Logg inn:

Jallabina, baby!
Barna våre er stolte av den bakgrunnen de har, uansett om familiene kommer fra Bislett, Bagdad eller Mogadishu, uansett om de snakker norsk eller urdu, uansett om de har vært i "hjemlandet" eller ikke. Kommer noen av disse barna til å slutte å være stolte over bakgrunnen sin?
siste artikler (329)
Barna våre er stolte av den bakgrunnen de har, uansett om familiene kommer fra Bislett, Bagdad eller Mogadishu, uansett om de snakker norsk eller urdu, uansett om de har vært i "hjemlandet" eller ikke. Kommer noen av disse barna til å slutte å være stolte over bakgrunnen sin?
Det er skremmende å tenke på hvor ofte jeg har observert enkelte voksnes dårlige holdninger til barns gråt.
Et samfunn som virkelig ønsker at de flerspråklige barna skal klare seg best mulig, skaper rom for at alle barn skal få oppleve å skinne uansett hva slags bakgrunn de kommer fra.
Hvor godt er dagens barnehager rustet til å oppdage og ivareta de mest sårbare barna? Mange forteller høyt og tydelig at de ikke strekker til i arbeidet sitt?
Det sies at statistikk lyver. Når det gjelder påstanden om barnehagers underrapportering til barnevernet er det sant.
«Opprørets muskel er en god muskel», skriver forfatteren Torvald Steen. Han er ikke den eneste som peker på at opprør kan være en sunn og kreativ prosess som kan føre til forbedringer og nye muligheter.
Barnehagene tar i mot mengder med nye barn og foreldre i disse dager. Hvordan har vi forberedt foreldrene på barnehagestarten?
I 2013 fikk vi ny barnehagelærerutdanning med BLU-reformen. Likevel er barnehagelærerutdannere blant de som er minst fornøyd med utdanningen de jobber i, viser NOKUT sin underviserundersøkelse. Hvorfor er det slik?
I 2013 fikk vi ny barnehagelærerutdanning med BLU-reformen. Likevel er barnehagelærerutdannere blant de som er minst fornøyd med utdanningen de jobber i, viser NOKUT sin underviserundersøkelse. Hvorfor er det slik?
Hvorfor kan ikke bemanningen endre seg i takt med samfunnets utvikling? Med ny bemanningsnorm mener vi det er på høy tid vi hever røsten og sier hva “vi på gulvet” trenger!
I jakten på god kvalitet i barnehagen er det personalets kompetanse søkelyset må rettes mot, ikke barnas
En langvarig taushetskultur har de siste årene begynt å slå sprekker. Det vi nå ser er viktige eksempler på at de som snakker blir møtt med mistro og det de forteller om blir bagatellisert.
Fantastiske spørsmål barn kan komme med på vei hjem fra barnehagen
22.09.2017
Barnas hage
Hverdagen i barnehagen har blitt så gjennomorganisert at vi er i ferd med å miste fokuset på barna. Er vi blitt så opptatt av å følge fastlagte rutiner at vi ikke klarer å se hva som skjer?
Et godt eierskap utvikles i samarbeid med ansatte. Et godt eierskap trekker ikke fra, men legger til.
Dette spørsmålet er blitt stilt etter at vi fikk et forslag til ny rammeplan for barnehagen
- For barn, eller voksne?
Alle er enige om at vi ikke trenger mye sukker til hverdags. For mye sukker i kostholdet gir mindre plass til matvarer med vitaminer og næringsstoffer som kroppen trenger.
Noen har sikkert undret seg over at siden min på Barnehageforum heter Johannes åpenbaringer. Det kan kanskje virke som om jeg gir meg selv status som en som har profetiske evner, men det handler om noe helt annet.
- Enda en brikke i statlig styringsiver?
Ulikhet knyttet til hudtone kan være et tabubelagt tema i barnehagen. Kan det hende at vi nettopp opprettholder diskriminering når vi usynliggjøre den synlige forskjellen?
Hvor mye jod trenger et barn og hva er de viktigste kildene?
Barnehagens rom og materialer er gjerne valgt ut ifra personalets egne preferanser og kjennskap til ulike materialer.
Våre kroppslige handlinger synes intuitive og naturlige, derfor kan diskriminerende praksiser fortsette å virke på usynlige måter i barnehagen.
Barnehagebarn er ikke én homogen gruppe. Det er mange måter å være et norsk barn på. Det betyr i praksis at vi må synliggjøre flere erfaringer enn kun dem vi selv finner gjenklang i.
Jeg kommer ikke tilbake akkurat når du vil, jeg kommer tilbake når arbeidsdagen er over.
Hadde jeg visst hvordan jeg kunne bli møtt som minoritet og leder ville jeg valgt en annen utdanning.
05.07.2016
Å være ny
Hver høst kommer det nye mennesker til barnehagen. En kan nesten si at barnehagen starter på nytt.
En hilsen til deg som slutter i barnehagen og begynner på skolen til høsten.
