Barnehageforum - Miljølære for barnehagefolk- del 2

Svanhilds reise er en aktivitetspakke laget til barnehager som gjør det enkelt og morsomt å lære barna om natur og miljø

Historie 2: Rederydderne


Resymé

Rederydderne er det første småfolket Svanhild må hjelpe. Hvert år lager hakkespettene hull i trestammer som de lager rede i. Rederydderne ordner opp i gamle hakkespettreir slik at nye fugler kan flytte inn. Men nå er alle trærne hugget ned, og rederydderne vet ikke sin arme råd. Svanhild hjelper dem med å finne en ny, bærekraftig drevet skog, der det fremdeles er både trær, hakkespetter og annet dyreliv

Miljøproblemet: Rovdrift på ressurser

Har du hørt snakk om fornybare og ikke fornybare ressurser? Fornybare ressurser er for eksempel vann, vind, sollys, tre, planter, dyr. Sol, vind og bølger kan vi utnytte uten å bruke dem opp. Trevirke, fisk og andre planter og dyr er ressurser vi kan bruke, men som krever at vi bruker dem på en bærekraftig måte. Det betyr at vi må ta ut for eksempel treet fra skogen på en måte som bevarer skogen som økosystem. Vi må ta ut trærne på en slik måte at tilstrekkelig antall nye trær kan vokse opp og ta deres plass. Da bevarer vi skogen som leveområde for dyr og planter, og vi sikrer oss selv mulighet til å fortsette å høste fra skogen.

Så selv om vi sier at noen ressurser er fornybare, er de bare det hvis vi forvalter dem på en bærekraftig måte. Vi kan ikke høste mer enn vi sår.

Ikke fornybare ressurser er for eksempel kull, olje og gass. Olje er laget av fossile alger, plankton og andre levende organismer som har blitt utsatt for høyt trykk og høy temperatur langt nede under havbunnen i lang tid. Noen ganger har det tatt så lang tid som 650 millioner år for planeten å gjøre om det biologiske materialet til olje. Oljen er derfor ikke en fornybar ressurs. Det vi brenner, brenner vi opp. I 2007 var over 84 prosent av alt privat energiforbruk i verden basert på olje, kull og gass.1

Metaller er også en ikke fornybar ressurs. I tusener av år har menneskene stridd for å utvinne metall fra ulike bergarter. Gruvedrift er krevende både når det gjelder å utvinne selve metallet og når det gjelder deponering av all massen man graver ut. For å få gull til et par gifteringer, kan det hende vi må grave, sprenge og knuse flere tonn med stein. Området rundt de gamle gruvene på Røros viser oss at dette avfallsproblemet kan forandre hele landskapet.

Bergartene inneholder en viss mengde metaller. Men de produserer ikke nytt. De metallforekomstene vi har, er derfor ikke fornybare. Kobber er et viktig metall for oss, i og med at det leder elektrisitet svært godt. Kobber er det så å si tomt for i naturen. Nå må vi greie oss med det vi har. Det er derfor viktig at vi bruker kobber og andre metaller klokt og at vi gjenvinner mest mulig, ja helst alt.

Den mangfoldige skogen

En tredel av fastlandet i Norge er dekket av skog, og hele 60 prosent av alle kjente dyre- og plantearter i landet vårt lever i skogen. Skogen er den naturtypen som byr på aller størst biologisk mangfold. Noen arter lever på skogbunnen, mange myldrer oppover treleggene, andre troner i trekronene. Halvparten av alle de utrydningstruede plante- og dyreartene i Norge lever i skogen. Europas største ugle hubroen, brunbjørn og flaggermus er truede skogsdyr, mens orkidéen rød skogfrue og lavarten huldrestry er eksempler på truede planter som bare finnes i skogsmiljø. Huldrestry har du sikkert sett, om ikke annet så i stilisert form som glitter på juletreet. Juletreglitter er nemlig en etterligning etter denne lavarten som snor seg rundt grantrær i gammel skog. 

