Hva mener vi egentlig er det viktigste når det gjelder samarbeidet mellom barnehagen og hjemmet?

Vi har stilt en styrer og fem foreldre noen kjernespørsmål i forhold til samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene. Vi valgte å stille de samme spørsmålene til styrer og foreldrene fordi det kan være interessant å avdekke om vi tenker likt, eller veldig ulikt. Når det gjelder svarene fra de fem foreldrene, presenteres de samlet.

Det kunne være en god ide for barnehagen å gjennomføre en slik undersøkelse. La alle i personalgruppen svare på spørsmålene og be foreldrene gjøre det samme. Det vil absolutt bli et godt utgangspunkt for et spennende og nyttig foreldremøte. Vi har lagt ved spørsmål til foreldrene og personalet i dette dokumentet, men du kan selvfølgelig lage dine egne spørsmål. Tanken her er altså ikke å vurdere hvor fornøyd foreldrene er med samarbeidet, men å avdekke hvor fokus er, og hva som er viktigst.

 

Spørsmål til styrer

 

Hva er viktigst for deg som styrer når det gjelder samarbeidet med foreldrene?
Åpenhet og ærlighet, positive tilbakemeldinger og konstruktiv kritikk. Hvis jeg må velge et ord blir det ærlighet!

Har dere noen rutiner eller ting dere er enige om i forhold til kommunikasjon ved henting/bringing?
Vi ønsker å ta barna godt i mot og møte hver enkelt familie, barn og foreldre. Det samme ved henting. Og gjerne fortelle litt fra barnets opplevelser fra dagen i dag. I tillegg har vi et oppslag "Dagen i dag" med en liten dagsrapport.Vi i personalet snakker ikke over hodet på barna og hvis foreldrene tar opp vanskelige eller personlige ting, tar vi dem med på et eget rom.Hvis foreldre begynner å spørre om andre barn som har problemer av ulike salg, svarer vi ærlig eller sier at dette kan vi ikke uttale oss om.

Kan du beskrive en god opplevelse du har hatt når det gjelder samarbeidet med foreldrene?
Bare en god opplevelse er ikke lett etter 25 år i barnehage! Men jeg synes alltid det er hyggelig når foreldrene kommer med tilbakemeldinger fra barna, når de har opplevelser hjemme hvor barna har lært noe i barnehagen, for eksempel opplegget Steg for steg. Barna viser mye empati og har lært teknikker innenfor problemløsning.Det er også en god opplevelse når foreldre kommer med kritikk. Vi tar oppklarende samtaler/ møter og foreldrene blir kjempefornøyd med hvordan vi har møtt kritikken etterpå.

Hva vil du si foreldrene bør unngå når det gjelder samarbeidet med barnehagen? 
Jeg synes foreldrene skal ha stor handlefrihet, men baksnakkelse om andre, for eksempel ved separasjon og skilsmisser om den andre av foreldrene, tolererer jeg ikke.

I hvilken grad opplever du at foreldrene engasjerer seg i arbeidet med årsplanen? Er det realistisk å forvente at de skal engasjere seg i stor grad i årsplanen? 
Vi har jobbet med den nye årsplanen nå i flere år. Det har vært en lang prosess og nå har vi endt med en liten brosjyre. Vi har hatt gruppearbeid på foreldremøte og de har engasjert seg der. Eierstyret og Samarbeidsutvalget har fått det nye forslaget og noen gir tilbakemelding. Jeg har inntrykk av at de stoler på oss og tar imot det de får. I tillegg har vi foreldresamtaler, de får månedsplaner og vi har brukerundersøkelse en gang i året. Noen foreldre kommer med flotte tilbakemeldinger på den. Og i det daglige arbeidet er mange engasjerte og bevisste. Det er ikke realistisk at de engasjerer seg mye i årsplanarbeidet når det er en velfungerende barnehage.

 

Spørsmål til foreldrene

Hva er viktigst for deg som forelder når det gjelder samarbeidet med barnehagen?
Det viktigste i samarbeidet med barnehagen er grunnleggende tillit og gjensidig informasjonsflyt. Overordnet betyr det at jeg må være trygg på at barnet mitt blir tatt godt vare på i løpet av dagen. Det innebærer selvfølgelig at alle primære behov samt sikkerhet, blir ivaretatt, men også at det blir møtt med omsorg, interesse, respekt, forståelse og åpenhet. Videre innbærer tilliten at jeg er trygg på at personalet informerer oss både om den daglige dont og eventuelle hendelser som på en eller annen måte er utenom det vanlige. Fra vår side innebærer tillitsforholdet at vi tar opp forhold som vi synes det er nødvendig å informere om eller samtale med personalet om.

