Barnehageforum - Udanningsforbundet med debatthefte om kartlegging

Utdanningsforbundet oppfordrer til lokal debatt om kartlegging i barnehagen

Utdanningsforbundet har gitt ut et hefte om kartlegging i barnehagen, og oppfordrer sine medlemmer til å diskutere ulike sider av temaet, på lokalt plan. Barnehageforum støtter Utdanningsforbundets oppfordring til lokal debatt på arbeidsplassene.
Redaksjonen

Heftets forord
Barnehagene opplever et stadig økende press på å kartlegge barns ulike ferdigheter. Bakgrunnen for dette debattheftet er at Stortinget nå har sluttet seg til regjeringens forslag om å pålegge alle barnehager å tilby språkkartlegging til alle 3-åringer. Tiltaket om språkkartlegging har ført til en debatt der fagmiljøet for en gangs skyld er uenig seg imellom. Det er høgskolemiljøene som har vært de mest aktive i debatten så langt. Debatten har dreid seg om kartlegging vil føre til et brudd i den norske barnehagetradisjonen. Noen hevder at dette tiltaket kan føre til en barnehage som vektlegger enkeltbarns ferdigheter framfor barnehagens helhetlige syn på lek og læring, samt fokuset på fellesskapets betydning for barns læring og utvikling.

Andre hevder at kartlegging er et viktig redskap for å avdekke enkeltbarns utvikling i arbeidet med tidlig innsats og sosial utjevning. Debatten dreier seg også om nytten av kartlegging og om det er verktøyene man bruker, som bør diskuteres. Barnehagene er pålagt å planlegge, dokumentere og vurdere virksomheten. Den enkelte barnehage står fritt til å velge metoder og omfang. Kartlegging må skje innen denne konteksten.

Utdanningsforbundet ønsker å bidra til debatt i den enkelte barnehage, høgskole og kompetansesenter, i klubben, lokallaget og på fylkesplan. Vi ber dere sende inn hovedtrekk fra debatten til fylkeslaget, som igjen samler erfaringer fra debatten og formidler disse videre til Utdanningsforbundet sentralt. Dere kan selv velge hvilke spørsmål dere ønsker å diskutere.

Fristen for tilbakemeldinger til fylkene er 1. desember 2010. Debattheftet er delt i to hoveddeler: Del 1 er selve debattheftet, mens del 2 inneholder en del bakgrunnsstoff samt ytringer som har vært framme i debatten så langt. Del 2 håper vi vil inspirere til debatt. Oslo, september 2010

LYKKE TIL MED DEBATTEN! 

Heftet er tilgjengelig her: www.utdanningsforbundet.no