Gjennom prosjekt "Oslobarnehagen" vil Oslo kommune innføre prosjektmål, resultatmål og prosessmål for å styrke kvaliteten i sine barnehager.

Bare halvannet år etter at prosjektet "Her kommer jeg" ble stoppet av datatilsynet, har Oslo Kommune nok en gang satt igang et prosjekt som er på kant med loven. Prosjektet "Oslobarnehagen" skal bidra til å "...styrke kvaliteten i barnehagen og spesielt styrke barnehagen som den primære læringsarenaen." (Oslo Kommune, 2010, s. 2). I likhet med "Her kommer jeg" retter også dette prosjektet seg mot å bedre overgangen fra barnehage til skole, med spesielt fokus på enkeltbarnets språkferdigheter.

Mål for enkeltbarnet

Når det gjelder de ulike målformuleringenesom skal utvikles gjennom prosjektet, legges det til at resultatmål kan dreie seg om læringsmål for barnet og prosessmål kan dreie seg metoder og rutiner. Både å sette mål for enkeltbarnet og å regulere barnehagens metodefrihet fra kommunalt hold, er i strid med gjeldende Barnehagelov og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. I prosjektmandatet nevnes dette som et mulig problem i en fotnote knyttet til ønsket om økt målstyring. Med andre ord er det tydelig at Oslo Kommune er klar over at de nok en gang setter i gang et barnehageprosjekt som kan være på kant med lovverket.

Primær læringsarena

Gjennom prosjektmandatet til "Oslobarnehagen" kommer det frem at frafallet i Osloskolen er et av problemene man vil til livs med det nye prosjektet. Spesielt er kommunen bekymret for at for få barn har tilstrekkelige norskferdigheter ved skolestart. For å imøtegå dette vil Oslo Kommune trekke ut deler av formålsparagrafen for barnehagen og konsentrere seg om disse områdene. Både medvirkning og danning nevnes i denne sammenheng, men dersom man går mandatet etter i sømmene er det læring og grunnleggende ferdigheter som er vektlagt - med spesielt fokus på språkstimulering. Med tanke på at språk er et hovedfokus, er det ironisk hvor dårlig prosjektmandatet er formulert. "Å styrke barnehagen som den primære læringsarenaen" høres underlig ut.  Det er betimelig å spørre seg om Oslo Kommune mener at barnehagen primært skal være en læringsarena, eller om barnehagen skal være den primære læringsarenaen i utdanningssystemet.

Problematisk å utheve enkelte omåder

Evalueringen av hvordan rammeplanen fra 2006 ble innført brukt og erfart peker på problemer knyttet til at enkelte fag- og innholdsområder blir nedprioritert når andre områder blir uthevet. Rapporten peker blant annet på at fokuset på lek, likestilling, vennskap og estetiske fag ser ut til å være lavere prioritert enn fagområder som  kan knyttes til skolens grunnleggende ferdigheter. En slik dreining legges nå aktivt opp til fra Oslo Kommunes side, ved at det utarbeides et prosjekt som skal omfatte alle kommunens barnehager og som skal konsentrere seg om ferdigheter knyttet til skolestart.

Undratt offentlighet?

Til nå finnes ingen informasjon om "Oslobarnehagen" på kommunens egne hjemmesider. Et kjapt google-søk viser imidlertid at Utdanningsforbundet i Oslo har  publisert mandatet på sine fylkeslagssider og oppfordrer til debatt. Det kan se ut til at Kommunen ønsker å utarbeide prosjektet ferdig før det offentliggjøres, slik praksis også har vært med veilederen ABC og 1,2,3 og prosjektet "Her kommer jeg". Det er lagt opp til at styringsgruppen skal være tilknyttet en rådgivende referansegruppe som blant skal besittes av tre foreldrerepresentanter og en enhetsleder fra en kommunal og en privat barnehage. Likevel kan det være verdt å spørre om hvilken reell påvirkningsmulighet en slik referansegruppe vil ha, da prosjektets mandat allerede er utformet.

Dette er "Oslobarnehagen"- Kommunalt prosjekt som skal styrke kvaliteten på barnehagene i Oslo

- Prosjektets hovedmål er å styrke kvaliteten i barnehagen og spesielt styrke barnehagen som den primære læringsarenaen.

- Oppdragsgiver: Byråd for kultur og Utdanning, Torger Ødegaard

- Styringsgruppe (besluttende):
Bente Fagerli, Kommunaldirektør (Prosjektleder)
Ole C. Melhus, Seksjonssjef Utdanning og integrering
Helge Jagmann, Bydelsdirektør Grorud
- Prosjektgruppe (gjennomførende):
Eli Aspelund, prosjektleder
Ragnhild Walberg
Christian Marthilnsen
Thomas Bang
- Hovedprosjektet skal utvikle et kvalitetssikringssystem spesielt for oslobarnehagen i  perioden desember 2010 - august 2012.

- Driftfasen er planlagt igangsatt f.o.m. august 2012.


Prosjektmandatet kan lastes ned ved å trykke på pdf-ikonet øverst til høyre i artikkelen