Dette er en appell som Mona-Lisa Angell holdt på Lærernes Hus 7. juni, etter at Stortinget hadde behandlet Lovproposisjon 33 (2015-2016) og Stortingsmelding 19 (2015-2016) Tid for lek og læring.
07.06.2016
Utestemme
I løpet av den siste tiden har profesjonen reist seg i protest mot deler av regjeringens planer for barnehageloven og ny rammeplan.
Vi stiller oss kritisk til hovedinnretningen av stortingsmeldingen, fordi den legger for stor vekt på tiltak vi tolker vil føre barnehagen vekk fra viktige kvaliteter ved den norske og nordiske barnehagemodellen.
Den nye stortingsmeldingen presser barnehagen ytterligere inn i utdanningsfolden, og avslører en holdning om at barnehager skal drives for skolens skyld. Den norske barnehagens helhetlige barnesyn står nå på spill.
Det er grunn til å spørje om ei innsnevring av synet på læring vi gje det vi ønskjer oss. Og har vi rett til å utnytte leik som vi vil for å nå måla?
Det er påfallende hvor lite plass til lek det er i den nye Stortingsmeldingen «Tid for lek og læring. Bedre innhold i barnehagen»
Når inkludering og medvirkning reduseres til et språkteknisk problem hos barnet, synes det minoritetsspråklige tause barnet å stå på vent for å bli noen i barnehagefelleskapet.
I Stortingsmelding nr. 19 (2015-2016) Tid for lek og læring. Bedre innhold i barnehagen skrives det om barns utbytte av å gå i barnehagen.
I den nye Stortingsmelding 19 "Tid for lek og læring – bedre innhold i barnehagen" skriver regjeringen at de ønsker å stille større krav til personalets norskspråklige kompetanse, og at det i arbeidet med ny rammeplan skal vurderes om språk bør være et overordnet tema.
Forfatterne etterlyser rom for lekens egenverdi i Stortingsmelding 19.
I stortingsmelding 19 (2015- 2016) Tid for lek og læring – bedre innhold i barnehagen kommer det frem at regjeringen ønsker å styre barnehagen i en bestemt retning.
Er overgangen mellom barnehagen og skolen et overgangsfelt som viser oss veien videre?
Forslaget om språknorm i stortingsmelding 19 er et forslag om å vurdere norskferdighetene til alle femåringer, uansett morsmål, ut fra samme norm.
Kunnskapsministeren forsikrer at han vil videreføre den norske barnehagetradisjonen, men hvorfor tviler barnehagefolket?
No må du lytte godt for eg har noko svært viktig eg vil fortelja deg. Det handlar om den gode barnehagen, Torbjørn.
Hva er egentlig barns beste?
De fleste observasjonsverktøy leter etter noe i barnet i stedet for noe i barnets møte med omgivelsene.
Vi ønsker økt fokus på viktigheten av barnehagefaglig kunnskap og kompetanse. Vår fagdisiplin bør bli mer aktive i offentlige utdanningsdebatter.
08.01.2016
Gi oss svaret!
«Når gir du oss svarene på det vi kan bli spurt om til eksamen?»
Hvordan blir det når en tenker hjernens utvikling uten å tenke hjernen som en del av kroppen?
Korleis kan ei forsvare barna sin fridom for utfalding i leik og tilbod av omsorg og nærleik når ein ikkje har tid å sjå det einskilde barnet?
Hva er det barnehagelærere kan? Hvordan skiller dette seg fra hva en god forelder kan? Og hva en dyktig assistent kan? Og hvordan likner det?
Vi bruker mindre tid sammen med barna nå enn det jeg gjorde tidligere.
TI er politisk og administrativt forankret, og retter seg mot barnehagene og andre instanser rundt barnet.
Noen tips til hvordan du kan utforme bedre beskjeder til foreldrene.
Du har kanskje tenkt tanken at du liker et barn bedre enn et annet
I dag er det flere ettåringer i den norske barnehagen enn det noen gang har vært. Hvilke konsekvenser får dette for barnehagen og de som jobber der?
Tidlig innsats er et begrep som har fått stor plass i barnehage og skole den senere tiden. Hva er tidlig innsats og har vi kunnskap og redskaper nok til å få dette til i barnehagen?
Lek og læring brukes om hverandre som om de var to sider av samme sak. Det er de ikke. Læring er alltid til stede i leken, men leken er slett ikke alltid til stede i læringen, slik noen vil ha det til. Spørsmålet er hva vi verdsetter mest.
..............apropos 8. mars
Ja, slik lyder det velkjente ordtaket. Vi vil at det skal være slik, men er det alltid bare solskinn og velstand når barneflokken skal på tur?
Det har vært en sterk nedgang i antall åpne barnehager de siste årene
Ordene vi bruker former vår opplevelse og vår oppfatning av virkeligheten.
Med 20 års fartstid som styrer i åpen barnehage, er det for meg ingen tvil om at åpen barnehage i løpet av disse årene har vært i endring.
