Logg inn:
Her kommer jeg...
Morten Solheim   05.03.09
Et nytt kartleggingsverktøy i Oslo kommune ble gjenstand for debatt på Oslo Utdanningsforbunds Barnehagepolitiske Konferanse.

Bli med å diskutér og last ned "Her kommer jeg..." nederst i artikkelen!

Utdanningsetaten i Oslo Kommune har de siste månedene innført pilotprosjektet "Her kommer jeg…" – fra skole til barnehage i bydelene Østensjø og Gamle Oslo. Fra høsten skal ytterligere fem bydeler delta i prosjektet. Pedagogisk leder i de gjeldende barnehagene er dermed pålagt å fylle ut snaut femti sider om hvert enkelt barn. Punktene i skjemaet, som i utstrakt kartlegger barnets ferdigheter på ulike områder, skal deretter oversendes skolen. Dette er stikk i strid med hva det oppfordres til i Rammeplan for barnehager:

Dokumentasjon knyttet til enkeltbarn kan nyttes i tilknytning til samarbeid med hjelpeinstanser utenfor barnehagen når dette skjer i samarbeid og forståelse med barnas foreldre/foresatte.

Førskolelærere engstelig for konsekvenser av ordrenekt

Det nye kartleggingsverktøyet ble gjenstand for grundig gjennomgang og kritikk på Utdanningsforbundet i Oslo sin barnehagepolitiske konferanse sist uke. Det største dilemmaet som ble behandlet på konferansen, er hvordan førskolelærere som er tilsatt i gjeldende bydeler kan yte motstand mot prosjektet uten å stå i fare for å miste jobben. Leder i Utdanningsforbundet i Oslo, Terje Vilno, svarte på spørsmål fra salen om hvilken mulighet førskolelære har til å nekte å delta i prosjektet, at de ansatte i barnehagene er pålagt å utføre den jobben arbeidsgiver har bedt dem om å utføre. Men medfører dette egentlig riktighet?

Både Atle Danielsen fra Utdanningsforbundet i Oslo og spesialkonsulent fra Utdanningsforbundet, Jon Kaurel, uttalte seg svært kritisk til pilotprosjektet i sine innlegg. Begge oppfordret førskolelærere til å utvise faglig profesjonalitet og å yte motstand mot denne formen for individvurdering.

Tiltaket fra Oslos Fylkeslag, og de stemmene som kom frem under konferansen, viser et prisverdig engasjement. Likevel blir spørsmålet om hvem som skal støtte førskolelæreren som yter motstand mot "Her kommer jeg…" hengende i luften.

Tvetydighet om støtte fra Utdanningsforbundet

Nestleder i Utdanningsforbundet i Oslo, Ellinor Gilberg, bidro i sitt avsluttende innlegg til å understreke denne usikkerheten. Hun la frem flere av debattspørsmålene fra Utdanningsforbundets hefte Profesjonell i hverdagen – spørsmål til debatt. Gruppevis ble vi blant annet satt til å diskutere følgende spørsmål:

Hvordan bør førskolelærere påvirke den lokale barnehagepolitikken slik at den bidrar til økt kvalitet i barnehagetilbudet?

Med dette spørsmålet oppstår også problemet. Hvordan kan førskolelærere i bydel Østensjø og Gamle Oslo overhodet bidra til å påvirke lokalpolitikken, når prosjekter som "Her kommer jeg…" blir innført uten dialog med barnehagene? Og hvordan kan de samme menneskene yte motstand mot en slik overkjøring, dersom de ikke har sitt fagforbund i ryggen?

Et annet kontrastfylt spørsmål fra Utdanningsforbundets hefte er: Hvordan kan barnehagen gi relevant tilbakemelding til foreldrene om barnas utvikling uten at det blir gjort til formell vurdering i strid med rammeplanen? Også i dette spørsmålet vil det være naturlig å forvente at forbundet skal støtte sine medlemmer, når de aktivt jobber for å bidra til en god dialog mellom barnehage og hjem. "Her kommer jeg…" undergraver denne dialogen.

