Tillit er basis for god samskaping mellom en leder og medarbeiderne. Dette er imidlertid en påstand som mange smertelig erfarer først når tilliten ikke lenger er tilstrekkelig til stede. Kan vi klare å oppdage hvordan tillit bygges og styrkes og næres? Vi tror det.

Ledelse skjer i samspill med andre – først og fremst de medarbeiderne du har personalansvar for. Kvaliteten på de profesjonelle relasjonene du har til dem, og de til deg, er fundamentet for det dere sammen skaper av opplevelser og resultater. Ledelse er i stor grad samskaping og interaksjon.
 
Mellommenneskelig tillit og respekt
Jeg har på min jobbferd - som bidragsyter til utvikling av relasjoner og organisasjoner - støtt på mange varianter av gode relasjoner. Når jeg spør partene i disse relasjonene hva som gjør de gode, får jeg ofte svaret at viktige ingredienser er gjensidig tillit og respekt. Respekt handler om å se to ganger, om å ta den/de andres perspektiv for å forstå. Tillit handler om å myndiggjøre medarbeidere gjennom å gi dem selvstendighet til å selv vurdere hvordan mål skal nås. I tillitsbasert ledelse er hensikt og mål klare og felles eide, og medarbeiderne ganske så frie til å finne ut hvordan oppgavene skal løses. Gjennom min sertifisering som Open To Learning fasilitator på Handelshøyskolen BI har jeg blitt kjent med Vivian Robinsons forskning. Hun har kommet fram til at følgende faktorer er bestemmende i tillitsrelasjoner:
 
  • Personlig hensyn til andre
  • Kompetanse i rollen
  • Personlig integritet
  • Mellommenneskelig respekt
 
Alle disse faktorene er viktige for å skape tillitsfulle relasjoner mellom leder og medarbeidere.
 

Sigrid – en leder som bygger tillit og viser respekt

En av de dyktigste lederne jeg kjenner jobber i Olje- og energibransjen. La oss kalle henne Sigrid. Sigrid har over lang tid skaffet seg rikholdig erfaring med å være både linje- og prosjektleder.
 
BarnehagefolkDenne artikkelen er publisert i tidsskriftet Barnehagefolk nr. 2/2019. Les mer og tegn abonnement
 
 
Ser vi nærmer på hva denne ledere er og gjør får vi øye på hvordan det praktisk kan se ut når de fire viktige kildene til tillit nevnt over kommer til uttrykk i lederskap. Når jeg i mer en enn 15 år har fått følge Sigrid i hennes lederskap, er det noen verdier og handlinger som står fram som jeg her vil dele med dere, som inspirasjon til ditt lederskap og ditt bidrag i å bygge tillitsfulle relasjoner. Her er noe av det Sigrid gjør:
 
Tar personlig hensyn til andre, holder på personlig integritet og bidra til læring. 

Medarbeidere har behov for å utvikle seg og lære for å blomstre ut fra de styrkene de har. Nettopp det å bidra til denne ”blomstringen” er Sigrids drivkraft. Hun går på jakt etter ulike talenter når hun rekrutterer kollegaer til prosjektene hun skal lede. Når hun får tildelt medarbeidere hun skal jobbe sammen med, er hun genuint opptatt av å få øye på deres styrker og positive egenskaper, og bidra til videre utvikling i den samskapingen de skal ha med henne. Gjennom dette viser hun både interesse for den enkelte og tar personlige hensyn til forskjelligheten de representerer. 
Intensjonen Sigrid har med å bidra til utvikling, er forankret i en genuin interesse og omsorg for de menneskene hun leder, en verdi som hun er bevisst og som hun lar være styrende. Det er dette som kalles verdistyrt autentisk ledelse, når de du leder ser at det er samklang mellom hjerte, hode og handlinger. En autentisk leder som handler i tråd med slike og beslektede uttrykte verdier, etablerer og utvikler tillitsfulle relasjoner, og har sin integritet på plass. Sigrid jobber aktivt både for å sette sine verdier i aksjon, og å ikke gå på akkord med dem. Hun framstår gjennom det som en leder med integritet. Det er samsvar mellom det hun sier og gjør. 