– viktige for både store og små
Små barn kan ekskludere andre fra aktiviteter og lek, og de har en forståelse av at disse handlingene kan såre andre
De åpne barnehagene er ikke bare møtearena for små og store
Norge trenger flere utgaver av menneskeslekten for å skape et mangfold og et levende samfunn.
Du har ikke noe valg! Du og dine kolleger må utvikle god samhandling med alle barn.
Å frata barnehagelærerne metodefriheten framstår i beste fall som en feilslutning – i verste fall som et tilslørt maktgrep for å sette en stopper for en brysom debatt som reiser kritikk mot målstyringsideologien.
I tillegg til tålmodighet må du by på deg selv i jakten på å se det annerledes barnets muligheter.
Barn må forskjellsbehandles - likhet er fryktelig urettferdig
Er det en sak du brenner for og du kunne tenke deg å dele med andre?
Med hørespill, fortellinger, nyinnspilt musikk og noen av Alf Prøysens originale innspillinger.
Det tradisjonelle synet på læring kveler barnas læringslyst.
ABC opplæring for politikere og andre personer som tar beslutninger innenfor områder de absolutt burde vite hva de tar beslutninger på
Vi trenger ikke læringsmål og PISA-tanker i barnehagen
Jeg har aldri før følt meg så verdifull som jeg gjør nå etter fire uker som pedagogisk leder på en småbarnsavdeling.
Husker du hvorfor du ble leder. Var det et valg eller ble det bare sånn?
Bokanmeldelse: Kritisk og begeistret. Barnehagelærerens fagpolitiske historie.
Det kom ingen ut i garderoben og hjalp oss
Det er i hovudsaklig er gruppestørrelsen som har noko å seie for kontaktskapinga mellom vaksen og barn.
Den nye ettåringen skal møtes av kjente voksne hver morgen. Hun skal være sammen med en av ”sine” voksne hele dagen, også i de voksnes pause.
Jeg har innkalt foreldrene til Anders til den nødvendige samtalen, og jeg gruer meg!
Skap gode barnehager for ettåringer, i stedet for å kritisere tidlig barnehagestart!
… og Marianne på fem er kapitalist
Hva innebærer foreldremedvirkning for barnehager og foreldre når uenigheten om innholdet er stor?
Fra teori til synlig praksis
Vår profesjon har høy kompetanse på å forstå barns uttrykk og utvikling, og å ta deres følelsesuttrykk på alvor.
Å kjøpe bildekort som viser enkeltgjenstander, i den tro at barna utvikler gode begreper, er fåfengt.
Språkstimulering i tidlig alder gir bedre forutsetninger for læring senere i livet.
Sier vi til voksne at de må sitte stille ved bordet til alle er ferdig med maten?
Per får skylden for gråt og konflikter i barnegruppen, selv når han ikke er i barnehagen.
Læring er ikke noe barn plutselig blir mottakelige for når de begynner på skolen.
- når barnets alder blir førende
Flere mener at dette er feil fokus fra barnehagens side
Vi må tørre å slippe leken til - hver dag
Leken blir i for stor grad sett på som en uproduktiv aktivitet uten verdi
Barnehagen blir ikke bedre før flere av de som jobber der har utdanning som gir grunnleggende kunnskap om barn.
Stadig flere barnehager kaster seg på den nye mediebølgen
Ingen sammenheng mellom tidlig skolestartalder og gode resultater på Pisa-rankingen
Vennskap, mobbing og bursdagsfeiringer.
Svenske barnehagelærere gjør opprør
- Et sted mellom masseproduksjon, magi og estetikk?
Jeg ønsker å gjenreise tanken om at vi trenger en antirasistisk pedagogikk i barnehage og skole
Vi har ein kraftege muskel plassert midt i munnen som vi brukar heile dagen igjennom
Inspirert av Reggio Emilia
Forskning viser at 10% av barn som går i barnehage ikke trives
Bloggen "Nye cherrox" med sitt første innlegg
Advarer mot å bygge mega-barnehage med små og dårlige utearealer
En bevisst bruk av farger kan gi et mer oversiktlig miljø
Når barn blir overlevert som på et samlebånd, kan en begynne å lure på hva kvalitet i barnehagen er for noe.
– barnehagelæreres fortellinger kan gjøre en forskjell!
- komplekse utfordringer
Vår ansvarlige redaktør skal ut i foreldrepermisjon, og i den forbindelse søker vi en redaktør for Barnehagefolk og Verktøykassa
Har nettbrettet sin naturlige plass i barnehagen, eller bør det overlates til foreldrene å introdusere dette for barna?
Tradisjonelle småbarnsavdelinger synes å være best for de yngste barna
Masseproduksjon av halvfabrikater til jul og andre høytider har ingen ting med kreativitet å gjøre
Ny forskning viser at en god natts søvn kan være avgjørende for barns utvikling.
Har du hatt lyst til å skrive, men ikke kommet i gang?
Pedagogisk bokklubb kan nå presentere total oversikt over alle nye utgivelser på barnehagefeltet.
