Stortinget har for 2008 vedtatt satser for statstilskudd til drift av ordinære barnehager og familiebarnehager mv.

1. INNLEDNING

Stortinget har for 2008 vedtatt satser for statstilskudd til drift av ordinære barnehager og familiebarnehager mv.

Opplysninger om mål, tildelingskriterier, saksbehandlingsregler mv. for de statlige tilskuddene til drift av barnehager i 2008 gis i rundskriv F-02-08.

2. TILSKUDDSSATSER TIL DRIFT AV BARNEHAGER I 2008

Driftstilskuddet gis med høyere satser til private barnehager enn til offentlige. Med offentlige barnehager menes barnehager som er eid av kommunene, fylkeskommunene og staten (herunder sykehusbarnehagene) uavhengig av hvordan eierskapet organiseres.

Følgende satser vil gjelde for 2008:

Tilskuddssatser fra 1.1.2008 til 31.12.2008 – offentlige ordinære barnehager og familiebarnehager (kroner per år)

Barnas ukentlige oppholdstid

Barn født 2004 og tidligere

Barn født 2005 og senere

0-8 timer

8 565

16 345

9-16 timer

17 290

32 910

17-24 timer

26 235

49 575

25-32 timer

35 105

66 280

33-40 timer

37 620

70 775

41 timer eller mer

47 340

85 500

 

Tilskuddssatser gjeldende fra 1.1.2008-31.12.2008 – private ordinære barnehager og familiebarnehager (kroner per år)

Barnas ukentlige oppholdstid

Barn født 2004 og tidligere

Barn født 2005 og senere

0-8 timer

9 475

18 225

9-16 timer

19 145

36 650

17-24 timer

28 960

55 210

25-32 timer

38 775

73 770

33-40 timer

41 425

78 670

41 timer eller mer

52 170

94 990

 

3. TILSKUDD TIL DRIFT AV ÅPEN BARNEHAGE I 2008 (KRONER PER ÅR)

Barnas ukentlige oppholdstid (dvs. barnehagenes ukentlige åpningstid)

Tilskuddssats per barn

6-15 timer

7 680

16 timer eller mer

14 0654. INVESTERINGSTILSKUDD TIL NYE BARNEHAGEPLASSER

Investeringstilskuddet videreføres i 2008. Nærmere retningslinjer for tilskuddet gis i rundskriv F-04-08.

Følgende maksimalsatser vil gjelde i 2008:

Per barn under tre år (barn født 2005 eller senere)

 

Deltidsplass (under 33 timer per uke)

kr 25 000

Heltidsplass (33 timer eller mer per uke)

kr 50 000

 

 

Per barn over tre år (barn født 2004 eller tidligere)

 

Deltidsplass (under 33 timer per uke)

kr 21 500

Heltidsplass (33 timer eller mer per uke)

kr 43 000

 

5. TILSKUDD TIL FASTE PLASSER I MIDLERTIDIGE BARNEHAGELOKALER

Tilskuddet til faste plasser i midlertidige lokaler videreføres i 2008. Nærmere retningslinjer for ordningen gis i rundskriv F-03-08.

 

 

Følgende satser vil gjelde i 2008:

Per barn

 

Deltidsplass (under 33 timer per uke)

kr 4 200

Heltidsplass (33 timer eller mer per uke)

kr 8 400


6. LØNNSTILLEGG TIL FØRSKOLELÆRERE I FINNMARK OG NORD-TROMS

Lønnstillegget utgjør kr 20 000 per år i full stilling. Mer informasjon om tilskuddet gis i rundskriv F-02-08.

7. FORELDREBETALING

Fra 1. januar 2008 vil maksimalgrensen for foreldrebetalingen være kr 2 330 per måned og kr 25 630 per år. Vi viser for øvrig til Forskrift om foreldrebetaling i barnehager.


Med hilsen

Dag Thomas Gisholt (e.f.)
ekspedisjonssjef

Øyvind Kaspersen
rådgiver