Bygger tillit ved å vise mellommenneskelig respekt. 

For at medarbeiderne skal ha det godt mens de lærer og utvikler seg, har de behov for å være i en god, trygg og utfordrende relasjon med Sigrid som leder. Igjen blir tillit nøkkelen. Det denne lederen tenker om tillit er spennende; hun går nemlig inn i alle relasjoner – også de der hun ikke har valgt sine medarbeidere – med å si, tenke og oppleve at de som er dedikert til hennes prosjekt/avdeling med sine ulike roller er kvalifiserte, og derfor har fått tillit til å fylle rollene sine. Sigrid definerer dermed sin oppgave som å bidra til og sørge for at tilliten de gis ved inngang i rollen videreutvikles; at de selv forsterker sin mestringstro (tillit til seg selv), tillit til henne og hennes tillit til dem. 
Sigrid viser også respekt gjennom måten hun ser og behandler alle hun er leder
MindUp Irene Grastveit, Hilde Sværen-Hjulstad og Mirjam Engelsvold er partnere i MindUp, et selskap i Stavanger som jobber med ledelse og -organisasjonsutvikling. I 2019 vil de bidra med ulike perspektiver på ledelse i denne spalten. Til daglig treffer de ledere og team i ulike bransjer.

Det kan handle om kriser og konflikt eller et ønske om forbedring og foredling av kultur, organisasjon og ledelse. Skal man levere godt på arbeidsplassen må både den enkelte ha det godt og organisasjonen som helhet fungere godt. For å lykkes med det, vektlegger MindUp en praksisnær tilnærming som gjør kulturbygging og ledelse konkret, forståelig og overkommelig. 
for. I samhandlingen med medarbeiderne viser hun dem genuin interesse gjennom å lytte, spørre, støtte og utfordre på en respektfull måte. Det handler altså like mye om å gi tillit i inngangen som å bygge tillit videre. 

Bruker kompetansen i rollen gjennom forventningsavklaringer og tilbakemeldinger. 

Med denne inngangen starter Sigrid samtaler og samskaping med medarbeiderne sine med å avklare forventninger, og hun fortsetter med å gi støttende og utfordrende tilbakemeldinger. Hun bruker her aktivt sin faglige kompetanse blant annet i faglig standard, og erfaring med hvordan man oppnår god kvalitet (jf. punktet om faglig kompetanse i rollen). Med en sånn inngang vet lederen og medarbeiderne hva som forventes av prestasjoner og samskaping, og det skapes både tilstrekkelig trygghet/forutsigbarhet og utfordring/utvikling.

Sigrid mottar tilbakemeldinger hun får med takk, og hun bruker disse som kilde til stadig ny erkjennelse og videre læring. Hun bidrar også til at medarbeiderne lærer seg å gi hverandre både positive- og konstruktive tilbakemeldinger. Det er altså viktig å være klar på hva du forventer av dine medarbeider og å få tak i hva de forventer av deg, og så bygge en robust tilbakemeldingskultur. Gjennom å være en sådan leder skaper Sigrid en positiv innstilling til innovasjon og risiko, mer samhandling (både internt i prosjektet og ekstern med andre interessenter), sterk og positiv forpliktelse og tilhørighet, lojalitet og et profesjonelt læringsfelleskap. 
Det Sigrid er og gjør er et godt eksempel på tillitsbasert ledelse i praksis. Vi ser at denne praksisen har mange fellestrekk uavhengig av bransje, nivå på ledelse og type medarbeidere. Lederskapet påvirker både prestasjon (hvordan vi gjør det og hvordan resultatet blir), og hvordan vi har det (trivsel og motivasjon) på arbeidsplassen. Når den mellommenneskelige tilliten og respekten er høy, får det positive effekter på hvordan vi gjør det og har det, og tilsvarende virker lav tillit negativ inne på samme faktorer. Vi ser derfor gjerne flere ledere som Sigrid. Lykken er at mye at det som bygger tillit og respekt er trenbart, og vi ønsker med det lykke til med din utvikling videre for deg selv og dem du jobber og samskaper med i din barnehage.