Tone Digranes skriver om barnehagen slik hun gjerne ser den for seg i 2016
Jeg er vel utrustet med tanke på utdanning. Men betyr det at må jeg innføre hierarkiske forskjeller i fordelingen av arbeidsoppgaver i barnehagen?
I denne artikkelserien byr Morten Solheim på sine erfaringer med ulike skriftlige formater.
Jeg er ikke i tvil om at barnegruppens størrelse, og antallet barn per voksen er helt avgjørende for kvaliteten.
Vi har de siste årene klart å stappe stadig flere ettåringer inn i barnehagene, men altfor få kompetente ansatte har steppet inn.
Barnehagene er en viktig samfunnsinstitusjon som blir fremstilt som på randen av sammenbrudd
Jeg savner å kunne være tilstede for barna, og ikke bare tenke på hvordan vi skal dekke opp for at vi er for få på jobb
Vi har all kunnskapen, vi har alle pengene, men kommer fortsatt ikke de mest sårbare barna til unnsetning.
I dagens omorganiserte og effektiviserte barnehage er fang i ferd med å bli en mangelvare. Og tilbudet om et fang er helt nødvendig for de yngste barna.
Med mindre du har en god grunn til å beholde- kast!
Forfatteren ber Kunnskapsministeren besinne seg etter den tragiske hendelsen på Sandy Hook skole i USA
Vi har for lite kunnskap om de yngste barna i barnehagen
Fremtidens barnehage må skape en kultur for felles refleksjon.
Ta tak i oppgavene som ligger og venter og lage en to-do liste som fungerer
Til stede eller tilgjengelig eller helst begge deler.
Det finnes nesten ikke noe verre enn å være på møter som ikke fører noen vei
Hvem bestemmer hva det er lov å gråte for, og hva gjør det med et barn som får beskjed om at det må slutte å gråte?
Ros gitt på riktig måte kan gi større arbeidsglede og mindre sykefravær
At det innimellom er for høyt lydnivå i barnehagen er en kjent problemstilling, men at det har resultert i ødelagt trommehinne hører vel til sjeldenhetene?
Rapporten ”Tidstyver i barnehagen” (Nicolaisen, Arup Seip og Jordfald, 2012) antyder at den flate strukturen i barnehagen står til hinder for kvalitetsutviklingen.
Om vi først og fremst kategoriserer barna og legger merke til avvik, sier vi da i samme stund opp vårt etiske ansvar for dem?
Språkkartlegging av alle barn stemmer ikke overens med rammeplanens angitte rammer for dokumentasjon og evaluering.
Evnen til å arbeide lekende og tenke kreativt er egenskaper som vil bli etterspurt i framtidens arbeidsliv
Det sies at statistikk lyver. Når det gjelder barnehagers underrapportering til barnevernet er det sant.
Har du opplevd flow, så vet du hva det er. En god tilstand som får deg til føle at du behersker det du driver med
Å titulere ufaglærte som pedagoger bidrar ikke til å økt status
Barn spør om mye mellom himmel og ord. Skal man egentlig gi dem fasitsvar? Hvordan kan vi gi svar som virker utviklende for barnet?
"Næimen, er det en løve her?» spør jeg, men får bare knurring til svar."
Bruker vi tiden vår på å lete etter feil og mangler hos barna; med kartleggingssystemer og språkutviklingsskjemaer?
Det nytter ikke å innføre IKT som et satsningsområde i rammeplanen uten tilstrekkelig finansiering til å sette dette ut i praksis.
Nå lønner det seg enda mer å være medlem i Barnehageforum.
Mange barn opplever mobbing i barnehagen daglig, eller flere ganger i uken
Med denne brosjyren om mobbing i barnehagen bommer FUB fullstendig med begrepsbruken mener artikkelforfatteren
Med et tastetrykk eller to kan også du delta i vår fotokonkurranse.
En fortelling om hvordan meninger forhandles gjennom å gripe med hendene og begripe med hele kroppen
Barnehagetradisjonen og de internasjonale utdanningstrendene bygger på motstridende ideologier om hva et godt liv er.
I mange kommuner merker barnehagene nå at de økonomiske rammene blir strammere.
Nei til Oslobarnehagens delprosjekt «Norskferdigheter»
I denne artikkelen diskuterer forfatteren temaet kartlegging i barnehagen.
I denne artikkelen skriver forfatteren om makt i forhold til kunnskapsdepartementet og barnehagefeltet.
I denne artikkelen diskuterer forfatteren hvordan barnehagenes tradisjoner og markeringer blir påvirket av endringen i formålsparagrafen for barnehager.
10.02.2012
Tidligvakt
Morten drømmer om sekstimersdag og kortere dager for barna i barnehagen
Velg et kamera med en god linse og minst mulig forsinkelse
Det virker som om leken er under press i barnehager - for ikke å snakke om i skoler
27.01.2012
Elskede Milla!
Jeg vil så gjerne sende et brev til deg. Nå gjør jeg det, men på en annerledes måte.
