Over 1400 studenter og førskolelærere har stemt i vår undersøkelse om førskolelæreres fremtidige yrkestittel.

Det mest fremtredende resultatet av undersøkelsen er at kun 8 % støtter regjeringens forslag om å endre vår tilttel til førskolelærer. Samtidig ønsker 33 % av oss å beholde vår nåværende yrkestittel.
 
Ønsker pedagog som del av tittelen

Ser vi videre på resultatene av undersøkelsen finner vi at over halvparten av de som har semt ønsker pedagog som en del av yrkestittelen vår.I Stortingsmelding 41: Kvalitet i barnehagen, foreslår Kunnskapsdepartementet å endre yrkestittelen vår fra førskolelærer til barnehagelærer:

"Departementet vil ta sikte på å endre tittelen fra førskolelærer til barnehagelærer. Barnehagelærer er en tittel som viser direkte til profesjonens kompetanseområde og det arbeidslivsområdet utdanningen kvalifiserer for. Samsvar mellom betegnelsen på arbeidslivsområ­ det og yrkestittelen kan bidra til at barnehagen får en tydelig og selvstendig plass i utdanningssystemet." (Kunnskapsdepartementet, 2009, s. 33).

Selvom det er vår nåværende yrkestittel som scorer høyest i vår undersøkelse, er det fortsatt 59 % av oss som faktisk ønsker et skifte av tittel.