Fra 1. januar 2011 overtar kommunene hele ansvaret for å finansiere barnehagene.

Hva mener du om den nye finansieringsmodellen for barnehager? Diskuter i kommentarfeltet under artikkelen.

Fra Kunnskapsdepartementets informasjonsskriv:

Fra 1. januar 2011 overtar kommunene hele ansvaret for å finansiere barnehagene. Mens andre oppgaver innen blant annet helse og utdanning allerede har vært ”rammefinansiert” i en årrekke, har barnehageområdet vært unntatt på grunn av arbeidet med å sikre et tilstrekkelig antall plasser. I Soria Moria-erklæringen fra 2005 het det: ”Inntil full dekning er nådd, skal det fortsatt være øremerkede tilskudd”. Opprinnelig skulle overføringen til kommunene skje i 2009, men dette ble utsatt for å sikre stabil og full barnehagedekning.

Ved at kommunene overtar ansvaret for å finansiere barnehagene, får de samtidig plikt til å finansiere de barnehagene som allerede er i drift eller har søkt om godkjenning per 31.12.2010. De øremerkede midlene vil bli overført til kommunene, det vil si vel 28 milliarder kroner, penger som fra kommende år legges inn i det faste rammetilskuddet.

Det er bred enighet blant partiene på Stortinget om at rammefinansiering av kommunenes velferdsoppgaver gir den mest effektive ressursbruken. Dette sikrer at de folkevalgte som er nærmest brukerne forvalter midlene og har ansvaret for kvaliteten i tjenestene. I forbindelse med behandlingen av St.prp. nr 67 (2006-2007) Om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunene, uttrykte alle partiene, med unntak av Fremskrittspartiet, seg enig i målsettingen om at barnehagemidlene skulle overføres til kommunenes rammeoverføringer. (Innst. S. nr 231 (2006-2007)
Les mer om den nye finansieringsmodellen her: Faktaark