Idag la regjeringen frem Stortingsmelding nr. 8, om menn, mannsroller og likestilling.

Regjeringen ønsker å styrke andelen av mannlige rollemodeller i kvinnedominerte yrker, og vil utarbeide en strategi som blant annet tar sikte på å innkvotere menn til blant annet barnehager:

- Helt konkret skal vi lage rekrutteringsstrategier som tar hensyn til dette. Jeg mener vi skal jobbe like systematisk for å få menn inn i tradisjonelle kvinneyrker som vi tidligere har jobbet kvinner inn i tradisjonelle mannsyrker, sier Barne- og likestillingsminister Annikken Huitfeldt til NRK

Fokus på gutter og menn i barnehagen

Gutter og menns rolle i barnehagene er viet stor plass i meldingen. Det vises blant annet til forskning som underbygger argumentet om at gutter og jenter blir behandlet ulikt av barnehagepersonalet.

"Kjønnsforskjellar og likestilling har hatt liten plass i norsk barnehageforsking. Det kan ha gjort førskulelærarutdanninga mindre eigna til å gi god undervisning på feltet", hevder meldingen, og understreker samtidig behovet for økt forskning på dette området.

Forslaget om å kvotere inn menn i barnehagen henger sammen med ønsket om at gutter i barnehagen skal få oppleve at voksne av samme kjønn også har en naturlig plass i pedagogiske roller og omsorgsyrker. Hvorvidt kvotering er et tiltak som vil fungere, gjenstår å se. Det samme gjelder hvorvidt det blir satt av midler til å gjennomføre de planlagte rekrutteringsstrategiene, og ønsket om mere forskning på feltet.

 

 

Kvaliteten på barnehagetilbudet kunne vært bedre

Det er svakheter knyttet til bemanning og kompetanse i barnehagene som bidrar til å svekke målet om et tilbud av høy kvalitet

Les mer >>

Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren

Asplan Viak og Fafo har på oppdrag av Kunnskapsdepartementet kartlagt første fase av strategiplanen Kompetanse i barnehagen, Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren 2007-2010

Les mer >>

Ny veileder om godkjenning av barnehager

Kunnskapsdepartementet har laget en veileder for godkjenning av barnehager. Hva kreves for å etablere en barnehage?

Les mer >>

I beste mening - en veileder fra Datatilsynet

Datatilsynet har laget et nytt veiledningshefte, «I beste mening», om håndteringen av bilder av barn på internett.

Les mer >>

Siste skanse

Denne rapporten fra NOVA peker på ulike årsaker til at noen familier velger å ikke ha sine barn i barnehage.

Les mer >>

Statstilskudd til barnehager – nye tilskuddssatser for 2008 mv.

Stortinget har for 2008 vedtatt satser for statstilskudd til drift av ordinære barnehager og familiebarnehager mv.

Les mer >>

Rapport om kvalitet i barnehagen

NOVA har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gjennomført en undersøkelse om kvalitet i barnehagen.

Les mer >>

Rykk tilbake til start

Kraften til den nye barnehageministeren brukes til å forsøke å avskaffe profesjonens metodefrihet.

Les mer >>

Regjeringen oppretter et foreldreutvalg for barnehager

En gylden mulighet for reel innflytelse for foreldre i barnehagen

Les mer >>