Logg inn:
Barns medvirkning
Barnehagen skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning på måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og behov. Også de yngste barna og barn som kommuniserer på andre måter enn gjennom tale, har rett til å gi uttrykk for sine synspunkter på egne vilkår. Barnehagen må observere og følge opp alle barns ulike uttrykk og behov. Barna skal ikke overlates et ansvar de ikke er rustet til å ta.
Hva er barnehagekvalitet? Det er mange tilnærminger å velge mellom dersom vi vil prøve å besvare dette spørsmålet
Å gi barn medvirkning i barnehagen er ikke det samme som å la barna velge fritt og la dem gjøre som de vil.
Hvordan arbeider dere med medvirkning når barn har forskjellig språk og kulturbakgrunn?
Maurtua barnehage - om hvordan barns rett til medvirkning påvirker arbeidet i barnehagen
Jeg tror det er lett å undervurdere hvor omfattende det er å ta barnas medvirkning på alvor, og jeg synes at diskusjonene er vanskelig å føre. Hva gjør barns medvirkning med meg som voksen?
Denne artikkelserien gir deg et godt verktøy for å kunne arbeide med menneskerettigheter i barnehagen
Dette er en praktisk øvelse til arbeidet med menneskerettigheter i barnehagen
Dette er en praktisk øvelse til arbeidet med menneskerettigheter i barnehagen
På skolen bruker læreren 2/3 av taletiden i klasserommet. Av den resterende tiden får gutter 2/3 og jentene 1/3
«Personalets holdninger, etiske bevissthet og evne til selvinnsikt vil være avgjørende for i hvilken grad man lar barna medvirke».
Når får unger egne meninger? Hvilken kompetanse kreves av voksne lyttere?
Om forholdet mellom barns medvirkning, voksenrollen og kvalitetsdebatten.
En beskrivelse av et prosjekt som ble styrt av barnas initiativ
Dersom vi skal ta barns medvirkning på alvor, må det være en god balanse mellom vokseninitierte og barneinitierte aktiviteter i barnehagens innhold, mener Monica Seland.