Logg inn:
quote
quote
quote
quote

Barnehagens rom: Kontoret
Av barnehagens mange rom, er rommene med barn de aller viktigste. Men hva med kontoret? Hvordan skal det se ut, hvordan skal det fungere, og hva skal det signalisere?
siste artikler (76)
Av barnehagens mange rom, er rommene med barn de aller viktigste. Men hva med kontoret? Hvordan skal det se ut, hvordan skal det fungere, og hva skal det signalisere?
Her er fire ting ansatte mener kjennetegner dårlig ledelse.
– Ledere må ha mål, slår de fast i bydel Alna i Oslo. Alle de kommunale barnehagene er involvert i et utviklingsarbeid der resultatmål og resultatledelse er sentrale elementer, og der hver enkelt leder må sette seg personlige mål.
Jeg mener arbeidslivet burde lagt mye større vekt på verdien av uenighet. Skal vi få til nytenkning, er det viktig å få lov til å bryne seg på motsetninger og få komme fram med motstridende syn.
Den pedagogiske lederen har en dobbeltfunksjon, der h*n bruker faglig skjønn som base for handlinger i det pedagogiske arbeidet med barna, samtidig som h*n har ansvaret for at resten av personalet lærer hvordan tilsvarende handlinger utføres.
Enhver organisasjon har behov for personer som stiller spørsmål, som sier og fremhever noe annet enn flertallet. Forutsetningen er at dette ikke gjøres som intrigemakeri og hvisking i korridorene, men som åpne spørsmål i felles fora.
– Som leder vil du alltid leve i spenningsfeltet mellom nærvær og ambisjon. En del av dette er å kunne leve med friksjoner, sier Ragnhild Nilsen.
Ledere med suksess mestrer kunsten å lede oppover i egen organisasjon. Det gjelder på alle nivåer.
Forandringer kommer. Alltid. De spør ikke om lov en gang. Hvordan kan vi navigere gjennom disse forandringene, slik at vi utvikler oss, hver enkelt – og sammen?
Grundig analyse og gode verktøy er to forutsetninger for å kunne utvikle en bedre barnehage
Vi må ikke bli så fornøyd med oss selv at vi står helt stille. Dynamikk er helt nødvendig dersom en organisasjon og et fag skal utvikle seg, sier Tone Risvoll Kvernes.
Grunnlaget for læring og utvikling ligger i at vi klarer å skape et miljø der alle har lyst å lære, der det er spennende å finne gode løsninger og der ideer kan prøves ut.
Hvordan kan styreren se, støtte og utfordre sine pedagogiske ledere? I Jåttå barnehage har de prøvd ut «barnehagevandring» som observasjonsmetode.
Anerkjenn dine medarbeidere, men gjør det med troverdighet
Hvordan kommuniserer du nedskjæringer til dine medarbeidere?
Vi kommuniserer mer og oftere på e-post. Dette er en kilde til mer misforståelser enn direkte kommunikasjon.
Personalet er nøkkelen til kvalitet i barnehagen
Det er lederens oppgave å ta med sine medarbeidere på råd og lytte til hva de har å si.
Verdier er noe vi ønsker, noe som peker mot en tilstand vi gjerne vil fremme
30.09.2013
Kommunikasjon
Vi hører ikke alltid det som blir sagt, men det vi tror blir sagt
Ledere som har tatt i bruk positiv psykologi opplever lavere sykefravær og mindre utskifting av personalet.
God forberedelse er nøkkelen til å lykkes også med vanskelige samtaler
Har du opplevd flow, så vet du hva det er. En god tilstand som får deg til føle at du behersker det du driver med
Det er mange måter å gi kritikk på, gode måter og dårlige måter
Det er mye å hente på å dyrke en optimistisk holdning og væremåte
Som leder vil dine ord veie tungt, det er derfor viktig å bære bevisst hvordan noen av ordene vi omgir oss med kan virke på dine medarbeidere
De klager på alt, går alltid på tvers av felles regler, og de er ofte påtrengende og har gjerne et oppblåst ego
Har du en klar strategi når du vil påvirke eller overtale andre?
Har du opplevd problemer med å få gjennomslag for dine gode idéer? Sliter du med å overtale andre?
Mindre tid til direkte arbeid med barna bekymrer de ansatte i Alna bydel i Oslo
I dette terrenget kan du bestemme selv i stor grad, ta ansvar for egen reise, og ikke minst gå nesten hvor du vil
For å få alle på laget til å dra i samme retning, er det vktig at alle vet hvilke oppgaver din barnehage skal løse
Har dere staket ut kursen sammen i barnehagen? Eller er det slik at du må orientere deg på egen hånd?
