Logg inn:

Forfattere
Kunnskapsdepartementet
Mange barnehager har tolket lovverket rundt dette feil, derfor kommer Kunnskapsdepartementet med en veileder
I en periode med sterk utbygging av barnehager har kommunene økt innsatsen på tilsyn
Ny formålsbestemmelse i Rammeplan for barnehagen
Når kommunene fra 2011 får ansvaret for å finansiere barnehagene, må de fortsatt følge nasjonale forskrifter for støtten til private barnehager.
Kunnskapsdepartementet har satt ned et offentlig utvalg som skal vurdere barnehagesektoren.
Hvordan står det til med likestillingsarbeidet i barnehagene? Denne rapporten gir et innblikk.
En gylden mulighet for reel innflytelse for foreldre i barnehagen
Statsråd Tora Aasland fordeler midler til ytterligere 306 nye studentboliger i år.
Brev til landets barnehager fra Kunnskapsdepartementet om pandemiberedskap
- samarbeid mellom barnehagen og barnevernstjenesten. Ny veileder fra Kunnskapsdepartementet
Kunnskapsdepartementet følger nøye med utviklingen av pandemien og ser på hvordan skoler, barnehager, SFO og høyere utdanningsinstitusjoner kan forberede seg.
Vi har samlet de mest sentrale offentlige dokumentene knyttet til barnehager, til bruk i studietiden.
Dette er den første stortingsmeldingen om barnehager som bare handler kvalitet.
Hvis du skal ansette pedagogisk leder fra en annen stat må det søkes om godkjenning
Kunnskapsdepartementet inviterer barnehager til å søke om statlige midler som demonstrasjons- barnehage for likestilling.
Veilerern har som formål å styrke sammenhengen mellom barnehage og skole og skape en god overgang for barn når de begynner på skolen.
Kunnskapsdepartementet har utarbeidet veilederen "Fra eldst til yngst"
Kunnskapsdepartementet har gitt ut et temahefte om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen
Veilederen er ment å være et hjelpemiddel ved planlegging og etablering av barnehager, men også et verktyøy for eiere av allerede eksisterende barnehager som ønsker å forbedre sine utearealer.
Denne handlingsplanen omhandlar dei viktigaste tiltaka departementet ønskjer å gjennomføre for å fremme likestilling på barnehage- og grunnopplæringsområdet
I dette temaheftet finner du informasjon om rettigheter, planlegging og gjennomføring av opplegg i forhold til barn med nedsatt funksjonsevne.
Brev om første tildeling av skjønnsmidler til drift av barnehager for 2008 er nå sendt alle landets kommuner og bydeler.
De minste barna i barnehagen fortjener et eget hefte. Heftet er et godt utgangspunkt for en gjennomgang av barnehagens tilbud til de minste.
I denne veilederen finnes mye nyttig informasjon om barnehagens utearealer.
Her er det niende temaheftet til rammeplanen: Antall, rom og form.
Stortinget har for 2008 vedtatt satser for statstilskudd til drift av ordinære barnehager og familiebarnehager mv.
Regjeringa har lagt fram forslag til satsar for statleg driftstilskott til barnehagar i 2008.
Gode barnehager er viktig for å sikre barn gode og trygge oppvekstvilkår. Regjeringen ønsker å medvirke til større helhet og sammenheng i utdanningssystemet.
Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren 2007-2010.
Hvem har tilsynsmyndigheten i barnehager og hva ligger i tilsynet?
Statssekretær Lisbet Rugtvedts innlegg på avslutningskonferansen for prosjektet ”Barnehage + skole = sant” arrangert av Fylkesmannen i Rogaland, 31.01.07, Stavanger.
Ett av Regjeringens mål er at alle som ønsker det skal få plass i barnehage. Ordningen med investeringstilskudd er et viktig virkemiddel for å nå målet om full barnehagedekning.
Dette rundskrivet gir opplysninger om mål, tildelingskriterier, saksbehandlingsregler, tidsfrister og klageadgang for det ordinære statlige driftstilskuddet til barnehager i 2007.
Stortinget har for 2007 vedtatt satser for statstilskudd til drift av ordinære barnehager og familiebarnehager mv.
Tilskuddsordningen for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder er nå evaluert.
Kunnskapsdepartementet har for 2006 satt av 50 millioner kroner til et kompetanseløft for barnehagesektoren. Les mer om dette
Departementet har utgitt en egen folder som gir en kort orientering til foreldre om rammeplanens innhold.
Kunnskapsdepartementet har laget en veileder for godkjenning av barnehager. Hva kreves for å etablere en barnehage?
Denne forskriften til Lov om barnehage ble fastsatt for å sikre lik behandling av kommunale og private barnehager i forhold til offentlig tilskudd
Denne forskriften setter en makimalgrense for hva foreldrene skal betale for en barnehageplass
ARTIKLER
Forslag til statstillskuddsatser for 2008
Regjeringa har lagt fram forslag til satsar for statleg driftstilskott til barnehagar i 2008.
   