I Øie utvalgets forslag til ny barnehagelov ligger det endringer som kan få enorm betydning for kvaliteten på barnehagens innhold
Arbeid med drama kan danne broer mellom barn og voksne og barn imellom
Arild Olsen i PBL og Kunnskapsminister Kristin Halvorsen debatterer om den nye veilederen til pedagognormen
I Barnehagefolk 3/2011 kunne vi lese Tone Digranes’ modige brev til politikerne hvor hun beskrev en tøff barnehagehverdag for både barn og ansatte
I flere kommuner merkes det nå at de økonomiske rammene blir strammere. Dermed blir det vanskeligere for førskolelærere å realisere sine pedagogiske visjoner
At barn inspireres og lærer, først og fremst av hverandre, er denne historien et godt eksempel på
Hvordan kan en enkelt avtale og en liten sms gjøre noen forskjell?
I denne kronikken ser Marianne Werner på fagbegrepenes mange betydninger.
Hvordan kan du som ansatt i barnehagen gi barna flere muligheter i vennskapet?
I august kom regjeringen med en ny veileder for å «tydeliggjøre kravene til pedagogisk bemanning i barnehagene».
Vi må tørre å spørre hvor skillet går mellom å være begeistret over andres arbeid og å gå i takt.
Mamma, dinosaurene har drukket opp vannet sitt alt!
Overraskende mange barn sier at de ikke har det så bra i barnehagen
I en artikkel i Dagbladet 21.10.2011 stiller Jesper Juul spørsmål om dagens barnehager er gode nok for barna?
Har du lyst til å skrive tekster som engasjerer og skaper debatt?
Barns søvn, eller mangell på søvn kan få store konsekvenser for barns konsentrasjonsevne
Rammplanutvalget går inn for å endre vår yrkestittel til Barnehagelærer og utdanningen til Barnehagelærerutdanningen
Mange har skrevet mye etter de grufulle hendelsene fredag 22. juli. Jeg tror det er viktig.
I denne kronikken diskuterer Marianne Werner stempling og karakterisering av barn.
Kjernen i forskerens konklusjon er at dette i stor grad handler om å bygge en god relasjon til eleven, ikke minst gutter som sliter
En kvalitativt god barnehage er ikke en barnehage hvor man presser inn flest mulig barn for å bli kvitt økonomisk underskudd eller barnehagekøer
Ny forskning viser at en god natts søvn kan være avgjørende for barns utvikling.
Mangelen på kompetansedeling mellom yrkesgruppene i barnehagen gjør at et stort potensial for kvalitetsheving står uutnyttet
Vi må skjerpe oss, folkens! Ikke bare barnehage-folket men voksne generelt. Slutte med nedsettende karakteristikker av barn.
Min erfaring er at flere og flere slutter i basebarnehager når de innser hvordan hverdagen er organisert i disse barnehagene
Flat struktur, likhetsidealer og ønsker om konsensus bidrar til å usynliggjøre at førskolelærerne er barnehagens fagpersoner
Monica Seland svarer på kritikk fra Becher og Evenstad i Barnehagefolk nr. 4/2010
Denne historien viser hvordan du kan fange barns initiativ på en kreativ måte
En hverdagshistorie om å gi enkeltbarn den tiden de trenger
Barnehageforum er på jakt etter gode historier fra hverdagen i barnehagen
Det er alltid en viss avstand mellom det vi mener og det vi gjør og sier i samvær med barn
I Norge får de aller fleste barn under opplæringspliktig alder et pedagogisk tilbud i barnehagen.
I denne kommentaren ønsker vi å presentere forslag i Brennautvalgets rapport.
Brennautvalget leverte nylig sin innstilling til Kunnskapsdepartementet i form av en NOU.
Utdanningsforbundet mener at sektoren er underfinansiert, og at et kvalitetsløft koster mer penger enn det myndighetene bevilger per i dag.
- Én konsekvens av barnehageutbyggingen ser vi i førskolelærerutdanningen. Noen skal jo jobbe i alle disse barnehagene!
Kommentar til artikler i Barnehagefolk nr. 3/ 2010
Fører baseorganisering til økt fleksibilitet? Og er økte valgmuligheter kun et gode?
Dette innlegget dreier seg om avdelingsfrie barnehager er bra for de minste barna, eller om man i stedet burde gå tilbake til avdelingsløsning for denne aldersgruppa.
Det finnes ingen forskning om virkninger av så store barnehager, fordi vi ikke har hatt slike store institusjoner siden barneasylene
Vi får et stort fagmiljø med muligheter for faglig utvikling som kan utgjøre en drivkraft i bydelen og kommunen på barnehagefeltet
Som pedagogisk leder kjenner jeg på kroppen hvor utilfredsstillende det er å ikke ha tid til å gjøre en god nok jobb
Nok voksne med riktig kompetanse er det som kreves for at et kvalitativt godt barnehagetilbud skal kunne realiseres.
Debatten om hvorvidt barnehagen er farlig for de yngste er et villspor, hevder kronikkforfatterne.
De yngste barna trenger trygge rammer og ro, ikke flotte svømmebasseng og gymsaler, mener pedagogisk leder Henriette Oliversen
23.06.2010
Å være ny
Hver høst kommer det nye mennesker til barnehagen. En kan nesten si at barnehagen starter på nytt.
