Logg inn:
Arbeidsmåter
Arbeidsmåtene skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og danning og gi barn mulighet for medvirkning. Personalet skal ta i bruk varierte arbeidsmåter, og de skal tilpasses til enkeltbarn, barnegruppen og lokalmiljøet. Valg av arbeidsmåter gir muligheter for å gjøre barnehagens innhold spennende og variert. Arbeidsmåtene kan bidra til å skape engasjement, interesse og motivasjon og gir mulighet for å tilføre nye erfaringer og opplevelser i barnehagen. Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring.
Små barn kommuniserer mye gjennom følelsesuttrykk. For å bli kjent med, og gradvis regulere følelsene sine, trenger de hjelp fra voksne, sier professor May Britt Drugli.
Hvilke prinsipper bør barnehagene følge når det gjelder mat og måltider?
Spennende og fargerike vrimletegninger ført i pennen av Kari Grosmann
Denne gangen tar vi for oss apper som kan bidra til språkutviklingen og ordforrådet
Barnehagen er det eneste stedet i verden der alle leker med alle.
Begynner i barnehagen. Hvordan kan nyankomne barn få en god tilvenning i barnehagen?
Barn lærer språk gjennom å bruke språk, gjennom deltakelse i sosiale og kulturelle praksiser hvor språk og handling har en funksjon sammen. Å samles rundt barneboka er en slik praksis.
En av grunnpilarene i vårt pedagogiske arbeid er at vi ikke begrenser barnas naturopplevelser. Derfor har vi ingen gjerder.
Er innholdet i barnehagen endret at etter at barnehagen ble en del av utdanningsforløpet?
Har din barnehage et bevisst forhold til måltidet og hva som serveres?
Små barn trenger å øve seg på helt grunnleggende bevegelser, slik som å krabbe, å gå, løpe, hoppe, hinke, slenge og kaste.
Barnehagen må vere varsam med å svekke aktivitetar som krev aktivt språkleg barn-vaksen-samver.
Denne oppgaven er en kartlegging av hvilken rolle IKT og digitale verktøy spiller i arbeid med barna i barnehagen.
All utvikling og læring skjer i samspill og kommunikasjon med omgivelsene
Det digitale bildets muligheter i barnehagen er mange.
Forfatteren ønsker med denne artikkelen å fokusere på naturbarnehagens indre liv og pedagogiske selvforståelse.
Bruk av digitale verktøy og IKT i barnehagen er ikke et mål i seg selv, men et verktøy for å oppnå faglige mål.
Implementering av IKT i Fanatunet barnehage
Det kan se ut som barnehagen ikke makter å demonstrere at det er mange måter å være norsk på.
Momarka barnehage i Levanger er en foregangsbarnehage når det gjelder trafikkopplæring.
Hvordan kan styreren se, støtte og utfordre sine pedagogiske ledere? I Jåttå barnehage har de prøvd ut «barnehagevandring» som observasjonsmetode.
Om hvordan førskolelærere og barn kommuniserer om et naturvitenskaplig fenomen.
Hva slags type spørsmål stiller vi mest av i barnehagen?
Lek og lær matematiske begreper på en naturlig måte i barnehagen
- og hvorfor er barnehagen så viktig på dette området?
Bruk våren og forsommeren til å gå igjennom barnehagens rutiner for solbeskyttelse
Barnehagen skal bidra til at barn får et positivt forhold til tekst og bilde
Hvordan arbeider barnehagens ansatte med bøker?
Livsglede, mestring og følelse av egenverdi er utvilsomt blant de stikkord som fremhever hva som er aller viktigst for barn i barnehagen
Denne artikkelen handler om språkkartlegging av minoritetsspråklige barn.
Respekt, omsorg og kjærlighet til barn er ikke noe du kan legge vekk i slutten av uken. Det gjelder alltid.
Gjennom ny kunnskap og innsikt ga mange uttrykk for faglig stolthet og større trygghet i arbeidet med barna.
Høytlesing er kanskje den viktigste starten på leseprosessen.
Med video som redskap får vi muligheter til å studere hverdagen helt uredigert.
Hvordan kan barnehagen støtte barn i å bruke språk i ulike aktiviteter?
Hører matematikk hjemme på småbarnsavdelingen? Ja, høyeste grad, mener Camilla Björklund. I denne artikkelen forklarer hun hvorfor.
Barn som ikke blir kjeftet på er mer åpne og tillitsfulle enn andre barn, de føler seg mer akseptert, og de får et mer positivt syn på livet.
Hvordan barn opplever etableringsfasen i et nytt land, påvirkes i stor grad av familiens bakgrunn, og hvorfor de har forlatt hjemlandet. Likevel vil sorg og tap over det de har forlatt, være noe som er felles for de fleste.
Hvilken tradisjon har man i norske barnehager for kunst og kulturformidling? Hva mener vi med formidling av kunst og kultur?
Er det viktig at barna lærer seg å spise opp maten sin?
Det finnes samtaler som ikke benytter seg av ord. Estetiske samtaler som utspiller seg i bevegelse og lyd mellom barnet, materiale og de(n) andre.
Verdifull læring i en bevisst bruk av iPad
Hvordan kan man bruke praksisfortellinger til å lære om og utvikle arbeidet i barnehagen?
Næring til liv, lek og læring
Næring til liv, lek og læring
Næring til liv, lek og læring
I denne artikkelen belyser jeg samlingsstunden i barnehagen fra et annet perspektiv enn det rent pedagogiske.
Snakker vi med barna eller snakker vi mest til dem?
Hvordan støtte de yngste barnas deltakelse i samtaler?
Hvis personalets preferanser avgjør utvalg for barns kunsterfaringer, velger vi da kun det som behager?
I et helhetlig økosystem kan man se fotosyntesen, vannets kretsløp og mye mer
Det er tid for julegaveverksted. Men dorullnissen har tatt fri i år. Hva lager vi da? Vi har hentet noen kreative ideer.
LEK OG LÆRING FOR DE YNGSTE
Hvordan tilegner små barn seg språk i det moderne samfunnet, hvor ny teknologi og flerkulturelle møter er viktige elementer? I Sverige har de undersøkt dette gjennom prosjektet Det magiske språket.
Hvordan reagerer du på barns uenigheter?
Hvordan brukes og tilrettelegges dukkekroken i barnehagene?
Skal vi språkteste våre treåringer?
Peterson barnehage i Moss har utviklet noen strategier for å berike og ivareta leken i barnehagen
Å satse på de estetiske fagene er nødvendig for å møte barnas måter å være og lære på
Hvordan kan man la toddleren komme til lyden og leke med ulike lydkilder, istedet for at de voksne bringer lyden til toddleren?
I denne artikkelen tar Line Bye et oppgjør med den norske turmentaliteten. Er det ok å mislike å gå på tur? Ta debatten her!
Barn som har vanskeligheter med å konsentrere seg i et innemiljø får lettere utløp for sin kreativitet og energi når rommet utvides og flyttes ut.