Rødt fremmet forslag om å utarbeide mandatet for prosjekt "Oslobarnehagen" på nytt.

Ved behandlingen av budsjett for 2011 i Oslo Kommunes bystyre, fremmet Rødt forslag om å utarbeide mandatet for prosjekt "Oslobarnehagen" på nytt. Partiet viser gjennom sitt forslag at de langt fra er tilfreds med verken måten mandatet er blitt behandlet på, eller innholdet i det.

Rødt foreslo følgende:
"Mandatet for Prosjekt ”Oslobarnehagen” skal utarbeides på nytt i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene. Det nye mandatet skal ikke ha fokus på testing og kartlegging, men på tiltak som kan bedre kvaliteten i barnehagen. Mandatet må sikre at barnehagens egenart og helhetssynet på barnet ivaretas og dette står i motsetning til smale læringsmål og offentliggjøring av resultater. Det skal hentes inn forskningsmateriale om effekten av basebarnehager for barn og ansatte i løpet av 2011. Konklusjonene i forskningen må få konsekvenser for hvordan barnehagene organiseres. Byrådet bes legge frem en sak om dette for bystyret i løpet av 2011." (Kilde: oslo.kommune.no).

Rødts forslag ble nedstemt og forkastet av alle andre representanter i bystyret enn Rødts egne. Imidlertid kom SV og Arbeiderpartiet med et annet forslag til behandling av den samme saken: "Byrådet bes orientere bystyret om innhold og framdrift i arbeidet med å innføre en Oslo-standard for kvalitet og innhold i barnehagene.
"

Forslaget fra SV og Arbeiderpartiet er et klart samtykke både til prosessen for hvordan mandatet er utformet, og for det foreliggende mandatets innhold. Med andre ord er det bred politisk enighet om at premissene for utviklingen av barnehagene i Oslo blant annet skal være tuftet på å utvikle konkrete mål og kvalitetskriterier i sektoren. Flere av forslagene som fremmes i mandatet kommer i konflikt med gjeldende lover og forskrifter for norske barnehager, noe det også pekes på i mandatet.

Les også: Oslo Kommune på kant med loven - igjen