Logg inn:
Hjem – barnehage
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, jf. barnehageloven § 1. Betegnelsene «hjemmet» og «foreldrene» omfatter også andre foresatte. Barnehagen skal ivareta foreldrenes rett til medvirkning og arbeide i nært samarbeid og forståelse med foreldrene, jf. barnehageloven § 1 og § 4. Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål. Foreldrene og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling.
Stella Nova er en svensk barnehage som møter familien på hjemmebane
Flere eksperter mener dagens foreldre møter forventninger om en stadig mer aktiv foreldrerolle. De er mer engasjert i barnas små og store gjøremål.
Hvordan kan dialogen mellom foreldre og ansatte virke forebyggende mot mobbing i barnehagen?
Barnehager gjennomfører brukerundersøkelser for å måle kvaliteten i barnehagen, men de gir ikke noe godt svar.
Når en ny gruppe barn begynner i barnehagen er det spennende å få et bilde av hvor de kommer fra -deres røtter
Bør det innføres mobiltelefonforbud når barn hentes og bringes til barnehagen?
Hva mener vi egentlig er det viktigste når det gjelder samarbeidet mellom barnehagen og hjemmet?
Hva gjør du når foreldre stiller spørsmål ved ting du gjør?
Hva innebærer foreldremedvirkning for barnehager og foreldre når uenigheten om innholdet er stor?
Mitt første bekjentskap med tema foreldremøter var på den kommunale Barnevernskolen i Oslo i 1968
En fortelling fra en far som har fått innsikt i hvordan det kan være å arbeide i barnehagen
Noen ganger handler foreldresamarbeid om å være et medmenneske og bidra på måter som strengt tatt ikke kan sies å være en del av barnehagens oppdrag.
Kan foreldreaktiv tilvenning gi barn en nær og trygg relasjon til tilknytningspersonen, og dermed bedre barnehagestart?
Har du prøvd å skape interessante og trivelige foreldremøter med en avslappet atmosfære?
I denne artikkelen har jeg valgt å se på noen sentrale utfordringer knyttet til samarbeidet mellom barnehagen og barnas hjem
Mange barnehageansatte bærer på en bekymring for et barn, men utsetter de vanskelige samtalene med barnet og foreldrene. Hvorfor? Og hva kan vi gjøre med det?
Foreldremøtet er en enestående sjanse for ledelsen og de ansatte til å presentere barnehagen på en faglig og vennlig måte
Hva gjør du når en av foreldrene møter opp i barnehagen og er full?
I Bjergsted barnehage vil alle nye barn få komme på besøk én time hver uke i månedene før de skal begynne.
”Skulle ønske jeg visste om det er greit å være igjen litt når jeg følger sønnen min i barnehagen!
Et ressurshefte for foreldre og personalet om samarbeid
Foreldrene er positive til forsøket med flere dager tilvenning i fire Lørenskog-barnehager.
Barnehagene tar i mot mengder med nye barn og foreldre i disse dager. Hvordan har vi forberedt foreldrene på barnehagestarten?
Foreldreutvalget for barnehager (FUB) har laget et prinsippnotat som vi har fått lov til å gjengi.
Det aller, aller viktigste når det gjelder små barns tilvenning i barnehagen, er at de opplever trygghet. Det krever god tid, både fra foreldrenes og barnehagens side, mener professor May Britt Drugli.
"Du må si til mamma at det ikke er lov til å ha med Pizza i matboksen"
Vær bevisst på den makten som ligger i språket når du skal ha samtaler med foreldrene.