Nye regler for kommunenes tilskudd til private barnehager

Når kommunene fra 2011 får ansvaret for å finansiere barnehagene, må de fortsatt følge nasjonale forskrifter for støtten til private barnehager.

Les mer >>

Utredning om barnehagenloven

Øie-utvalget har levert sin utredning om barnehageloven

Les mer >>

Forskrift om likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlige tilskudd

Denne forskriften til Lov om barnehage ble fastsatt for å sikre lik behandling av kommunale og private barnehager i forhold til offentlig tilskudd

Les mer >>

Veileder fra utdanningsdirektoratet

Veileder om spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder.

Les mer >>

De mest vanlige spørsmål om ferieavvikling

Her vil du få svar på de mest vanlige spørsmål som mange lurer på når det gjelder hvilke rettigheter du har med hensyn til avvikling av ferie

Les mer >>

Endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven

Dette er resultatet av arbeidet i sykefraværsutvalget, som ble nedsatt etter at arbeidsgiverne protesterte på Regjeringens planer om finansiering av langtidsfravær

Les mer >>

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Denne forskriften setter en makimalgrense for hva foreldrene skal betale for en barnehageplass

Les mer >>

Fritak fra lovbestemt taushetsplikt

Ansatte i barnehager må bli fritatt fra taushetsplikten hvis du skal vitne i en rettsak

Les mer >>

Reglene for tilsyn av barnehager

I dette brevet til kommuner og fylkesmenn klargjør BFD reglene for tilsyn på barnehagesektoren.

Les mer >>