leker vi!

Les mer >>

De psykodynamiske teoriene

Innenfor det psykodynamiske perspektivet finner vi teoretikere som Freud, Peller, Erikson og Winnicott.

Les mer >>

Dagsplan for familien

Når vi skal kombinere hjemmeundervisning, hjemmekontor og arrangere barnehage i samme hus kan rutiner og forutsigbarhet være viktige ingredienser. Veronica Aurdal Brungot som til vanlig er barneveileder ved Hundeidvik SFO har laget dagsplan i heimen.

Les mer >>

Den frie leken finnes ikke

Les mer >>

Unna vei, her kommer jeg!

Hypotese: Barnehageansatte og foresatte begrenser barns risikolek, og barnehagehverdagen er voksenstyrt. Har vi kjørt oss fast i risikolekens paradoks?

Les mer >>

Hva er de viktigste kjennetegn ved den frie leken?

Leken bygger lekestyrke – en personlig styrke som er en måte å forholde seg til virkeligheten på, og som vi kan bære med oss og benytte oss av gjennom hele livet!

Les mer >>

Hva gjør du når barna leker?

For barna er det selve leken som er det viktigste, ifølge FNs konvensjon om barns rettigheter. Dette standpunktet gir viktig informasjon om hvordan vi skal betrakte barns lek, og om hvordan vi skal forholde oss til den. Leken er barnas eget domene.

Les mer >>

«Wow! Her vil jeg leke!»

Alle barn har rett til å leke. De trenger et inspirerende lekemiljø hvor de kan sette i gang, styre og strukturere leken sin selv.

Les mer >>

Postmoderne teorier på lek

De postmoderne teoriene er ikke store generelle teoribygninger, snarere mikroteorier som belyser et aspekt ved lek eller lek i en spesiell sammenheng.

Les mer >>