Dette spørsmålet er blitt stilt etter at vi fikk et forslag til ny rammeplan for barnehagen

Mange barnehagelærere sier at forslaget gir dem en «utfører»-rolle, og ikke en profesjonsrolle. De peker på planens mange skal-formuleringer, og det totale fraværet av begrepene etisk og faglig ansvar, i omtalen av styrere og pedagogiske ledere.
 

Frihet versus ansvar

Metodefrihet er et innarbeidet begrep, men jeg syns ikke det er så godt. Jeg mener at ansvar er et riktigere begrep enn frihet, når vi snakker om hvem som skal vurdere og velge metoder i det pedagogiske arbeidet. For dette arbeidet kan ikke gjøres under full frihet. Det er ikke slik at den enkelte lærer i barnehage og skole skal kunne velge sine arbeidsmåter og metoder etter personlig smak og behag. Jeg kjenner heller ingen lærere som ønsker seg en slik frihet.
 
Det barnehagelærere vil ha, er et ansvar som pålegger dem å bruke sin kunnskap om barn, barnehage, fag og mandat i en skjønnsmessig vurdering av hva gruppen av barn de arbeider med, har bruk for. Eller hva enkelte barn i denne gruppen trenger. Jeg opplever at de ønsker en synliggjøring av dette ansvaret, fordi de ellers ikke kan gjøre en god jobb.

Barnehagelærerne ønsker ikke å unndra seg ledelse

Dette betyr heller ikke at barnehagelærerne ønsker å unndra seg ledelse. Selvsagt skal de forvalte sitt ansvar i samsvar med de mål som barnehagen har. Altså de målene som har sitt opphav i barnehagens rammeplan, og som er vektlagt i barnehagen eller kommunen. Dersom pedagogiske ledere lager «private mål», er det selvfølgelig viktig at styrere bruker sin lederautoritet til å rette opp kursen. Det samme må gjelde dersom styrere i en kommune, eller en privat kjede, begynner å operere uavhengig av forankring i lov, rammeplan og lokale tilpasninger. Da må barnehageeier bruke sin myndighet.
 
Barnehagefolk nr.1/2017

Dette debattinnlegget er publisert i Barnehagefolk nr. 1/2017.  Tema: Livsmestring og helse.


Tegn abonnement, eller kjøp enkeltnummer.
 
Det sier seg selv at det alltid vil komme situasjoner hvor det oppstår «knirk» mellom de ulike nivåene i denne kjeden. Det vil helt sikkert være situasjoner hvor det ikke er opplagt hva som er «innafor». Men i mange tilfeller vil en slik uro bidra til å klargjøre begrunnelser for det pedagogiske arbeidet. Det er ikke et mål at rammeplanen skal sildre fra statlig nivå og ned på barnet, uten at det har vært diskusjoner og meningsbryting. Det er heldigvis ikke mulig å oversette et utdanningsmandat til praksis på en entydig måte.

Metodefrihet er et innarbeidet begrep, men jeg syns ikke det er så godt.

Profesjonsfellesskapet

Det at rammeplanen er tolkbar, og at den gir rom for mange ulike praksiser, er grunnen til at vi trenger folk med en profesjonskompetanse i barnehagene. Når loven har slått fast at pedagogiske ledere og styrere skal være barnehagelærere, er det jo nettopp fordi de er i stand til å ta ansvar for å utlede det pedagogiske arbeidet fra et gitt mandat. Hvis det hadde vært nok å følge noen direktiver, så hadde man strengt tatt ikke trengt noen kompetansekrav.
 
les også:Hva Katrine Stegenborg Teigen i KS sier om godt eierskap i artikkelen "En god barnehageeier bryr seg"
 
Så mener jeg at vi bør diskutere om ikke barnehagelærere kan ivareta dette ansvaret bedre enn i dag, ved å bruke hverandre. Når jeg snakker om profesjonsfellesskapet, mener jeg alle barnehagelærerne i en barnehage. Styrer er den naturlige leder av dette fellesskapet, selv om styrer selvsagt også er leder for alle yrkesgrupper. Alle barnehagelærere bør bidra til å ta ansvar for å sosialisere nykommerne inn i faglig fellesskap. Alle barnehagelærere har et ansvar for å opprettholde den faglige dialogen i hverdagen. Særlig i vurderingsarbeid, som ofte er det som skaper konflikter i en barnehage, må det finnes faglige fellesskap som bidrar til å følge med på barns trivsel og utvikling. Det må hele tiden være faglig dialog om dette arbeidet. Hva er normalt eller ikke normalt ved et barns atferd? Når bør vi hente inn ekstern hjelp? Hvordan kan vi bruke hverandres blikk til beste for alle barna – ikke bare for de 18 som er på «min» avdeling? Eiere og styrere har et stort ansvar for å sørge for at det finnes forum for å bygge vurderingskompetanse og vurderingskultur. I barnehagens vurderingsarbeid er dette ofte ensbetydende med å bygge kultur for å fange barns ytringer, gi barn medvirkning og gjøre barns perspektiv gyldig i det pedagogiske arbeidet.
 
 

Hvordan takle konfliktsituasjoner på en god måte?

Det er vanskelig å holde seg rolig når det er en konflikt på gang. Men ledelse innebærer ofte konflikter, og ansvaret for god konflikthåndtering ligger hos deg. Her er noen tips du kan bruke når du kjenner irritasjonen boble.

Les mer >>

Lederadferd som motiverer mer enn lønn og bonus

Mange medarbeidere motiveres ikke av lønnsforhøyelse og bonusordninger. De vil har meningsfulle oppgaver og medbestemmelse.

Les mer >>

Tillit – fundamentet for god samskaping mellom leder og medarbeidere

Tillit er basis for god samskaping mellom en leder og medarbeiderne. Dette er imidlertid en påstand som mange smertelig erfarer først når tilliten ikke lenger er tilstrekkelig til stede. Kan vi klare å oppdage hvordan tillit bygges og styrkes og næres? Vi tror det.

Les mer >>

Ny som leder i barnehagen-del 3

Sjefskap og lederskap som lederstiler i en barnehagesektor med mye vennskap

Les mer >>

Spilleregler for konflikthåndtering

For å unngå energikrevende lite nyttige konflikter, kan det være smart å lage seg en plan for hvordan dere skal takle konflikter i din barnehage.

Les mer >>

Slik får du ærlig feedback

Feedbacken du får som leder er ofte sjelden, vag, og dermed ubrukelig.

Les mer >>

Lederens verste karaktertrekk

I denne artikkelen beskrives de 10 verste karaktertrekk hos en dårlig leder

Les mer >>

Ledelse er også å være i opprør!

«Opprørets muskel er en god muskel», skriver forfatteren Torvald Steen. Han er ikke den eneste som peker på at opprør kan være en sunn og kreativ prosess som kan føre til forbedringer og nye muligheter.

Les mer >>

Født til ledelse

Medfødte egenskaper og intelligens forklarer en del av den dyktige leders ferdigheter

Les mer >>