Det er feil at alle barn skal språkkartlegges, det foreslås at det gis et tilbud til alle barn som går i barnehagen sier artikkelforfatterne
Debatten om språkkartlegging fortsetter. Artikkelforfatterne ser farene ved å språkkartlegge alle barn i barnehagen
I dette innlegget svarer Bente Ulla på kritikken fra Margareth Sandvik om språkkartlegging i barnehagen
Margaret Sandvik stiller i dette innlegget noen spørsmål til kritikerne av språkkartlegging i barnehagen
Vi lever i et mangfoldig samfunn. Denne mangfoldigheten bør også gjenspeiles i barnehagens arbeid.
Hvordan forholder vi oss til problematikken som oppstår knyttet til det stadig økende antall ett- og toåringer i barnehagen?
Å være ny er noe vi alle opplever i mange forskjellige situasjoner. Hvordan oppleves det i barnehagen?
Eksisterer rasisme i barnehagen? Og er dette noe som diskuteres?
Innholdet i barnehagene er på den politiske dagsorden, og det er både positivt og gledelig. Flere enn personalet og foreldrene har meninger, og særlig diskuteres barnehagen som læringsarena.
Fjelltur, skitur, Appelsin, kvikk lunsj, krim, påskelabyrinten og mange andre ting er for mange av oss synonymt med Påske
Jeg har en historie å dele. Historien er ikke bare min - den er manges, og med den økende kartleggingstendensen i samfunnet kan dette også fort bli historien til våre barn.
Alt for få bekymringer blir meldt til barnevernet av barnehager og skoler
Denne teksten er ment som et innpill til debatt om voksnes holdninger til temaet små barns seksualitet.
Aktiviteter som er knyttet til matlaging er alltid populært blant barn
Vi kommer ofte i situasjoner der vi provoseres av eller er bekymret for barns atferd
Unni Bleken mener en endret yrkestittel må vedtas av Utdanningsforbundet
Solveig Østrem kommenterer den pågående debatten om førskolelæreres yrkestittel
Valg av yrkestittel har sammenheng med hva slags institusjon barnehagen skal være, mener kronikkforfatteren.
Spekulasjonen om hvem som skal fylle de ulike ministerpostene er igang. Kunnskapsdepartementet er intet unntak.
Etter Barnehageforums undersøkelse om hva vår fremtidige yrkestittel bør være, har flere skrevet seg inn i diskusjonen.
I denne kronikken utfordrer Kenneth Pettersen til diskusjon om stillingen Pedagogisk Leder 2.
Med bakgrunn i Stortingsmelding 41, har det oppstått en omfattende debatt om språkkartlegging i barnehagen
Kunnskapsdepartementet tar til orde for å endre yrkestittelen vår til Barnehagelærer.
Høgskolelektor Magne Lindholm gir i denne artikkelen en grundig innføring i å skrive kronikker.
Noen tanker fra en som til daglig arbeider med de minste barna i barnehagen
Barnehageforum etablerte i år et barnehagestipend for å fokusere på barns medvirkning. Prisen er kr 50.000,- fordelt på to barnehager, og her er vinnerne.
Kenneth Pettersen følger op debatten rundt SImen Tveitereids bok "Hva skal vi med barn?"
For alle dere som direkte bidrar til at landets barnehager er et godt sted å tilbringe sin barndom, og for foreldre å overlate sine barn, er de siste ukers medie-oppslag om ”populære barnehager” vel fortjent.
ABf-modellen gir ringvirkninger som er i ferd med å spre seg på hele barnehageområdet.
Unni Bleken etterlyser mer konkrete opplysninger og studiets organisering og praktiske gjennomføring
”Skulle ønske jeg visste om det er greit å være igjen litt når jeg følger sønnen min i barnehagen!
Barnevernet som hjelpeinstans er helt glemt i boken "Hvem kan hjelpe Jesper?"
Arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning (ABf) har blitt utsatt for en kunnskapsløs og tendensiøs kritikk mener artikkelforfatter
31.10.2008
En samtale
En samtale med Lars 5.7 år om å lage seg selv og aldringstegn
Det har i høst pågått en debatt om hvorvidt barnehage er bra for små barn. Hvor saklig har denne debatten vært?
Å lese fagbøker er en selvfølge for en som ønsker å holde seg faglig oppdatert, lære mer og få nye impulser
Har du hørt om fotballklubbene Real Madrid og Barcelona? De er veldig gode, nesten like gode som Manchester United.
27.08.2008
Fugl i skapet
Det piper i skapet, sa Kari. – Hva mener du? – Det piper i kjøkkenskapet, det en fugl der. - Hallo, fugler er ikke i kjøkkenskap, sa jeg og åpnet skapet.
Rosaruss har ingen forankring i barndommens egenart og leketradisjoner.
13-åringen synes hun er for fet. Bør foreldrene bekymre seg?
