Logg inn:
Lederrollen
Har du som leder definert lederrollen tydelig? Hva vil det si å lede en barnehage og hvordan vil du definere din personlige lederrolle, basert på dine egenskaper? Det er viktig å være bevisst på sin lederrolle, samt å kommunisere denne tydelig til de man er leder for.
En høyere andel barnehagelærere i barnehagen er i ferd med å bli en realitet. Men hvordan går det når den pedagogiske ledelsen skal deles på to? I Sørhellet barnehage har de erfaring med det.
Det meste og det beste blir gjort av grupper, ikke individer. Også når det gjelder ledelse. Er det ikke rart hvor lite oppmerksomhet vi gir ledergruppene da? spør Erik Slinning.
Anser du deg selv for å være selvsikker? Og hva betyr det for deg å være selvsikker?
En høyere andel barnehagelærere er endelig i sikte. Men hvordan skal barnehagen utnytte denne ressursen på beste måte?
Å bli leder er noe annet enn å være leder. En av hovedutfordringene er å løsrive seg fra sin faglige rolle og identitet.
Det er mange som vil mene noe om barnehagens innhold og arbeidsmåter. Dette krever barnehageledere som er faglig sterke, mener professor Dion Sommer.
I gjennomsnitt er en kommunal leder i 3,3 møter per dag hvor disse møtene vanligvis varer i 1 time. Med 240 arbeidsdager i året betyr dette at lederen er 48 000 minutter i året i møter!
Medfødte egenskaper og intelligens forklarer en del av den dyktige leders ferdigheter
I hvilken grad får førskolelærere utnyttet sin kompetanse? Bør det være en klarere differansiering av oppgavene på avdelingen?
Kjenner du følelsen av en hektisk dag uten å ha utrettet synlige ting?
En stor amerikansk undersøkelse har identifisert de mest vanlige karaktertrekk hos dårlige ledere
Er det mulig å være en tydelig leder i en organisasjon med lite hierarki?
«Opprørets muskel er en god muskel», skriver forfatteren Torvald Steen. Han er ikke den eneste som peker på at opprør kan være en sunn og kreativ prosess som kan føre til forbedringer og nye muligheter.
Hvordan merkes det når en barnehage drives av en tydelig og gjennomtenkt lederstil?
– Som leder vil du alltid leve i spenningsfeltet mellom nærvær og ambisjon. En del av dette er å kunne leve med friksjoner, sier Ragnhild Nilsen.
Hilde ønsker seg en større grunnbemanning og ansatte som gir av seg selv
Kari ønsker seg en husøkonom til å ivareta en del viktige oppgaver i barnehagen
Jeg begynte å arbeide som styrer fordi jeg har en visjon som jeg tror sterkt på
Per Mikkel ble i 2012 kåret til ”Årets barnehageleder”
I denne artikkelen beskrives de 10 verste karaktertrekk hos en dårlig leder
Johan Velten, har undersøkt hva som skaper trygghet og utrygghet i lederrollen.
Barnehagen er med på å utdanne sine egne ledere gjennom praksisstudiet. Hvilke rollemodeller og læringsprosesser som møter studentene gjennom praksisstudiet får betydning for hvilke ledere barnehagen får.
Hvorfor skal noen ville følge deg?
Har lederrollen mye til felles med det å være klovn?
Er det noen motsetning mellom å bygge den pedagogiske virksomheten på vedtatte læreplaner, og å ta utgangspunkt i barns interesser og perspektiv?
Virksomheter som lykkes med nærværsarbeid har tre kjennetegn.
Hva sier forskningen om hva som er mest effektivt?