Den gode barnehagelæreren er den som er oppmerksom, engasjert, som greier å fange barnets intensjoner, og som dermed bygger gode relasjoner, sier Ole Henrik Hansen.

Det å ha relasjonskompetanse, å være i stand til å bygge gode relasjoner mellom barnet og den voksne, er det helt basale i en barnehagelærers yrkesutøvelse. Det er barnehagelæreren som greier dette som avgjør om barnet trives i barnehagen og greier å ta i mot den læring og utvikling som tilbys, mener Ole Henrik Hansen. Derfor er det også helt på sin plass å snakke om gode og dårlige barnehagelærere, mener han. Noen kan dette, noen kan det ikke.
 
Ole Henrik Hansen er en av forskerne i det danske prosjektet Barnet i centrum, der praktikere fra barnehager og forskere fra Århus Universitet sammen prøvde å finne ut hva som er et godt tilbud for de yngste barna i barnehagen. Ole Henrik Hansen er en av foredragsholderne under konferansen Nordiske impulser i mai.
 

Må være glad i barn

Det kan høres ut som en selvfølge, men er det ikke. Den gode barnehagelæreren må rett og slett like barn, og hun må gå inn i relasjonene med barna med et oppriktig ønske om å bygge et sterkt og godt forhold. Først da er grunnlaget lagt for en god utvikling hos barnet.
 
– I min del av prosjektet Barnet i centrum var vi særlig opptatt av hvordan man på best mulig måte kan ta i mot barna i barnehagen. Både når det gjelder det første møtet og tilvenningsprosessen, og den daglige mottakelsen. Her så vi at de barnehagelærerne som var gode til å bygge relasjoner, også var gode til å ta imot barna. De var i stand til å fange det vi kaller barnas "vinduer", det vil si de øyeblikkene der både barnet og foreldrene er klare til å ta avskjed. Da slipper man de mange episodene med "farvelgråt", som det er alt for mange av rundt om i barnehagene, sier Hansen.
 
På bakgrunn av det de fant, har Hansen og kollegaene satt opp en liste med seks tips til god tilvenning i barnehagen. Et av punktene handler om å begynne tilvenningsperioden langt tidligere enn hva som er vanlig, for eksempel med korte besøk i barnehagen en gang i uken allerede 4-5 måneder før barnet skal starte. Dette og andre tiltak vil to andre medarbeidere i prosjektet, Tina Balslev Andersen og Lise Bech Madsen, snakke om under Nordiske impulser.
 

Ikke utslitt av nære relasjoner

Barnehagelærere kan bli slitne, det vet alle som vært en tid i barnehagen. Men det er en myte at de blir slitne av de tette relasjonene med barn, mener Ole Henrik Hansen.
 
– Barnehagelærere kan bli slitne av for dårlige rammebetingelser, dårlig ledelse eller krevende medarbeidere, men ikke av relasjonene til barna. De gode relasjonene er tvert i mot det som gir barnehagelæreren gylne øyeblikk og bekreftelse på at å velge dette faget var et riktig valg.
 
– Barna trenger voksnes nærvær, for mennesket konstrueres på godt og vondt i det sosiale rom som det blir til i. Og skal barnet få et godt selvbilde, kreves det barnehagelærere som er positive, anerkjennende og psykisk tilgjengelige. Det er nemlig da det skapes rom for innlevelse og tilknytning. Den engasjerte og pasjonerte barnehagelæreren er nysgjerrig på en omsorgsfull måte, og kroppsliggjør den empatiske tilgangen som utvikler barna, sier Hansen.
 

Krav til nye ansatte

Dersom man aksepterer hvor viktig relasjonskompetanse er, og innser at det finnes barnehagelærere som er gode og mindre gode på dette, bør det også få konsekvenser for hvem man ansetter, mener Hansen. Som et resultat av prosjektet har de derfor utviklet en screeningsmodell til bruk i ansettelses-prosesser, der kandidater til en stilling blir presentert for to videopptak av situasjoner i en barnehage som de skal kommentere.
 
– De blir spurt om hva de ser, og hva de vil gjøre videre i hver av situasjonene. På denne måten får man et godt bilde av hvordan den aktuelle kandidaten vil kunne fungere i samhandling med barn og hvordan hennes evne til å bygge relasjoner er. Modellen har skapt debatt, blant annet fordi noen mener det er feil å ta utgangspunkt i en bestemt teori når man skal ansette folk, men jeg tror dette kan være et viktig hjelpemiddel. Og jeg tror vi må tørre å snakke om gode og dårlige barnehagelærere, og finne fram til måter der man velger ut de som har evne og vilje til å utvikle god relasjonskompetanse, sier Ole Henrik Hansen.

Voksenstyrt frilek?

"Næimen, er det en løve her?» spør jeg, men får bare knurring til svar."

Les mer >>

Kvalitet i relasjonsarbeid i Gjøvik

I Gjøvik kommune har de satt fokus på relasjonsarbeid, blant annet i samarbeid med Berit Bae.

Les mer >>

Relasjon som vågestykke - læring om seg selv og andre

Dette er en klassiker av en artikkel

Les mer >>

Har du tillit?

Har du tillit – ikke til Jens eller Erna – men hos barna du jobber med?

Les mer >>

Trygghet det viktigste i tilvenningen

Det aller, aller viktigste når det gjelder små barns tilvenning i barnehagen, er at de opplever trygghet. Det krever god tid, både fra foreldrenes og barnehagens side, mener professor May Britt Drugli.

Les mer >>

Hvordan fremme medvirkning i barnehagen?

«Personalets holdninger, etiske bevissthet og evne til selvinnsikt vil være avgjørende for i hvilken grad man lar barna medvirke».

Les mer >>

Delaktighet som form och innebörd

Barns medvirkning kalles delaktighet i Sverige. Det å lese denne artikkelen gir et interesant perspektiv på vårt eget fokus på barns medvirkning.

Les mer >>

Tidlig innsats – lekende innsats

"Alle" er enige om at tidlig innsats er viktig. Men hva betyr det? Dion Sommer vil heller ha lekende innsats enn tidlige skoleaktiviteter.

Les mer >>

Trygge barn – trygge voksne – et lederansvar

Dersom vi skal sikre barn en trygg og god oppvekst, må også de voksne i barnehagen oppleve trygghet og tillit. Der har både barnehagelederne og vi som kommune et ansvar, sier byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune, Inga Marte Thorkildsen.

Les mer >>