Logg inn:

Rykk tilbake til start
Kraften til den nye barnehageministeren brukes til å forsøke å avskaffe profesjonens metodefrihet.
siste artikler (43)
Kraften til den nye barnehageministeren brukes til å forsøke å avskaffe profesjonens metodefrihet.
22.03.2013
Framtidsvarsel
Stortingsmeldningen om Framtidens barnehage ble lagt fram av kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV).
Et ressurshefte for foreldre og personalet om samarbeid
Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene
Folkehelseinstituttet har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet utarbeidet en rapport om tidlig barnehagestart: Barnepass fram til 18 måneder.
Regjeringen har nedsatt et offentlig utvalg som skal utrede det biologiske prinsipp i barnevernet
I en periode med sterk utbygging av barnehager har kommunene økt innsatsen på tilsyn
Helsedirektoratet har gjennom satsingen "Bra mat i barnehagen" utviklet pedagogisk materiell som skal gjøre det enklere for de ansatte i barnehagen å legge til rette for gode mat- og måltidsvaner.
22.07.2010
Siste skanse
Denne rapporten fra NOVA peker på ulike årsaker til at noen familier velger å ikke ha sine barn i barnehage.
Hvordan står det til med likestillingsarbeidet i barnehagene? Denne rapporten gir et innblikk.
En gylden mulighet for reel innflytelse for foreldre i barnehagen
Kunnskapsdepartementet har publisert et nytt temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen.
Som ansatt i en barnehage er du pliktig å forholde deg til en rekke offentlige brev og dokumenter. Her får du en oversikt over hva de ulike dokumentene angår.
Det er svakheter knyttet til bemanning og kompetanse i barnehagene som bidrar til å svekke målet om et tilbud av høy kvalitet
Brev til landets barnehager fra Kunnskapsdepartementet om pandemiberedskap
- samarbeid mellom barnehagen og barnevernstjenesten. Ny veileder fra Kunnskapsdepartementet
Dette er den første stortingsmeldingen om barnehager som bare handler kvalitet.
NOVA har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gjennomført en undersøkelse om kvalitet i barnehagen.
Idag la regjeringen frem Stortingsmelding nr. 8, om menn, mannsroller og likestilling.
Asplan Viak og Fafo har på oppdrag av Kunnskapsdepartementet kartlagt første fase av strategiplanen Kompetanse i barnehagen, Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren 2007-2010
Datatilsynet har laget et nytt veiledningshefte, «I beste mening», om håndteringen av bilder av barn på internett.
Fylkemannen i Oslo og Akershus har stilt noen spørsmål om problemstillinger knyttet til barnehageloven
NOVA har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet laget en kunnskapsoversikt om forskning på kvalitet og innhold i norske barnehager
Veilerern har som formål å styrke sammenhengen mellom barnehage og skole og skape en god overgang for barn når de begynner på skolen.
Hensikten med dette rundskrivet er å gi en gjennomgang av dagens regelverk og klargjøre rammene rundt håndtering av legemidler i barnehage, skole og sfo.
Kunnskapsdepartementet har utarbeidet veilederen "Fra eldst til yngst"
Veilederen er ment å være et hjelpemiddel ved planlegging og etablering av barnehager, men også et verktyøy for eiere av allerede eksisterende barnehager som ønsker å forbedre sine utearealer.
Dette er en veileder utarbeidet av utdannings- og forskningsdepartementet.
Denne handlingsplanen omhandlar dei viktigaste tiltaka departementet ønskjer å gjennomføre for å fremme likestilling på barnehage- og grunnopplæringsområdet
Brev om første tildeling av skjønnsmidler til drift av barnehager for 2008 er nå sendt alle landets kommuner og bydeler.
Stortinget har for 2008 vedtatt satser for statstilskudd til drift av ordinære barnehager og familiebarnehager mv.
Gode barnehager er viktig for å sikre barn gode og trygge oppvekstvilkår. Regjeringen ønsker å medvirke til større helhet og sammenheng i utdanningssystemet.
I dette heftet viser forfatteren hvilke muligheter barnehagene har for å tilrettelegge arbeide for tospråklig assistanse i barnehagen.
Dette heftet handler om antirasistisk arbeid i barnehagen.
Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren 2007-2010.
Hvem har tilsynsmyndigheten i barnehager og hva ligger i tilsynet?
Ett av Regjeringens mål er at alle som ønsker det skal få plass i barnehage. Ordningen med investeringstilskudd er et viktig virkemiddel for å nå målet om full barnehagedekning.
Dette rundskrivet gir opplysninger om mål, tildelingskriterier, saksbehandlingsregler, tidsfrister og klageadgang for det ordinære statlige driftstilskuddet til barnehager i 2007.
Stortinget har for 2007 vedtatt satser for statstilskudd til drift av ordinære barnehager og familiebarnehager mv.
Tilskuddet til faste barnehageplasser i midlertidige lokaler er et virkemiddel for å øke kapasiteten i barnehagesektoren
Helsestasjonene i landet skal språkteste alle 2 og 4 åringer. Dette er rapporten som dannet grunnlaget for denne beslutningen
Nå skal språket til alle landets barn undersøkes på helsestasjonene. Det har kommet nye retningslinjer for norske helsestasjoner, og for første gang anbefaler de observasjon av språkutviklingen til barna.
Kunnskapsdepartementet har laget en veileder for godkjenning av barnehager. Hva kreves for å etablere en barnehage?