Fritak fra lovbestemt taushetsplikt

Ansatte i barnehager må bli fritatt fra taushetsplikten hvis du skal vitne i en rettsak

Les mer >>

Forskrift om pedagogisk bemanning

Dette er en forskrift til Lov om barnehage som angir norm for pedagogisk bemanning, styrers tid til administrasjon og midlertidig dispensasjon

Les mer >>

Rundskriv angående spesialpedagogisk hjelp

Her finner du hovedprinsippene ved spesialpedagogisk hjelp og en presisering av bestemmelser i opplæringsloven.

Les mer >>

Forskrift om midl. og varig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og ped.leder

Denne forskriften beskriver hva som må ligge til grunn for å få invilget dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder i barnehagen

Les mer >>

Forskrift om familiebarnehager

Forskriftens formål er å gi særskilte regler for godkjenning av familiebarnehager og for norm for pedagogisk bemanning i familiebarnehagene

Les mer >>

Forskrift om politiattest i henhold til barnehageloven

Formålet med forskriften er å bidra til å hindre at barn utsettes for seksuelle overgrep i barnehagen.

Les mer >>

Nye regler for kommunenes tilskudd til private barnehager

Når kommunene fra 2011 får ansvaret for å finansiere barnehagene, må de fortsatt følge nasjonale forskrifter for støtten til private barnehager.

Les mer >>

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Denne forskriften setter en makimalgrense for hva foreldrene skal betale for en barnehageplass

Les mer >>

Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage

For å sikre en så rettferdig opptaksprosess som mulig, er det utformet noen retningslinjer i denne forskriften

Les mer >>