Engasjerende og forståelige mål er nødvendig for å få med seg personalgruppen i ønsket retning
Målene må være tilpasset ferdighetsnivået i personalgruppen
Konkret, konstruktiv og kjærlig er stikkord for å komme seg videre i konflikter
Hva bør du tenke på når du skal utarbeide mål for deg selv eller barnehagen?
Understrek ditt budskap ved å være stille noen sekunder!
Narsissistiske ledere har selvtillit, er autoritære og tar ofte styringen over en gruppe
Mobbing trives best i stressede arbeidsmiljøer med dårlig ledelse
Er det viktig og riktig å behandle alle ansatte likt?
I dagens arbeid bør motivasjonen for arbeidet være styrt av indre motivasjon
I følge forskning er hver femte av oss spesielt sensitiv
Bevar roen og lytt til det medarbeideren har å si om hva som utløser sinne
Det er viktig å huske at selv i krisetider går mange ting på skinner
Har du noen kroniske klagere der du jobber. Har du vært borti han som syns det uansett er for kaldt, for varmt, for mye vind eller for tørt?
Det holder ikke at dine medarbeidere er flinke i sitt fag, hvis de ikke kan samarbeide.
Ny forskning viser en klar sammenheng mellom sosial kapital og virksomhetens yteevne
Trollskogen naturbarnehage stiller spørsmål ved tidsbruken i egen barnehage
Deter viktig at kritikk til sjefen fører til bedring, det er derfor lurt å tenke gjennom hvordan den skal gis
Nei, det går ikke, det har vi prøvd før. Denne tilbakemldingen bidrar ikke akkurat positivt i kreative prosesser
Som leder bør du veie dine ord på en gullvekt
Det er ikke så lett å lage en møtekultur som ivaretar alle behov, men i denne artikkelen får du noen nyttige tips på veien
Glemmer du å rose dine medarbeidere, eller har du problemer med å delegere?
Bidra til å skape en bedre e-postkultur, dette gagner alle og det reduserer antall e-post i innboksen
Denne oppgaven kan brukes i personalgruppen, kollokviegruppen, i klassen eller som grunnlag for selvrefleksjon.
De fleste samtalene som du gjennomfører som leder er heldigvis positive og givende
Prosessen med å finne fram til våre felles verdier på arbeidsplassen kan startes på et personalmøte
Å være leder for eller samarbeide med en pessimist kan være en krevende og frustrerende opplevelse
Mange har opplevd å sitte på møter som ikke gir noe mening. Er det på tide å se på møtets funksjon i din barnehage?
Som leder må du bruke andre stratergier når du skal lede dine medarbeidere gjennom vanskelige tider
Det er gjennom kommunikasjon at du kan påvirke i hvilken retning dere skal styre
Din hverdag og dine utfordringer er ikke så ulik det dine helter befatter seg med
Er du også skrudd sammen sånn at du blir varm og glad når andre ser dine små bidrag?
Kommunikasjon er uten tvil lederens viktigste redskap. Det er gjennom kommunikasjon at det skapes mening og retning i organisasjonen.
Å bruke feedback bevisst, kan være et godt hjelpemiddel i personalarbeide
Kartlegging av barnehagen danner grunnlaget for utviklingsarbeidet. Sigurd Aukland har utviklet et godt verktøy for dette.
For å foreta god vurdering av arbeidet i barnehagen, trenger man å samle inn informasjon. Her er noen generelle betraktninger rundt brukerundersøkelser.
Skjemaet med området "Den kompetente voksne" er et eksempel på hvordan man kan strukturere utviklingsarbeidet i barnehagen.
Her er en beskrivelse av en konkret endringsprosess Vik barnehage i Kvæfjord har vært gjennom.
På en idedugnad skaper man ideer, ikke resultater. Alle ideer er gode. Ingen må forkastes under dugnaden. Ryddearbeidet kommer etterpå.
Verdigrunnlaget i barnehagen danner grunnlaget for alt arbeidet som gjøres. Å jobbe med verdier er ikke så enkelt.
Verdigrunnlaget i barnehagen danner grunnlaget for alt arbeidet som gjøres. Å jobbe med verdier er ikke så enkelt.
Å strukturere vurderingsarbeidet er viktig. Hva skal vurderes, når og av hvem?
Når man jobber med pedagogisk grunnsyn kan det være til nytte med noen konkrete spørsmål. Grunnsynet dukker opp når man må forklare hvorfor.
For å unngå for mye synsing, er det viktig med gode vurderingsrutiner. Vurdering baseres på innsamlede data. Men spørsmålet er hvilke data og hvordan vi skal skaffe dem.