Logg inn:
Overganger
Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn. Personalet skal sørge for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med barna og personalet når de bytter barnegruppe. Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning.
Eksempel på kommunale planer for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole
Involver barna i planene for hvordan dere skal få til en god overgang mellom barnehage og skole
Det er ikke alltid like greit å være tre år og møte barnehagen for første gang. Det er mye nytt og mye man er usikker på.
Hvordan bli barnehagens innhold presentert for barnet i tilvenningsperioden?
I Lyefjell barnehage har dei jobba innovativt med å gjere foreldra meir trygge ved overgangen frå heim til barnehage.