Logg inn:
Det viktigste er å få leke - lek og læring
Margareta Öhman   10.03.15
"Barnet er i leken mens læringen er i barnet."
Sitatet over er fra den norske professoren Kjetil Steinsholt (1998).
 
Hva er det Steinsholt sier her? Barn leker, gir seg hen helt og fullt i leken og lar seg oppsluke av den. Og samtidig gjør leken noe med barna. Leken kan ta veien mot uante hold og utdypes der de minst ventet det. Men leken gir også barn erfaringer og utvider deres forståelse for hva det nå er de støter på eller maner frem når de leker. Leken skapes, forhandles og erfares i og gjennom det samspillet barna går inn i. Barn skaper mening gjennom å leke. Mening skaper kunnskap.
 
Bok: Det viktigste er å få leke

Denne teksten er hentet fra boken "Det viktigste er å få leke av Margreta Öhman.


Du kan bestille boken på Barnehagebutikken

 Læring er noe som skjer inne i det enkelte barnet og er på den måten en psykologisk prosess. Samtidig er læring alltid en del av en sosial prosess, ettersom det skjer i en sammenheng, som her og nå i leken. I barns verden er lek og læring uatskillelige. Barns livsverden er hel og udelelig. Barn leker, øver og lærer samtidig. Det er leken selv, og de sosiale relasjonene, som er det viktigste for barnet. Det barnet lærer, kan sies å være biprodukter.

Læring i lek

I leken iscenesetter barn noe de har opplevd. I leken gjentas og gjennomleves erfaringer på nytt, og barn kan velge en annen posisjon enn den de hadde i den virkelige hendelsen, og dermed prøve å se den i nye perspektiver og finne andre løsninger.
 
Barn leker ting de er interessert i og nysgjerrige på akkurat nå for å utforske det og finne ut av hvilke muligheter som ligger der. De leker noe som de vet noe om eller vil vite mer om, og på den måten øker de sin kunnskap og forståelse for nettopp dette.
 
Barn leker for å forstå og skape mening. De leker det de er urolige for, bekymrer seg eller er redde for. De leker seg gjenn184 om sine vanskeligheter, slik voksne snakker seg gjennom sine tunge opplevelser. På denne måten har lek en naturlig legende kraft eller terapeutisk effekt. Barn leker med følelsene sine for å utforske og finne uttrykk for dem. Og de leker med alle de ulike mulige og umulige posisjoner eller roller de måtte komme til å gå inn i i fremtiden. Flyt har stor betydning for forbindelsen mellom lek og læring. Csikszentmihalyi (2006) viser at både voksne og barn husker best, det vil si lærer mest, når det de opplever, er meningsfylt for dem, når det handler om dem selv, når det inneholder kroppsbevegelser, når det berører en relasjon, og når deres opplevelser er en del av en narrativ fortelling.
 
Birgitta Knutsdotter Olofsson sier i filmen «Bara på låtsas» (Utbildningsradion 1987) at lek er barns egen fiffige pedagogikk. Leken er en prosess uten andre hensikter eller målsettinger enn dem barna har, og gjennom å leke settes det i gang læringsprosesser i og mellom dem. I leken utvikler barn den metalingvistikken som er viktig for lese- og skriveinnlæringen (Olofsson 1989). Lek gir barn mulighet til å trene seg opp til abstrakt tenkning, teste sine grenser, befeste og fordøye ny kunnskap.
 
– Lek lærer barn hvordan de kan motivere seg selv og tenke selvstendig.
 
– Lek lærer barn å ta i bruk egne ideer, tanker og forestillingsevne.
 
– Lek gjør at barn vokser i handlekraft og tankekraft.
 
– I lek lærer barn å være utholdende, øke selvfølelsen og våge å ta utfordringer.
 
– Kompetanse, fleksibilitet og kreativitet er andre kvaliteter som barn lærer gjennom lek.
 
– Å være utforskende, eksperimentelle, undersøkende er gitte posisjoner i lek.
 
– I lek lærer barn å utvikle og anvende ny kunnskap og utdype sin forståelse. (Moyles 2010)
 
 
tenkeboks:Tenk over

– hva du selv tenker om lek og læring.

Reflekter i fellesskap over

– Steinholts påstand «Barnet er i leken mens læringen er i barnet!»

– Hva kan det ligge i det? – påstanden «Å leke er å lære seg å lære»

– hva kan det ligge i det? – de observasjonene dere har gjort av barns lek, og hva slags læring dere kan se i dem.

– hvordan dere som lærere kan overføre de læringskvalitetene som ligger i leken, som å få gjøre egne valg, utvikle sin egenmotivasjon, divergent tenkning og kreativitet, til andre læringssituasjoner.

Observer barns lek

– ut ifra de påstandene om læring i lek som Moyles kommer med på side 184: Hva kan dere se som er i overensstemmelse med dem? Ser dere noe mer læring i leken, og i så fall hva?
Å leke er å lære seg å lære Når barn utforsker og forsøker å forstå seg selv og sin omverden, skjer det oftest gjennom lek. Derfor går det knapt an å skille lek fra læring. I leken utforsker barn sin omverden, bearbeider inntrykk og erfaringer og kommuniserer med andre. I leken oppdager barna sine evner og interesser. Gjennom leken utvikler barnet seg sosialt, følelsesmessig, motorisk og intellektuelt. Lek og lekenhet bør dermed ses på som en betydningsfull dimensjon i all læring. (Pramling Samuelsson og Sheridan 1999, s. 83)
 
Av alle de opplevelser som leken gir barnet, gjennom samspillet med andre, samler det erfaringer om «hvordan det er». Å leke er å skaffe seg kunnskap om verden og om seg selv – «Dette er jeg.» Barnet øker sin forståelse både av forbindelser og sammenhenger og utvikler sin måte å handle og agere på ut ifra sin utvidede kunnskapssone. Det vekker lysten til å lære mer. Engasjementet, fantasien og kreativiteten i leken utgjør viktige ingredienser i selvmotivasjon og er selvsagte i et helhetsperspektiv på læring. I leken får barnet opplevelser som legger grunnlaget for en aktiv, personlig og meningsfull erfaring – det vil si læring. Lek er enhetlig. Barns tidligere erfaringer blandes med nye, som i sin tur danner grunnlaget for fremtidige erfaringer. Derfor er det ikke lett å skille lek og læring.
 

Denne artikkelen er åpen for alle

Du kan derfor lese hele artikkelen. Dersom du vil ha tilgang til alle artikler har vi nå en kampanje på 6 måneders medlemskap. Se nedenfor.
TILBUD PÅ 6 MND. MEDLEMSKAP, KUN KR. 595,-
Fyll ut skjema nedenfor og få umiddelbar tilgang til alt på Barnehageforum!
Vi har i dag nærmere 3000 bhg og over 7000 aktive brukere.
Barnehage
*Fornavn
*Etternavn
*E-post
*Telefon
Fakturanavn
Fakturareferanse
*Fakturaadresse
*Faktura Postnr
*Faktura Poststed
*Ønsket passord
*Gjenta passord
*Medlemstype
*Antall måneder *
* Du kan velge mellom 3, 6 eller 12 måneder. Du vil bli fakturert for hele perioden i en faktura.

* Mva. kommer i tillegg

Huk av for at du har leste våre avtalevilkår
 
DISKUTER ARTIKKELEN
 
 
Anbefalt
Kjell   30
Appen
RELATERTE ARTIKLER
Lekens utviklingshistorie
Lærer du av dine feil?
Samspill for lek og læring
De fleste barn trives i barnehagen, men noen gjør det ikke
Leken fødes på stellebordet