Det siste nummeret av Barnehagefolk har satt kvalitet på dagsorden. Les hva redaktøren sier om temaet
Vi feirer Svenska Flaggans dag 6. juni ved å presentere artikler fra svensk barnehageliv.
Kari Pape har endelig innsett at vi må være kreative ift barnehagekrisen. Hun lanserer nå engelsksprålige papegøyer til barnehagebussene.
Kan barn ta skade av at moren er borte fra det før det er blitt ni måneder gammelt?
Hvor lenge skal barna sove sammen med foreldrene? Jesper Juul svarer på spørsmål fra foreldre.
Jesper Juul skriver om barns medvirkning i en pedagogisk tvangsanstalt.
Denne artikkelen er ikke direkte relatert til barnehagen, men handler om når de sterkeste bånd i livet brytes.
Jesper Juul har mottatt mange brev angående samværsordning ved skilsmisse. Dette er fra en som har vært i situasjonen som barn.
Hva er egentlig barnas beste etter samlivsbrudd?
Les Inger Raahauges kommentar til de to frustrerte foreldrene som slett ikke var fornøyd med sin barnehage.
Hvor bra har barna det egentlig i barnehagen? Jesper Juul har mottatt dette spørsmålet fra to frusterte foreldre.
Verdianalyse er blitt et redskap for å beregne hva det koster å oppdra og utdanne barn
Det er mange ulike forventninger knyttet til selve julaften i familien. Hva med å snakke om dette på forhånd?
17.12.2007
Dønn ærlig
Barn er nådeløst ærlige noen ganger. Hvordan forholder vi voksne oss til dette? Tåler barn slik ærlighet? Jesper Juul svarer.
Jesper skriver om julefeiring i ulike familiesammensetninger. Denne artikkelen egner seg bra for publisering på barnehagens hjemmeside.
Jesper Juul skriver om hvordan kjærlighetsforholdet mellom foreldrene danner grunnlaget for livet i familien.
Det å flytte kan ofte være en tøff påkjenning for små barn. Hvordan hjelper du barnet med å akseptere den nye tilværelsen?
Jesper Juul har klare meninger om bruken av timeout i barnehagen og hjemmene.
Hvordan får man barnet til å gå på do? Jesper Juul mener at det å tisse på seg ofte er et symptom på noe annet.
02.10.2007
Lek og læring
Slik dagens skole utvikler seg, er det viktigere enn noen gang å være seg bevisst undervisningsmetoder som legger til rette for lekende læring.
Det er mange barn som ikke har det bra. Altfor mange. Vi trenger et samlende begrep sammen kan arbeide for å bedre livet for de barna som har det verst.
Hva gjør du når barnet sårt savner en far som aldri er der?
29.08.2007
Får ikke sove
Et foreldrepar har problemer med å legge sitt barn, og Jesper Juul har som vanlig et overraskende svar. Han sier: Oppriktig interesse kan få et barn til å lette sitt hjerte.
Hvorfor er det vanskelig å få til et godt samarbeid mellom barnehage og barnevern? Og hvordan kan vi få det til?
Jesper Juul fullefører sin "trilogi" om barn og stress og råder: Vær varsom når barns stress og traumer skal behandles.
August er en spennende tid i barnehagen med nye barn og foreldre. Tone Rebbestad reflketerer rundt hvordan barnehagen håndterer denne perioden.
I denne artikkelen gir Kari Pape noen råd og tips til hva en bør tenke gjennom før en skal ta i mot nye familier i barnehagen
02.08.2007
Stress smitter
Jesper Juul skriver om stress i A-magasinet. Dette er del to av tre. Barn blir bare stresset hvis hele familien er det.
Når Sandra (10) har vondt i magen, er det fordi hun er stresset. I tre artikler skriver Jesper Juul om dette fenomenet.
Det er ikke alltid lett å få sin status familien endret. Jesper Juul besvarer frusterte foreldre om nye søsken og nye familiemedlemmer.
Barnepsykolog Magne Raundalen tillater seg i denne artikkelen å drømme høyt sammen med oss
Når er det barn opplever å ha ferie? Er ferie reiser og opplevelser, eller er det noe annet
Sommer i barnehagen kan fortone seg helt annerledes enn daglige rutiner ellers i året
Sommer i barnehagen - oppbevaring eller pedagogisk tilbud? Er tilgjengelighet hele sommeren gjennom til barnets beste? Kari Pape ser på kvalitetsbegrepet og er som vanlig på barnas side.
"Er barnet mitt rasist? Og hva gjør jeg da?". Jesper Juul svarer en rådvill mor.
Digital fotografering brer om seg i barnehagen. Her får du gode tips fra en som kjenner både fotografering og barnehagen.
Har dagens foreldre tippet helt over når det gjelder å sette sine barn i sentrum? Jesper Juul slipper denne gangen til en av sine lesere, "Stresset supermamma".
Følg debatten rundt boka "Førskolelæreren" her. Noen har reagert på både valg av forfattere og innhold. Torgeir Alvestad kaller det matriarkatet.
Følg debatten om boka "Førskolelæreren" og synet på menn i barnehagen her.
