- samarbeid mellom barnehagen og barnevernstjenesten. Ny veileder fra Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet la onsdag frem sin veileder for samarbeid mellom barnehagen og barnevernstjenesten.

Informasjon fra Kunnskapsdepartementet: 

Veilederen skal bidra til å heve kompetansen i både barnehagesektoren og barneverntjenesten på dette feltet og øke nysgjerrigheten på mulighetene som ligger i et godt samarbeid. Veilederen tar spesielt for seg følgende tema:

- Barnehagens plikt til å gi opplysninger ved alvorlig bekymring for et barn
- Barneverntjenestens plikt til å gi tilbakemelding når barnehagen har meldt bekymring
- Samarbeid og kommunikasjon mellom barneverntjeneste, barnehage, og foreldre

Veilederen henvender seg først og fremst til ansatte i barnehage og barneverntjeneste, og vil være et redskap for begge parter ved at den tydeliggjør mulighetene og begrensningene i samarbeidet.Skriv tekst her