Slik jeg oppfatter det, er det uenighet innad i Utdanningsforbundet om hvordan de skal forholde seg til denne saken. Likevel registrerer jeg at det har oppstått et positivt engasjement fra forbundet den siste tiden, i forhold til å våge å ta debatten.

 

Sagt om "Her kommer jeg…" ved Utdannningsforbundet i Oslos barnehagepolitiske konferanse:

"Her kommer jeg…" er det siste og grelleste eksempel på individvurdering i barnehagen. Jon Kaurel, spesialkonsulent utdanningspolitisk avdeling, Utdanningsforbundet.

Hvem skal tolke dette materialet – Barnehagen eller skolen? Atle Danielsen, Utdanningsforbundet i Oslo, Seksjon barnehage.

Er det utdanningsetatens ferdighetsmodeller som nå skal være målet for våre barn? Britt Nordbrønd, høgskolelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Oslo.

 

Last ned "Her kommer jeg...".

 

Mer om "Her kommer jeg…":

Artikkel, NrK: Oppfordrer til boikott

Artikkel, Klassekampen: Nekter å evaluere barna

Debattinnlegg, Dagsavisen: Hvor vil vi med barnehagen?

Debattinnlegg, Aften: Barnehageforeldre overkjøres

Bydel Alna

 

For å bli med i diskusjonen må du være medlem eller ha en profil på Barnehageforum. Opprett din egen profil gratis her.


Denne artikkelen er åpen for alle

Du kan derfor lese hele artikkelen. Dersom du vil ha tilgang til alle artikler har vi nå en kampanje på 6 måneders medlemskap. Se nedenfor.
TILBUD PÅ 6 MND. MEDLEMSKAP, KUN KR. 595,-
Fyll ut skjema nedenfor og få umiddelbar tilgang til alt på Barnehageforum!
Vi har i dag nærmere 3000 bhg og over 7000 aktive brukere.
Barnehage
*Fornavn
*Etternavn
*E-post
*Telefon
Fakturanavn
Fakturareferanse
*Fakturaadresse
*Faktura Postnr
*Faktura Poststed
*Ønsket passord
*Gjenta passord
*Medlemstype
*Antall måneder *
* Du kan velge mellom 3, 6 eller 12 måneder. Du vil bli fakturert for hele perioden i en faktura.

* Mva. kommer i tillegg

Huk av for at du har leste våre avtalevilkår
 
DISKUTER ARTIKKELEN
"Her kommer jeg..." er etter min mening et verktøy som kan bidra til tidlig stigmatisering av barn. Rammeplan for barnehager og veilederen fra Kunnskapsdepartementet, Fra eldst til yngst, er også tydelige på at slike verktøy er uheldige. Hva mener dere om dette verktøyet? Er det noen som tilhører de bydelene hvor det allerede er tatt i bruk?
12.03.09
Helt enig med Morten Solheims innlegg!! Også avisartiklene rammer plett. Ja, og vi må få foreldrene på banen! Hvordan skal foreldre, som har tillit til og stoler på pedagogenes faglige kompetanse ivareta deres rett og plikt til å samarbeide med barnehagen, hvis ikke de får informasjon om, hvilke konsekvenser en slik kartlegging og vurdering kamuflert som en dokumentasjon kan innebære. Hvordan lever barnehagepersonalet opp til sin forpliktelse til å informere om og begrunne sin virksomhet  og invitere til samarbeid, hvis de ikke deler deres tanker og holdninger til tiltak med foreldrene for å gi dem et reelt grunnlag for en stillingtagen? Her er det mange som kommer i klemme. Personalet, foreldre, og sist, men ikke minst barna, det berører allermest. Jeg mener at disse har fortjent at fagkunnskapen kommer til å veie tungere enn politiske føringer.
12.03.09