Følg debatten om boka "Førskolelæreren" og synet på menn i barnehagen her. Kjell Simonsen er ikke enig i Asklands kritikk av boka.
Barnehageforum og Pedagogisk Forum har sammen startet Barnehagebutikken for å etablere en faglig plattform for valg av produkter til barnehagen.
Følg debatten om boka "Førskolelæreren" og synet på menn i barnehagen her.
Følg debatten om boka "Førskolelæreren" og synet på menn i barnehagen her.
Følg debatten om boka "Førskolelæreren" og synet på menn i barnehagen her.
Følg debatten om boka "Førskolelæreren" og synet på menn i barnehagen her.
Følg debatten om boka "Førskolelæreren" og synet på menn i barnehagen her.
Følg debatten om boka "Førskolelæreren" og synet på menn i barnehagen her.
07.03.2007
Alt for barna?
Jesper Juul svarer på leserbrev om livet i familien. Denne uken handler det om hvor langt man bør strekke seg etter et vondt brudd.
Jesper Juul veileder foreldre i konflikthåndtering: Konflikter bør mor og far ta på tomannshånd.
Følg debatten om boka "Førskolelæreren" og synet på menn i barnehagen her. Innlegg av Pia Friis.
Spesialpedagog Tone Rebbestad plukker opp tråden fra en artikkel i Dagbladet om kvalitet i barnehagen. Del din mening med andre i diskusjonsforum.
Etter lang kamp nekter fireåringen fortsatte å slutte med bleier. Da er det åpenbart at foreldrenes strategi ikke virker.
Jesper Juul er ikke særlig glad i skammekroken. Han mener at foreldre kan påføre barnet invalidiserende skyldfølelse og skam.
Jesper Juul driver veiledning i A-magasinet og er fortsatt opptatt av ros: Hun er best i det meste – og får all den rosen hun fortjener. Det er hennes problem.
21.12.2006
Jesper om jul
Noen få spilleregler gjør julaften utholdelig for de voksne. Jesper Juul presenterer noen innspill for en mer harmonisk gaveåpning.
Hvor lenge bør mamma eller pappa være hjemme med barnet? Jesper Juul kaller barnehager pedagogiske tvangsanstalter og krever debatt.
Jesper Juul skrev om ros og lav selvfølgelse i A-magasinet, og mange lesere føler seg truffet.
Jesper Juul har skrevet mye om timeout og andre pedagogiske eksperimenter. Trond Kristoffersen kommenterer en av hans artikler.
Barnehageforum har vært i Kobenhavn, blant annet for å se på fenomenet idrettsbarnehager. Vi ble sånn passe imponert.
Dette er et subjektivt sammendrag av boken "Livet i familien" samt et referat fra kurs med Jesper Juul.
Morten Halvorsen, foredragsholder, førskolelærer og forfatter deler sine meninger om den etter hvert velkjente tidsklemma.
Torgeir Alvestad uttalte til VG at norske barnehager ikke passer for barn. Vi kontaktet Alvestad for en utdypning.
Jesper Juul svarer en fortvilet mor og mener barnehagens metode for å unngå våte bukser er høyst diskutabel.
Et handlesenter er kanskje foreldrenes største utfordring. Les Jesper Juul sine betraktninger fra kaffestolen på et kjøpesenter.
En fortvilet mor spør Jesper Juul: Er han et dårlig eksempel, eller en lekende far? Svaret er ikke opplagt.
Hvor går grensen for barns aggressive lek? Skal vi forby skyteleker eller er dette en sunn måte for barn å forholde seg til aggressivitet på?
Dagens barn er kontrollert av voksne nesten hele døgnet. Først og fremst av kvinner – som i liten grad aksepterer naturlig aggresjon.
Stemmen er et viktig redskap når du arbeider i barnehagen. Her er noen tips til hvordan du kan ta bedre vare på den.
Rettferdighet blir målt i verdier på gaver i denne familien. Hva kan gjøres for å endre på dette?
Simonsen mener for mange av oss konstant er tilkoblet en autopilot. Vi handler som vi gjør av gammel vane. Er dette fordi vi ved tidligere gjentagelser av samme handling har følt mestring i situasjonen?
Det snakkes mye om å "ta barneperspektivet". Les Morten Halvorsens perspektiv på dette.
Kjell Simonsen misliker ferdigmattrenden og slår et slag for det nybakte brødet.
Kjell Simonsen har kastet seg over en formidabel oppgave, å beskrive verdens beste førskolelærer. Han inviterer også deg til å dele dine meninger.
«Jeg har blitt god til å leve det livet vi har.
I denne kronikken ser Marianne Werner på tema holdninger sett i lys av hendelsene 22.07.2011
siste spørsmål og svar
asd
asd
Les svaret fra Rune Holmedal
Fremmedspråklige barn og prioritet ved opptak

Hei

Skal fremmedspråklige barn ha prioritet ved opptak? Finner ikke noe om dette i Lov om barnehager.

Les svaret fra Tone Rebbestad