En god dialog er viktig, slik at vi føler oss trygge på at barnet vårt blir tatt godt vare på og at det får den fysiske og mentale stimuleringen som er ønskelig.

 • Åpen og god dialog mellom personalet og barnehagen
 • God oppfølging av barna når de er i barnehagen
 • Et godt pedagogisk program som følges opp over tid
 • Skape et harmonisk sted for barna
 • God balanse mellom ute og innetid og at utetiden også brukes aktivt i den pedagogiske læringen.

Får du tid og ro ved bringing/henting til å snakke med personalet og gi/motta beskjeder?
Ja, jeg synes at vi alltid blir tatt godt i mot i både hente- og bringesituasjonen. Personalet vektlegger å gi hver enkelt av foreldrene informasjon om dagens begivenheter. For meg er denne lille samtalen viktigere enn en felles, daglig, skriftlig rapport.           

Oftest er det mulig, hvis mange henter/leverer samtidig kan det bli litt travelt.

Vi (både barnet og den som leverer/henter) får god tid og personalet i vår barnehage er veldig flinke til å ta godt imot oss når vi kommer i barnehagen og gir gode tilbakemeldinger ved henting.

Kan du beskrive en god opplevelse du har hatt når det gjelder samarbeidet med barnehagen?
I oppstartsfasene som gjerne var preget av mye fortvilt gråt i avskjedsstunden, ble jeg flere ganger kontaktet per telefon av personalet som forsikret meg om at nå gikk det bra, barnet mitt hadde falt til ro! Disse telefonene betydde så mye! Ellers er det slik at mange av de ansatte i barnehagen er veldig flinke til å formidle dagens sorger og gleder, sammen med mitt barn, til meg. Det skjer på en måte hvor barnet mitt er inkludert i samtalen og det ser jeg at barnet mitt liker godt.

 • Se at barna våre har det bra etter endt barnehagedag og at de gleder seg til å gå i barnehagen om morgenen!
 • Gode tilbakemeldinger på hvordan barnet vårt har hatt det i barnehagen i løpet av dagen.
 • Jeg vil også fremheve at barnehagen er veldig flinke til å jobbe med at barna skal ha det godt sosialt sett i barnehagen
 • Barnehagen har vært fleksible med å la barna få ta med ski og sykkel i barnehagen for å øve seg. Dette har gitt barna svært gode opplevelser
 • At barna har blitt engasjert i de aktivitetene som barnehagen har (alt fra å ha SOS Barneby-barn med tilhørende solsikke- og india-fest for foreldre, Steg for Steg samlinger, lage påske og julepynt etc) og at det har kommet mange gode historier ut av det hjemme ved middagsbordet.

 

Hva vil du si barnehagen bør unngå når det gjelder samarbeidet med foreldre?
Hva bør barnehagen unngå i samarbeidet: Overprøve foreldrenes oppfatninger av hva som er best for barnet. Et eksempel: hvis foreldre mistenker at deres barn har intoleranse for melk og har gitt retningslinjer for hvilken mat/drikke barnet skal innta, må dette respekteres og ikke sluntres unna med. Mer generelt mener jeg at det er viktig at innspill fra foreldrene blir møtt med åpenhet og ikke holdningen "jeg hører hva du sier, men.." (NB: I vår barnehage opplever jeg at samspillet med personalet har høy grad av åpenhet og imøtekommenhet!).

 • Vise intoleranse – være oppgitt over foreldrene
 • Vise at de ikke bryr seg
 • Være lite løsningsorienterte når det er utfordringer knyttet til barnet

 

I hvilken grad har du engasjert deg i årsplanen for barnehagen? Føler du at du har påvirket den, og er dette interessant for deg?

Når det gjelder årsplanen har jeg tidligere vært mer engasjert enn nå (har mitt tredje barn i barnehagen). Slik jeg husker det var inntrykket mitt at denne hadde forholdsvis faste rammer og pedagogiske retningslinjer. Men jeg syntes det var interessant å få innsikt i den helhetlige tenkningen om barnehagen, om hva som prioriteres, hvorfor og hvordan.           

Vi har lest den, men ettersom vårt barn begynte i barnehagen nå til høsten har vi ikke hatt en innflytelse på den så langt men føler at det er viktig å følge med hvordan hverdagen til vårt barn er lagt opp.

Vi har ikke engasjert oss i utarbeidelse av årsplanene for barnehagen. Leser årsplanen og vil gi tilbakemeldinger på den hvis jeg blir bedt om det, men dette har ikke vært nødvendig.

Er ikke spesielt interessert i tykke blekker med info. Greit med årsplanene som vi printer ut og henger opp på kjøkkenet.