Barnehageforum - Er barnehagebarna trygge i trafikken?

I et samarbeid med Trygg Trafikk presenterer vi en serie artikler om barnehagebarn og trafikksikkerhet. Les intervjuet med førskolekonsulent Elisabeth Aarsæther.

Trafikkopplæring er ikke omtalt noe sted i rammeplanen. Naturlig nok, vil mange si. Men er det noe alle våre barnehagebarn har til felles, så er det at de må forholde seg til et komplisert trafikkbilde, og en dag skal de bevege seg i nærmiljøets trafikkbilde alene. Vi mener at det må være barnehagens oppgave, sammen med foreldrene, å jobbe bevisst med å gi barna gode og læringsrike erfaringer med trafikken. Derfor har Barnehageforum innledet et samarbeid med Trygg Trafikk. Vi vil frem mot sommeren presentere mange ulike artikler, filmer og annet nyttig stoff rundt dette med trafikkopplæring i barnehagen. For å få tak i hva trafikkopplæring i barnehagen handler om, har vi tatt en prat med Elisabeth Aarsæther, som er førstekonsulent hos Trygg Trafikk og førskolelærer.

De aller fleste kjenner jo til Trygg Trafikk. Kan du si litt om barnehagesatsingen deres?

Ja, mange har hørt om Trygg Trafikk, blant annet fordi vi har drevet Barnas Trafikklubb siden 1966. Men, blant de nå over 84 000 barnehageansatte i landet er det fortsatt veldig mange som ikke kjenner til hva Trygg Trafikk kan tilby barnehagene. Vi har 1200 – 1500 barnehageansatte på kurs pr år. Kursene er gratis for deltakerne fordi fylkenes trafikksikkerhetsutvalg tildeler oss midler.

Vi har også trafikkopplæringsmateriell beregnet til bruk i barnehagen, - et materiell vi får mye ros for. Sagt om materiellet, er at det er faglig godt forankret og gjennomtenkt med alt fra sanger, bøker og trafikk oppgavehefte til et helhetlig trafikkpedagogisk opplegg med beltedyret Tarkus.

De siste ti årene har vi satset mye ressurser på å utvikle nytt opplæringsmateriell, kurstilbud og bygge ut nettsider for barnehageansatte, foreldre og lærere. På nettsidene er det lagt ut mange konkrete ideer til hvordan trafikk kan integreres i alle fagområdene i rammeplanen. Vi har ønsket å hjelpe til med å minimere planleggingstiden. Derfor har vi også lagt ut nedlastbare brosjyrer som kan deles ut til foreldrene.

Gjennom samarbeidet med dere håper vi at flere barnehager vil bli inspirert til å sette trafikksikkerhet og trafikkopplæring på agendaen, og vi håper at flere vil melde seg på kurs hos oss.  I noen landsdeler er kursene blitt så populære at vi har behov for å rekruttere flere som kan holde kurs for oss. Hvem vet, - kanskje finner vi noen nye ildsjeler vi kan rekruttere som barnehageambassadører gjennom samarbeidet med dere.

Hva mener du er de viktigste momentene å tenke på når man jobber med trafikk i barnehagen?

Vi skiller mellom trafikksikkerhet og trafikkopplæring. Aller først, - det er viktig at barn sikres forskriftsmessig i bil. Noen, - ja litt for mange foreldre slurver med dette. Derfor er informasjon og oppfordring til foreldrene om å sikre barn i bil viktig.

Bruk av sikkerhetsutstyr i trafikken er for oss i Trygg Trafikk nærliggende å kople til det å lære barna om å ta vare på egen helse. For at barna skal forstå og lære må man ha samtaler om hvorfor det er trygt å bruke bilbelte, sykkelhjelm og refleks. Motsatt bør man spørre hva som kan skje dersom man glemmer å ta på bilbelte. Det er jo om å gjøre å ferdes i trafikken på en slik måte at det ikke skjer en ulykke.

Nøkkelord i trafikkopplæring er samtale og refleksjon. Målet er å lære barna å tenke selv, tolke og vurdere slik at de på sikt vil kunne ferdes i trafikken alene uten selv å bli skadet eller at de skader andre. Vi oppfordrer både barnehagepersonell og foreldre til å bruke tiden de er i trafikken sammen med barna til å snakke om alt de ser, hører og opplever i trafikken.

