Hvordan står det til med likestillingsarbeidet i barnehagene? Denne rapporten gir et innblikk.

Likestillingssenteret har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gjennomført en undersøkelse av status for likestillingsarbeidet i dagens barnehager. Funnene tyder på at likestilling ikke er et høyt prioritert område i barnehagen til tross for at de fleste kjenner til Handlingsplan for likestilling i barnehagen. Interessante funn som kan fremheves er at

- Likestilling blant barn blir sett i et likhetsperspektiv, blant personalet i et forskjellighetsperspektiv

- Likestilling forstås ikke primært som kjønn, men i større grad som likeverd, demokrati og mangfold

- Til tross for at mange har nedfelt likestillingsarbeid i sine dokumenter gjennomføres ikke arbeidet i praksis

- Menn ses ikke på som like naturlig kvalifiserte som kvinner til å jobbe i barnehage.

Rapporten kan lastes ned her