Hva gjør man når voksne utvikler positive følelser for noen barn og negative for andre?

En veiledningssamtale er på sin plass

Liv Nese er førskolelærer og fagleder i Jåttå barnehage, Stavanger.

Dersom noen i personalet har utviklet negative følelser for ett eller flere barn, ville jeg innkalt til en veiledningssamtale. Dette for å bevisstgjøre medarbeideren om at godt samspill med alle barn, er en av de viktigste oppgavene våre. Her må endring av holdninger til. Holdninger kan endres gjennom faglig refleksjon, og under veiledningen kunne vi reflektert omkring atferden til den voksne. Hva er det som gjør at de negative følelsene har fått utvikle seg? Det er gjennom gode relasjoner at barn får anerkjennelse og positiv bekreftelse på seg selv, og det er alltid den voksne som må ta ansvar for relasjonene. Vi kunne reflektert over dette med støtte i George Herbert Meads tanker om dannelsen av selvbildet gjennom en sosial speilingsprosess. May Britt Drugli (2010) skriver om endring av relasjonskvalitet. Hun vektlegger lek som en arena for å fremme gode relasjoner. Bruk av videoopptak og en gjennomgang av disse kan føre til at endringsprosessen kan gå lettere. En viktig kvalitetsindikator er hvordan relasjonene mellom barn og voksne utvikler seg. Nettopp derfor må personalet ha kunnskap om hva vi kan gjøre når relasjonene ikke er gode nok. På den måten kan barn slippe å oppleve at relasjonene blir negative og fastlåste.

Kollegaveiledning og bevisstgjøring av holdninger

Solveig Nordtømme er førskolelærer og høgskolelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Vestfold.
Portrettfoto: Høgskolen i Vestfold

Barnehagebarn har krav på å møte voksne som er interesserte, engasjerte og respektfulle. Å møte barn på denne måten er et etisk ansvar og et profesjonsansvar. Jeg håper at alle voksne utvikler positive følelser for de barna de jobber med og er sammen med hver dag.  I det legger jeg at man som voksen er nysgjerrige på hvem barna er og hvordan de møter verden, at det gir glede og positive opplevelser å være sammen, og at de voksne er villige til å inngå i respektfulle og gjensidige relasjoner.

Når positive følelser vipper over i å bli persondyrking eller favorisering må dette tas raskt tak i og jobbes med i teamet. Målet er da bevisstgjøring rundt hvilke konsekvenser dette kan få for små barns oppfatning av seg selv og andre. Det er vanskeligere å ta tak i voksnes negative følelser for barn, men dette må snakkes om. Om noen utvikler negative følelser ovenfor et barn må det jobbes med gjennom kollegaveiledning og bevisstgjøring av holdninger. Negative følelser kan komme av manglende kunnskaper om barns uttrykksform og intensjoner. I disse tilfellene blir det særlig viktig at voksne i barnehager gis mulighet til å videreutvikle sin kunnskap om barn, deres lekende uttrykk og rettigheter. For at slike ting skal fanges opp raskt bør det alltid være en pågående dialog om hvordan teamet opplever samspillet med barna i gruppa.


Humor being's

I denne fordypningsoppgaven er det humor blant de yngste barna som er tema.

Les mer >>

Klassikere i hverdagen

Det hender at vi voksne i barnehagen bommer på grunn av manglende refleksjon. Her er noen selvopplevde eksempler.

Les mer >>

Følelsesskolen del 6 – Ro

Følelser stjeler energi. Det ”koster” å stå i sterke følelsesutrykk, og vi har behov for å hvile innimellom.

Les mer >>

Barn og integritet – del 2

Små barn har begrensede muligheter til å hevde sin integritet og forutse de fremtidige konsekvensene av for eksempel å være med på bilder eller i en film

Les mer >>

Barnehagevettregler

Her følger noen gode komprimerte råd til barnehageansatte. Følger du disse, er det gode sjanser for at barna opplever et utviklende sosialt miljø.

Les mer >>

Sov så godt…

Av og til har jeg lurt på om det drysses magisk søvnpulver over vognrekka langs ytterveggen i barnehagen. Hvordan er det mulig for barna å finne ro på denne linjen av vogner, gjerne med nær distanse til ivrige trehjulssyklister som svisjer forbi med høylytte hvin?

Les mer >>

Prisbelønnet bacheloroppgave

Høgskolen i Østfold har tildelt førskolelærerstudent Marianne Werner Laurbærprisen for sin Bacheloroppgave. Les den her!

Les mer >>

Meningsfulle samtaler

Vet du nok om Luke Skywalker og Herr Gru til å være en interessant samtalepartner for barn? Og hva med Peppa Gris, Sara og tjuaguttene, eller Poppeloppene?

Les mer >>

Har du tillit?

Har du tillit – ikke til Jens eller Erna – men hos barna du jobber med?

Les mer >>