Det er viktig å ta vare på planter og dyr som trues av utryddelse. Arter som blir borte, får vi aldri tilbake. Men det er vel så viktig å ta vare på de såkalte nøkkelartene i skogen. Det er for eksempel maur, meitemark og barkebiller som er mye mer sentrale for at skogen som økosystem skal fungere bra. Likevel får de ganske lite oppmerksomhet. Meitemark har vi for eksempel 11 typer av i norsk jord, og den både produserer og vedlikeholder god matjord. Maurene er en av de viktigste nøkkelartene i verden. De har betydning for de fleste økosystemer. Dette gjelder også de 54 maurartene som kryper rundt i landet vårt, og som bor i tuer som er sårbare dersom skogen rundt dem blir fjernet.

Skogen er også viktig i klimasammenheng. Skogen lagrer CO2. Hogger vi mer enn det som vokser opp, øker de totale utslippene av CO2. I Norge har vi heldigvis større tilvekst av skog enn det som tas ut, men globalt hogges det mer enn det som vokser.
__________________________________________________________________________________

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Fossil_fuelTre som råvare

Det er viktig å ta vare på skogen både på grunn av det biologiske mangfoldet, på grunn av skogens viktige rolle i klimasammenheng, og ¬¬fordi skogen er en viktig råvare for mange produkter. Har du tenkt over hvor mange ting om kring oss som er laget av tre? Noe er lett å se, andre ting er kanskje mer overraskende:
 
 • Tremøbler
 • Bygningsplater
 • Holdbart trevirke
 • Gulv
 • Avis, skrive- og kopipapir
 • Dopapir og tørkerull
 • Bleier
 • Viskose
 • Rayon
 • Vanilin
 • Bioetanol (drivstoff)
 • Brensel til bioenergi

Svanemerket stiller strenge krav til hvordan trevirket blir tatt ut av skogen og hvordan det blir behandlet. Vi vektlegger at skogen skal drives bærekraftig. Skogsdriften skal ikke ødelegge skogen som økosystem. Vi skal ikke ta ut mer enn vi planter av ny skog. Skogen skal ikke ligge i vernede eller omdiskuterte områder, og verken truede plante- og dyrearter eller lokalbefolkningen skal lide av skogsdriften. Alt trevirke skal være sporbart. Det vil si at svanemerkets fagfolk kan finne ut akkurat hvor treet kom fra, og kontrollere at skogsdriften tilfredsstiller de kravene vi stiller. Vi støtter oss på sertifiseringsordningene FSC og PEFC, men gjør alltid selvstendige vurderinger i tillegg.

Tenk på det neste gang du leser ei svanemerka avis, at de som har laget avisa har kjøpt treråvaren fra en skog der det fremdeles henger huldrestry i granas greiner, og nattestid jakter hubroen lydløst mellom trærne. En levende skog. Som har framtida for seg.  

Hva kan du gjøre for å motvirke rovdrift på ressurser generelt og skogen spesielt?
Levere mest mulig til gjenvinning. Sjekk hvordan kommunen du bor i tar i mot avfallet ditt. Vanlige forbruksprodukter inneholder både metaller og andre materialer som kan bli brukt om igjen. Da blir det mindre behov for å utvinne nye ressurser.

Spare på energien. Hvis alle bruker mindre energi, blir det mindre behov for å bruke ikke fornybare energikilder. En hyggelig ekstragevinst for deg personlig, er lavere utgifter til energi. Slukk lyset i rom ingen er i, demp temperaturen på nattestid, og kjør fulle maskiner med oppvask og klesvask.

Etterspørre og kjøpe produkter som kan dokumentere at de ikke har ødelagt ressursene eller råvaretilgangen sin. Svanemerket hjelper deg med det. Sjekk merkeoversikten på vår nettside

FAKTA

Svanhilds reise

Det er Svanemerket som har utarbeidet denne unike aktivitetspakken med støtte fra Barne- og likestillingsdepartementet og i samarbeid med Barnehageforum.

Sammen med artikkelserien «Miljølære for barnehagefolk utgjør opplegget en komplett pakke for arbeid med natur og miljø i barnehagen.

 

Aktivitetspakkens innhold

 • Sju fortellinger som gir grunnlag for sju samlinger for barna
 • Manus til opplesing
 • Postkort fra Svanhild
 • Postkort barna kan ta med hjem
 • Stort oversiktskart til bruk i samlingsstundene
 • Oppgaver og forslag til aktiviteter

 

Målgruppe: 5 og 6 - åringene.