For å lykkes med opplæringen, trenger man noe bakgrunns kunnskap, blant annet å forstå hvordan trafikken oppleves fra barnas ståsted. Man må også ha tenkt igjennom hvilke trafikksituasjoner barna trenger øve på og hvordan man tenker gjennomføre opplæringen slik at barna faktisk lærer.
Beskrivelse av dette finner man på Trygg Trafikks nettsider på
www.tryggtrafikk.no/barnehage og på www.barnastrafikklubb.no/foreldreinfo

Til slutt, - det er viktig at voksne er gode rollemodeller og selv bruker sikkerhetsutstyr.
De gode vanene, som de dårlige vanene etableres i tidlige barneår.

Er ditt inntrykk at barnehagene jobber godt med trafikkopplæringen?

Jeg tror nok at trafikkopplæring i større grad ivaretas i barnehagene enn i skolen. Det er naturlig ettersom barnehagene bruker nærmiljøet og ofte er i trafikken sammen med barna. Men det er ikke dermed sagt at barna lærer om trafikk på den beste og mest formålstjenlige måten. Det er nemlig lett å gi barna formaninger når man først og fremst må ivareta sikkerheten på turer med barnehagen.
Vi vet at barn ikke blir gode trafikanter av å få instrukser. De må forstå hensikten med hvorfor de f.eks må stoppe, se og lytte til begge sider før de skal krysse en vei.

Men ja, etter mange år med aktiv kursvirksomhet har vi fått bekreftet at flere og flere barnehager jobber målrettet og strukturert med trafikkopplæringen. I noen fylker har barnehager til og med blitt tildelt trafikksikkerhetspris for godt arbeid. Men det er langt, langt igjen til vi vil si oss fornøyde.

Hvordan kan barnehagen få foreldrene med på laget?

Helt enkelt ved å stille noen forventninger til foreldre idet de blir tildelt plass i barnehagen.
Jeg pleier å spøke med at på årets første foreldremøte pleier foreldrene å få en veldig viktig beskjed, -nemlig merking av klær. Jeg tenker det er like viktig å meddele at alle barn må sikres i bil på veien til og fra barnehagen. Målet for samarbeidet er jo å gi barna gode oppvekstbetingelser. I første rekke må man sørge for at barna overlever. Det er altså nødvendig å tenke trafikksikkerhet for barna.

Når det gjelder trafikkopplæring er det først og fremst foreldrene som er ansvarlig for barnas oppdragelse og læring. Én til én opplæring ute i trafikken er det som gir best resultater. Det har barnehagen ikke kapasitet til å gjøre. Derfor må foreldre på banen tidlig.

Vi vet at foreldre kanskje er mest motivert for å snakke om trafikkopplæring når barna nærmer seg skolestart. Da begynner de å bekymre seg for skoleveien. Vi anbefaler at man har et ekstra foreldremøte med foreldre til barn som skal begynne på skolen.  Igjen vil jeg henvise til Trygg Trafikks nettsider der det er mye nyttige informasjon, blant annet praktisk trening i trafikken trinn for trinn,
fra 1 – 2 år og opp til 5-6 år og trening før skolestart.

Kan du til slutt si noe om hva dere håper å få ut av dette samarbeidet med Barnehageforum?

Ja, da kan jeg bare gjenta, - vi håper at mange flere barnehageansatte får lyst til å sette temaet på dagsorden. For å lykkes må vi nok først og fremst vekke nysgjerrighet for temaet. Jeg tror at vi gjennom artikler, men også ved å legge ut små filmsnutter vil klare å vekke interessen. Men det største triumf kortet vårt er nok beltedyret Tarkus. Jeg må si at jeg er overrasket over hvordan deltakere på kurs lar seg begeistre av denne lille hånd dukken, Jeg hører alltid et sus i forsamlingen når jeg tar han fram, - “så søt og levende han er”.

Noen barnehageansatte forteller oss at de bruker Tarkus for å få foreldrene med på laget.
Voksne som barn lar seg sjarmere av denne lille karen. Når Tarkus sier at det er lurt å bruke belte i bil er det ingen som kan si han imot.