Utdanningsforbundet oppfordrer til lokal debatt om kartlegging i barnehagen

Utdanningsforbundet har gitt ut et hefte om kartlegging i barnehagen, og oppfordrer sine medlemmer til å diskutere ulike sider av temaet, på lokalt plan. Barnehageforum støtter Utdanningsforbundets oppfordring til lokal debatt på arbeidsplassene.
Redaksjonen

Heftets forord
Barnehagene opplever et stadig økende press på å kartlegge barns ulike ferdigheter. Bakgrunnen for dette debattheftet er at Stortinget nå har sluttet seg til regjeringens forslag om å pålegge alle barnehager å tilby språkkartlegging til alle 3-åringer. Tiltaket om språkkartlegging har ført til en debatt der fagmiljøet for en gangs skyld er uenig seg imellom. Det er høgskolemiljøene som har vært de mest aktive i debatten så langt. Debatten har dreid seg om kartlegging vil føre til et brudd i den norske barnehagetradisjonen. Noen hevder at dette tiltaket kan føre til en barnehage som vektlegger enkeltbarns ferdigheter framfor barnehagens helhetlige syn på lek og læring, samt fokuset på fellesskapets betydning for barns læring og utvikling.

Andre hevder at kartlegging er et viktig redskap for å avdekke enkeltbarns utvikling i arbeidet med tidlig innsats og sosial utjevning. Debatten dreier seg også om nytten av kartlegging og om det er verktøyene man bruker, som bør diskuteres. Barnehagene er pålagt å planlegge, dokumentere og vurdere virksomheten. Den enkelte barnehage står fritt til å velge metoder og omfang. Kartlegging må skje innen denne konteksten.

Utdanningsforbundet ønsker å bidra til debatt i den enkelte barnehage, høgskole og kompetansesenter, i klubben, lokallaget og på fylkesplan. Vi ber dere sende inn hovedtrekk fra debatten til fylkeslaget, som igjen samler erfaringer fra debatten og formidler disse videre til Utdanningsforbundet sentralt. Dere kan selv velge hvilke spørsmål dere ønsker å diskutere.

Fristen for tilbakemeldinger til fylkene er 1. desember 2010. Debattheftet er delt i to hoveddeler: Del 1 er selve debattheftet, mens del 2 inneholder en del bakgrunnsstoff samt ytringer som har vært framme i debatten så langt. Del 2 håper vi vil inspirere til debatt. Oslo, september 2010

LYKKE TIL MED DEBATTEN! 

Heftet er tilgjengelig her: www.utdanningsforbundet.no

– Trenger hjelp til å forstå og håndtere følelser

Små barn kommuniserer mye gjennom følelsesuttrykk. For å bli kjent med, og gradvis regulere følelsene sine, trenger de hjelp fra voksne, sier professor May Britt Drugli.

Les mer >>

Filosofiske samtaler i barnehagen!

Filosof Øyvind Olsholt snakker om de store spørsmål, stilt av de små menneskene.

Les mer >>

Samarbeid eller innblanding?

”Skulle ønske jeg visste om det er greit å være igjen litt når jeg følger sønnen min i barnehagen!

Les mer >>

Fra noen timer til mange dager - foreldreaktiv tilvenning

Kan foreldreaktiv tilvenning gi barn en nær og trygg relasjon til tilknytningspersonen, og dermed bedre barnehagestart?

Les mer >>

Hvordan lærer barn språk

- og hvorfor er barnehagen så viktig på dette området?

Les mer >>

Utfordringer i foreldresamarbeidet

"Du må si til mamma at det ikke er lov til å ha med Pizza i matboksen"

Les mer >>

Når barn og foreldre opplever kriser og sorg i forbindelse med flukt og migrasjon

Hvordan barn opplever etableringsfasen i et nytt land, påvirkes i stor grad av familiens bakgrunn, og hvorfor de har forlatt hjemlandet. Likevel vil sorg og tap over det de har forlatt, være noe som er felles for de fleste.

Les mer >>

Er brukerundersøkelser riktig verktøy?

Barnehager gjennomfører brukerundersøkelser for å måle kvaliteten i barnehagen, men de gir ikke noe godt svar.

Les mer >>

Det digitale bildet som støtte for språket

All utvikling og læring skjer i samspill og kommunikasjon med omgivelsene

Les mer >>