Brennautvalgets innstilling er lagt frem i form av en NOU. De mener barnehagen fortsatt bør være et frivillig tilbud.

Brennautvalgets innstilling ble lagt frem for Kunnskapsdepartementet i formiddag, som NOU 2010:8 Med forskertrang og lekelyst - Systematisk pedagogisk tilbud til alle førskolebarn. Utvalget mener barnehagen fortsatt bør være et frivillig tilbud, men oppfordrer til flere målformuleringer i rammeplanen. Videre ønsker de at det skal være likevekt mellom formelle og uformelle læringssituasjoner i barnehagen.

Mål for lek, omsorg og sosial kompetanse

Brennautvalget foreslår en del endringer for revidert rammeplan og lov om barnehager. Et sentralt område i så måte er økt målstyring. Knyttet til økt fokus på mål i barnehagen kommer utvalget med følgende forslag til endringer:
– Utvalget foreslår at det i rammeplanen i tillegg til mål knyttet til fagområdene også settes mål for barnehagens arbeid med lek, omsorg, og sosial kompetanse
– Utvalget foreslår at det i rammeplanen settes mål for hva det enkelte barn skal utvikle av basiskompetanse
– Utvalget foreslår at det i rammeplanen legges føringer for at barnet selv også får sette mål for sin egen læring og utvikling
- Utvalget foreslår at rammeplanen må bli tydeligere på kravet om progresjon i barns læring og
utvikling
Videre ønsker medlemmene fagerli, Mogstad, Ogden og Raundalen legges følgende merknad til, når det gjelder mål i barnehagen:
Når utvalget foreslår mål for hva det enkelte barn skal utvikle av basiskvalifikasjoner, mener vi det blir viktig at dette følges opp av en systematisk kartleggingsmetodikk. Formålet med å utvikle en slik kartlegging er todelt. Først og fremst vil det øke mulighetene for å oppdage barn som har behov for særskilt oppfølging, dernest får vi grunnlag for å dokumentere i hvilken grad barnehagen når målene som er satt. Vi foreslår derfor at det blir foretatt kartlegging av femåringene våren før skolestart, og at informasjonen om resultatene av denne overføres til skolen som en del av det viktige arbeidet som pågår for å bedre overgangen mellom barnehage og skole (NOU 2009:8, s. 139).

Ønsker økt fokus på kompetanseheving og pedagogtetthet

Utvalget foreslår et langt sterkere fokus på kunnskapsutvikling, kompetanseheving og pedagogtetthet i barnehagene. Blant forslagene i denne sammenheng er;
– Utvalget foreslår at minst 50 prosent av de ansatte i barnehagen må ha førskolelærerutdanning eller annen tilsvarende pedagogisk utdanning
– Utvalget foreslår at muligheten til dispensasjon fra utdanningskravet må innskrenkes
– Utvalget anbefaler at det vurderes å innføre
– Utvalget foreslår at førskolelærerutdanningen blir 4-årig
– Utvalget anbefaler et betydelig lønnsløft til førskolelærere for å sikre kvalifisert personell i barnehagen og rekruttering til førskolelærerutdanningen
Det uttrykkes i rapporten en sterk bekymring for situasjonen i norske barnehager knyttet til kompetanse. Utvalget understreker at barnehagepersonalets kompetanse er avgjørende for kvaliteten på barnehagens innhold.

Flere formelle læringssituasjoner

I NOUen legges det også vekt på at det må stilles tydeligere krav til barnehagens ansvar for å tilby formelle læringssiutuasjoner. Dette kommer til uttrykk på følgende måte:
Utvalget mener at det i rammeplanen må stilles tydeligere krav til de formelle læringssituasjonene. Gjennom de formelle læringssituasjonene kan pedagogene få bedre mulighet til å sikre at alle barn blir sett og fulgt opp ut fra sine behov. Utvalget ser også viktigheten av de uformelle læringssituasjonene, men vil vise til at dette alene vil bidra til at det er de aktive, utadvendte og engasjerte barna som i størst grad får oppmerksomhet og får styre aktivitetene i barnehagen. Utvalget mener at en mer lik fordeling av formelle og uformelle læringssituasjoner kan bidra til at læringsutbyttet blir bedre for flere barn, og at dette kan bidra til at flere barn får et bedre grunnlag for videre læring og utvikling (NOU 2010:8, s. 139).
Utvalget foreslår i denne sammenheng at det gjennom rammeplanen må komme frem at det skal tilegnes likt fokus på formelle og uformelle læringssituasjoner i barnehagen.

Utvalgets pressemelding: Pressemelding
Samlet tiltaksliste fra utvalget: Tiltak i NOU 2010:8
Utvalgets innstilling finner du i sin helhet her: NOU 2010:8

Les også: Frykter skole i barnehagen