Statsbudsjettet 2008 skjønnsmidler til drift av barnehager - første utbetaling
Brev om første tildeling av skjønnsmidler til drift av barnehager for 2008 er nå sendt alle landets kommuner og bydeler.
   
Temahefte: Antall, rom og form
Her er det niende temaheftet til rammeplanen: Antall, rom og form.
   
Veileder for utforming av utearealer
I denne veilederen finnes mye nyttig informasjon om barnehagens utearealer.
   
Temahefte: Om de minste barna i barnehagen
De minste barna i barnehagen fortjener et eget hefte. Heftet er et godt utgangspunkt for en gjennomgang av barnehagens tilbud til de minste.
   
Temahefte om barn med nedsatt funksjonsevne
I dette temaheftet finner du informasjon om rettigheter, planlegging og gjennomføring av opplegg i forhold til barn med nedsatt funksjonsevne.
   
Handlingsplan for likestilling i barnehage og grunnopplæring
Denne handlingsplanen omhandlar dei viktigaste tiltaka departementet ønskjer å gjennomføre for å fremme likestilling på barnehage- og grunnopplæringsområdet
   
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra utlandet
Hvis du skal ansette pedagogisk leder fra en annen stat må det søkes om godkjenning
   
Invitasjon til å søke om statlige midler som demonstrasjonsbarnehage
Kunnskapsdepartementet inviterer barnehager til å søke om statlige midler som demonstrasjons- barnehage for likestilling.
   
Veileder for utforming av barnehagens utearealer
Veilederen er ment å være et hjelpemiddel ved planlegging og etablering av barnehager, men også et verktyøy for eiere av allerede eksisterende barnehager som ønsker å forbedre sine utearealer.
   
Fra eldst til yngst - samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole
Kunnskapsdepartementet har utarbeidet veilederen "Fra eldst til yngst"
   
Fra eldst til yngst - veileder
Veilerern har som formål å styrke sammenhengen mellom barnehage og skole og skape en god overgang for barn når de begynner på skolen.
   
Temahefte: Barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen
Kunnskapsdepartementet har gitt ut et temahefte om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen
   
Overgang fra barnehage til skole – en nøkkel til livslang læring
Statssekretær Lisbet Rugtvedts innlegg på avslutningskonferansen for prosjektet ”Barnehage + skole = sant” arrangert av Fylkesmannen i Rogaland, 31.01.07, Stavanger.
   
Statstilskudd til drift av barnehager - Rundskriv F-02/2007
Dette rundskrivet gir opplysninger om mål, tildelingskriterier, saksbehandlingsregler, tidsfrister og klageadgang for det ordinære statlige driftstilskuddet til barnehager i 2007.
   
Investeringstilskudd til nye barnehageplasser 2007
Ett av Regjeringens mål er at alle som ønsker det skal få plass i barnehage. Ordningen med investeringstilskudd er et viktig virkemiddel for å nå målet om full barnehagedekning.
   
