Hva er kreativitet i barnehagen – og hvordan kan vi få mer av den?

Glem tiden og skap rom for kreativt samvær, er et av svarene fra den danske psykologen og forskeren Vicki Sieling. Under konferansen Nordiske impulser vil hun fortelle mer om hvordan pedagogiske organisasjoner kan gjennomsyres av kreativitet.
TIL INFOMøt Vicki Sieling på Nordiske Impulser 2013 og hør hvordan du kan få mer kreativitet i din barnehage

-    Kreativitet er ikke noe entydig begrep. Alle har gjerne sin egen forståelse av hva det innebærer, og det blir brukt ulikt i ulike bransjer. Kreativitet er heller ikke noe statisk begrep, og på flere områder kan vi se at det er endring og bevegelse i hvordan vi oppfatter det. For eksempel en bevegelse fra at kreativitet handler om kunst og estetikk til at kreativitet er løsningsorientert og knyttet til vitenskap og hverdagspraksis, sier Vicki Sieling.


Sieling ser også en bevegelse fra at kreativitet er en medfødt og individuell egenskap, til at kreativitet er en allmenn forutsetning eller kompetanse som kan læres. Og en bevegelse fra at kreativitet oppstår spontant, at den er som sendt fra himmelen eller oppstår ut fra indre psykologiske eller intellektuelle egenskaper – til at kreativitet oppstår i sosiale sammenhenger, i kontekstuelle og materielle betingelser som kan tilrettelegges og kontrolleres.
Kreativ pedagogikk
Vicki Sieling har ledet et aksjonsforskningsprosjekt kalt ”Den kreative pedagogiske organisasjonen”, finansiert av Børne- og ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL), der hovedspørsmålet var: Hvordan kan pedagogiske institusjoner styrkes i å skape rom for utvikling av kreativitet hos både barn og medarbeidere?

- En av konklusjonene var at pedagogene må bli mer kreative i måten de organiserer arbeidet sitt på. Det vil gi dem bedre muligheter for å utnytte den knappe tiden de har til å la barna fordype seg, eksperimentere, undersøke og undre seg. Det vil gi plass for kreativ utfoldelse, som igjen utvikler barna, sier Sieling.


Det hemmer også kreativiteten at det stadig skal ryddes eller gjøres andre ting. En av de mest iøynefallende observasjonene som ble gjort i prosjektet var hvor mange ganger i løpet av dagen barna ble avbrutt i lek og aktiviteter, sier Sieling. Det virket som medarbeiderne ofte var mer opptatt av å overholde hverdagens rutiner enn av å gi barna mulighet til å eksperimentere og fordype seg.


-    Små barn kan ikke holde fast på det de er midt i hvis de hele tiden blir avbrutt. Det er en katastrofe at barn så ofte blir avbrutt i sine kreative prosesser. Det er også tegn på at de mange avbrytelsene kan ha betydning for om noen barn utvikler konsentrasjonsforstyrrelser.
Fire forslag
Hvis pedagogene får tid til å reflektere over hvordan de kan gjøre ting annerledes enn de pleier, kan mange prosjekter og tema-arbeider i barnehagen bli mye mer spennende, tror Vicki Sieling. På bakgrunn av aksjonsforskningsprosjektet, som ble gjennomført i fire barnehager i Roskilde, har hun formulert fire forslag til hva som kan fremme kreativitet i den pedagogiske praksis:

Barn skal inspireres og utfordres med positive problemer som de kan løse.

Barn skal inviteres til å se, sanse og eksperimentere med verden sammen med kreative mesterlærere.

Det må skapes en nærværskultur med plass til fordypelse.

Kreative spor og bidrag skal integreres i den pedagogiske praksisen.


Under Nordiske impulser vil Vicki Sieling gå nærmere inn på sine forslag for å fremme en kreativ pedagogikk.