Spennende diskusjonsmateriale om bundet og ubundet arbeidstid i barnehagen

Som pedagogisk leder i barnehage jobber du både med det som kalles bundet og ubundet arbeidstid. Bunden tid dreier seg om den arbeidstiden du er på avdeling, men ubunden tid er tid satt av til pedagogisk planleggingsarbeid. Det har gjennom årene vært mye diskusjon om hvordan disse ulike arbeidstidsformene skal disponeres. Samtidig har den nye rammeplanen ført til endrede arbeidsoppgaver og økende arbeidsmengde for pedagogiske ledere. Dette debattheftet fra Utdanningsforbundet gir en fin mulighet for kollokviegruppen til å gå inn å diskutere dillemmaer dere må forholde dere til når dere kommer ut i arbeidslivet.

Forord fra debattnotatet:

Arbeidstidsordninger i barnehagen og forholdet mellom bundet og ubundet tid og hvilke arbeidsoppgaver som skal ligge innenfor de ulike tidspunktene har vært en diskusjon i barnehagene og i organisasjonen i mange år. I løpet av de siste 10–15 årene har det skjedd store endringer i kravet til innhold i barnehagen og i de ansattes hverdag. Det er ikke bare rammeplanen som har medført endringer, men også administrative endringer og nye ledelsesstrukturer i tillegg til organiseringen av barnegruppene og flere pedagoger i barnehagene – for å nevne noen.

Det finnes lite forskningsbasert kunnskap om praktiseringen av og erfaringer med gjeldende arbeidstidsordninger i norske barnehager. Derfor er det foretatt en undersøkelse som har resultert i rapporten ”Arbeidstidsordninger i barnehagen”.

Rapporten finnes på Utdanningsforbundets nettside
Udf.no > Publikasjoner > Rapporter > Arbeidstidsordninger i barnehagen

Vi håper at debattnotatet og rapporten kan bidra til videre debatt om organisering av arbeidstiden. Vi oppfordrer til diskusjon om temaet – både i den enkelte barnehage og møter i regi av Utdanningsforbundet. For videre arbeid med dette overfor myndigheter og arbeidsgivere er det viktig for organisasjonen å få tilbakemeldinger på problemstillinger som løftes fram.

Vi ber lokal- og fylkeslagene om å arrangere møtesteder for diskusjon av arbeidstiden i barnehagen.
Fylkeslagene vil samle erfaringer fra diskusjonen og formidle dette til Utdanningsforbundet sentralt.

Lykke til med debatten!