Foreldre i norske barnehager står også veldig svakt oppe i dette da det ikke er etablert noe foreldreutvalg for barnehagene på nasjonalt nivå. De har ikke blitt tatt med på en demokratisk måte ved å bli presentert for problemstillingene rundt ulike kartleggingsverktøy - de blir bare "informert" og deretter bes det om deres samtykke. Ikke bra, og betenkelig er det også at ikke  Kunnskapsdepartementet og den politiske ledelsen tar ordentlig tak i uryddigheten som har oppstått omkring ulike tolkninger av lovligheten av slike kartleggingsverktøy! Skal barnehageansatte holde seg til rammeplanen eller til sine direkte overordnede i dette? Og hvorfor lytter ikke byråden til pedagogenes faglige motstand? Arrogant!
12.03.09

Det er interessant å ta en kikk på hvem det er som har utarbeidet dette kartleggingsmaterialet: to lærere, en spesialpedagog, to PP-rådgivere og en PPT-leder. Dvs. ingen representanter fra barnehagene... Er ikke det rart? Jeg synes at Kunnskapsdepartementet snart må komme på banen og gi noen føringer på dette med individuell kartlegging av barn i barnehage, og presisere hva man mener med det som står i rammeplanen.
12.03.09

Bare så det er sagt. to av dem som har utarbeidet materialet jobber som lærer men er førskolelærer og har jobbet i barnehage. det har og vært en fokusgruppe på seks førskolelærer som har prøvd de ulike sidene ved materialet underveis i prosessen. Når det er sagt så er jeg enig i at individuell kartlegging ikke nødvendigvis er bra men det avhenger av bruken og hvordan skolen behandler det om man kan snakke om stigmaitisering eller ikke. det er og viktig å påpeke at dette er et materialet som gjelder alle barn og ikke bare de såkaldt "svakeste". det er like viktig for skolen og vite om de som faktisk kan lese som å vite om de som ikke kan skrive navnet sitt. det har blitt påpekt av denne gruppa at det er ikke feil å mangle en ferdighet og det er heller ikke det de er ute etter. de er ute etter å finne ut på hvilket nivå man skal legge opp undervisningen for hvert enkelt barn. Alle barn har rett på tilrettelagt undervisning uavhengig av modnings og ferdighetsnivå. Det er heller ikke snakk om klassesammensetning men om å sette sammen grupper som brukes i nivådelt undervisning to timer i uka. Man kan og få litt informasjon om hvor barna bør plasseres i f. eks klasserommet. Jeg forstår veldig godt skepsisen i forhold til dette materialet, men det er viktig å tenke på at dette er en pilot som nå skal prøves ut i noen bydeler. jeg hører til en av bydelene som skal prøve det ut og min første tanke var at dette kvalitetssikrer jo overgangen til barnehage og skole, dette gjør det lettere for barnehagene og formidle den informasjonen de ønsker skolen skal ha. Foreldrene skal og kunne få gi sine kommentarer i dette heftet på ting de ønsker at skolen skal vite, smått og stort. foreldrene skal og skrive under på at de godkjenner at dette oversendes skolen. Jeg jobber i privat barnehage og opplever at skolene "glemmer" oss og ser på dette som er kjærkomment verktøy.
Jeg er enig at det kan få uheldig utfall for noen barn og jeg er enig i at det kan føre til tidlig stigmatisering og jeg håper at materialet vil blir behandlet og brukt på den måten det er tenkt, nemlig som en rettledning til hvordan legge opp undervisningen slik at alle barn for den tilpassete opplæringen de har krav på.  

13.03.09

Anbefalt
Kjell   30
Appen
RELATERTE ARTIKLER
Solvett i barnehagen
Om fising, fnising og annet fjas
Hoppende glade over å bli tildelt stipend
Danske barn blir ”prikkbelastet” i barnehager
Merkbar endring med luftrenser