Barnehageforum - Hvordan styrke den sosiale kapitalen?

Ny forskning viser en klar sammenheng mellom sosial kapital og virksomhetens yteevne

Men hva er sosial kapital? Og hvordan kan du som leder bygge opp og vedlikeholde den sosiale kapitalen på din arbeidsplass?

Sosial kapital kan kanskje høres ut som din arbeidsplass budsjett til sosiale aktiviteter, men det er det ikke. Heller ikke din evne til å sosialisere deg med dine medarbeidere etter arbeidstid. Men hva er det da?

Sosial kapital er den egenskapen som detter organisasjonens medlemmer i stand til i fellesskap å løse virksomhetens kjerneoppgaver.

For å kunne løse disse kjerneoppgavene er det nødvendig at medlemmene evner å samarbeide og at samarbeidet er basert på et høyt nivå at tillit og rettferdighet.

Kilde: Det nationale Forskningscenter for Arbeidsmiljø

Begrepet sosial kapital kukker opp i stadig flere sammenhenger som f.eks ledelse, arbeidsmiljø og i organisasjonsteoretiske sammenhenger.

Selv om begrepet sosial kapital ikke er nytt så viser ny forskning fra det Nationale Forskningscenter for Arbeidsmiljø en klar sammenheng mellom virksomhetens sosiale kapital og deres yteevne.

Undersøkelsen viser at sosial kapital har en positiv innflytelse på organisasjonen, i form at et bedre arbeidsmiljø med et lavere sykefravær og større produktivitet og kvalitet. Dette er en viktig årsak til at den sosiale kapitalen bør bygges opp og vedlikeholdes i både offentlig og private virksomheter.

Danmark i toppen

Tillit, rettferdighet og samarbeide er grunnpilarene i virksomhetens sosiale kapital. Det vil si; jo mer tillit, rettferdig og samarbeide det er på den enkelte arbeidsplass, desto mer sosial kapital er tilstede.

Danmark har en fordel i forhold til andre land, når det er snakk om sosial kapital. På verdensbasis er danske organisasjoner og virksomheter blant de beste til å bygge og vedlikeholde sosial kapital. Danmark er faktisk det land i verden hvor de har størst tillit til andre mennesker og til samfunnets institusjoner. Samarbeidet mellom danske ledere og medarbeidere er i høy grad preget av tillit og rettferdighet.

Forklaringen er blant annet et stort sosialt sikkerhetsnett i kraft av den danske velferdsmodellen og den danske arbeidsmarkedsmodellen. De to modellene gjør det lett å ansette medarbeidere og gjør til at danskene er mindre engstelig for å miste jobben.

Undersøkelser viser at fleksibiliteten i modellene er med på å forklare Danmarks høye konkurranseevne – på tross av en stor offentlig sektor og høyt skattetrykk. Men modellene er under press av utfordringer: færre hender og flere og forsørge.

Sosial kapital er kommet i sentrum fordi det kan betraktes som en strategisk løsning. En løsning på en av de største utfordringene som det danske samfunnet står overfor; organisasjoner og virksomheter er nødt til å være mer effektive samtidig som de skal tiltrekke seg kvalifisert arbeidskraft med lavt fravær.

Da sosial kapital er viktig for både produktiviteten, kvaliteten og arbeidsmiljøet, kan du som leder med stor fordel pleie den sosiale kapitalen på din arbeidsplass.

Slik kan du bygge opp sosial kapital

Av de tre grunnelementer i sosial kapital er tillit basis for dem alle. Men tillit kan ikke tvinges på folk. For å skape tillit i organisasjonen er det viktig at ledere og medarbeidere opptrer troverdige og gjennom troverdighet bygger opp den sosiale kapitalen.

Slik skaper du troverdighet:

 • Velvillighet: Di viser dine gode hensikter og utnytter ikke sårbarhet
 • Kompetanse: Du viser at du vet hva du snakker om
 • Konsistent adferd: Du har en gjennomskuelig og forklarlig adferd
 • Integritet: Du mener og gjør det du sier
 • Delegering av kontroll: Du viser tillit ved å gi kompetanse til andre
 • Lydhørhet: Du tar andres synspunkter på alvor.

Det er individuelt om medarbeiderne føler seg rettferdig behandlet eller ei. Hvis lederen utøver sin makt på en måte som oppfattes som illegitim, kan medarbeideren oppfatte dette som urettferdig og føle at hun blir behandlet dårligere enn andre.

Slik skaper du rettferdighet

 • Konsistens: Lik behandling av alle
 • Involvering: De berørte blir hørt
 • Respekt: Beslutningsprosessen er gjennomskuelig
 • Forklaring: Det er klart hvorfor beslutningen ble som den ble, og hvilke konsekvenser den får.
 • Ankemulighet: Unfair og gale beslutninger kan endres.

Forutsetningen for å utvikle et smidig samarbeid, er normer for gjensidig forpliktelser mellom ledere og medarbeidere. Det er viktig at alle er bevisst om hvem som har ansvaret for hva og at oppgaver og roller er klare.

Forutsetninger for samarbeide:

 • Avstemme og avklare oppgaver løpende
 • Hyppig kontakt og mulighet for å møtes
 • Anerkjennelse av den andres legitimitet og motiver
 • Aksept av både felles og forskjellige interesser
 • Helhetsforståelse
 • Pragmatisme
 • Villighet til å gå på kompromiss
 • Mot og tålmodighet
 • Lydhørhet
 • Evne til å se ting i den andres perspektiv
 • Evne til å stille spørsmål uten allerede å forutsette svaret
 • Evne til å problematisere egne kjepphester
 • Evne til å bruke andres feiltagelser.

Les også:

Hvordan skape sosial kapital

Sosial kapital - teorier og perspektiver - en kunnskapsoversikt med vekt på folkehelse