Barnehageforum - Kurs

I alle barnegrupper finnes det barn som strever med leken, av ulike grunner. Det kan komme av at de opplever vansker i samspillet med andre barn, ikke har tilstrekkelig lekeerfaring for å henge med i vennenes lek eller har problemer med å tolke andres lekesignaler.

Men ofte handler det ikke om enkeltbarns lekestyrke når leken ikke fungerer, men om hvilket lekeklima som er etablert i gruppen. Lekeklimaet utgjør en stor del av det overordnede samspillsklimaet og er, som alltid, de voksnes ansvar.

Alle barn har rett til å leke, til å få mulighet til å kunne uttrykke seg gjennom lek og til å få mulighet til å kunne samarbeide i lek med andre barn. Barns rettigheter er de voksnes ansvar – som vi ikke kan la være å ta. (Hvordan er lekeklimaet i din barnehage)?

Gjennom dette kurset vil Margareta fokusere på hva kan vi gjøre for å styrke et positivt lekeklima? Hvordan skal vi kunne forstå og kartlegge lekens vilkår i barnegruppen gjennom å analysere de lekekulturene som dannes.

Kurset vil fokusere på tre nivåer:
I hele barnegruppen, i de mindre lekekonstellasjonene som oppstår og i de enkelte barnas lek. I kartleggingen finner vi ut hvilke leketemaer som dominerer, hvilke former for lek (bråkelek, konstruksjonslek, «late-som-lek» og så videre) barna engasjerer seg mest i, hvilke de viktigste lekene ser ut til å være akkurat nå, på hvilken måte henholdsvis de lekesterke og de lekesvake barna leker, hvilke kulturelle interesser og sammenkoblinger barna viser i leken, hvilke lekekamerater som deltar, og hvilke roller de har, hvilke posisjoner de kan innta i leken, hvilke vennskapsmønstre vi kan se, hvordan lekegruppens struktur ser ut (kjønn, alder, etnisitet og så videre), hvilke gruppenormer som dominerer (for eksempel grad av toleranse for ulikheter) og hvordan de håndterer konflikter som oppstår i leken.

Neste steg blir å analysere hvordan vi selv organiserer og strukturerer virksomheten. Hvordan gir vi tid og rom for lek? Hvordan bruker barna rommene og materialene vi tilbyr i leken sin? Vi må spørre oss selv om det finnes møteplasser for lek som lokker til seg hvert eneste barn i barnehagen.

Margareta vil i kveldskurset deretter dele verktøy til å tenke over hvordan vi kan støtte leken, slik at den fungerer for hvert enkelt barn, men også for gruppen som helhet.

Kveldskurset vil gi deg og barnehagen kunnskap om hvordan dere bygger stillaser for barnas utvikling. Tilsvarer de barnas behov og utviklingsnivå? Kurset er perfekt som personalmøte i barnehagen! Bli med!


Kurset bygger på Margareta Öhmans bøker:
Innenfor og utenfor - barns relasjoner voksnes ansvar
Vern om barns lekestyrke
Det viktigste er å få leke

Margareta Öhman er legitimert psykolog, familieterapeut og barnekulturviter. Hun har mange års erfaring som veileder i barnehager og er hyppig brukt som foreleser rundt om i Norden.

-->