Forskrift om likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlige tilskudd
Denne forskriften til Lov om barnehage ble fastsatt for å sikre lik behandling av kommunale og private barnehager i forhold til offentlig tilskudd
   
Forskrift om foreldrebetaling i barnehager
Denne forskriften setter en makimalgrense for hva foreldrene skal betale for en barnehageplass
   
Veileder - Tilsyn med barnehager
Hvem har tilsynsmyndigheten i barnehager og hva ligger i tilsynet?
   
Kompetanse i barnehagen
Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren 2007-2010.
   
Strategi for rekruttering av førskolelærere til barnehagen 2007-2011
Gode barnehager er viktig for å sikre barn gode og trygge oppvekstvilkår. Regjeringen ønsker å medvirke til større helhet og sammenheng i utdanningssystemet.
   
Informasjon til foreldre om rammeplanen
Departementet har utgitt en egen folder som gir en kort orientering til foreldre om rammeplanens innhold.
   
Ny veileder om godkjenning av barnehager
Kunnskapsdepartementet har laget en veileder for godkjenning av barnehager. Hva kreves for å etablere en barnehage?
   
Statstilskudd til barnehager – nye tilskuddssatser for 2007
Stortinget har for 2007 vedtatt satser for statstilskudd til drift av ordinære barnehager og familiebarnehager mv.
   
Nye barnehager i gamle spor?
Hvordan står det til med likestillingsarbeidet i barnehagene? Denne rapporten gir et innblikk.
   
Offentlig utvalg skal vurdere barnehagesektoren
Kunnskapsdepartementet har satt ned et offentlig utvalg som skal vurdere barnehagesektoren.
   
Regjeringen oppretter et foreldreutvalg for barnehager
En gylden mulighet for reel innflytelse for foreldre i barnehagen
   
Nye regler for kommunenes tilskudd til private barnehager
Når kommunene fra 2011 får ansvaret for å finansiere barnehagene, må de fortsatt følge nasjonale forskrifter for støtten til private barnehager.
   
Mer tilsyn av barnehager
I en periode med sterk utbygging av barnehager har kommunene økt innsatsen på tilsyn
   
Endring i Rammeplan for barnehagen
Ny formålsbestemmelse i Rammeplan for barnehagen
   
Stortingsmelding nr. 41 - Kvalitet i barnehagen
Dette er den første stortingsmeldingen om barnehager som bare handler kvalitet.
   
Til barns beste
- samarbeid mellom barnehagen og barnevernstjenesten. Ny veileder fra Kunnskapsdepartementet
   
Informasjon om pandemiberedskap i barnehagene
Brev til landets barnehager fra Kunnskapsdepartementet om pandemiberedskap
   
Sentrale offentlige dokumenter
Vi har samlet de mest sentrale offentlige dokumentene knyttet til barnehager, til bruk i studietiden.
   
Tilskudd til 306 nye studentboliger
Statsråd Tora Aasland fordeler midler til ytterligere 306 nye studentboliger i år.
   
Pedagogisk bemanning i barnehagen
Mange barnehager har tolket lovverket rundt dette feil, derfor kommer Kunnskapsdepartementet med en veileder
   
Pandemi og skole, studie- og barnehagestart
Kunnskapsdepartementet følger nøye med utviklingen av pandemien og ser på hvordan skoler, barnehager, SFO og høyere utdanningsinstitusjoner kan forberede seg.
   
Statstilskudd til barnehager – nye tilskuddssatser for 2008 mv.
Stortinget har for 2008 vedtatt satser for statstilskudd til drift av ordinære barnehager og familiebarnehager mv.
   
Evaluering av tilskuddsordningen
Tilskuddsordningen for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder er nå evaluert.
   
Praksisrettet forsknings- og utviklingsarbeid i barnehagesektoren
Kunnskapsdepartementet har for 2006 satt av 50 millioner kroner til et kompetanseløft for barnehagesektoren. Les mer om dette